EPN

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Programplan

Engelsk programnavn
Bachelor Programme in Business Administration and Economics
Gjelder fra
2023 HØST
Studiepoeng
180 studiepoeng
Varighet
6 semestre
Programhistorikk

Innledning

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon er et 3-årig studium som tilbys på fulltid og utgjør 180 studiepoeng.

Bachelorprogrammet gjennomføres av studenter som har fått opptak til 3-årig bachelorstudium og studenter som har fått opptak til 5-årig masterstudium (bachelor + master), siviløkonom/ statsautorisert revisor. For studenter som har fått opptak til 5-årig masterstudium, se også programplan for masterprogrammet.

Studenter som har gjennomført bachelorstudiet vil ha grunnleggende kunnskaper innenfor det økonomisk-administrative fagområdet, og vil være kvalifisert for å gå direkte ut i arbeidslivet innen et bredt spekter av ulike stillinger både i privat og offentlig sektor.

På bachelorstudiet velger studenten våren før 3. studieår profil, som utgjør fordypningen i studieløpet. Studenten kan velge mellom følgende fem profiler:

 • Regnskap
 • Samfunnsøkonomi
 • Finans
 • Strategi og ledelse
 • Internasjonal utveksling

I profil Regnskap får studenten kompetanse innen regnskapsfag, skatte- og avgiftsrett og rettslære. Studenten får også god kompetanse innen andre økonomisk-administrative områder. Profilen følger anbefalt plan for bachelor i økonomi og administrasjon – profilering regnskapsfører, vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA, nå UHR-ØA) i 2013. Fullført bachelor med profil regnskap sammen med to års godkjent praksisoppfyller dermed kravet til å bli autorisert regnskapsfører slik det er beskrevet i Finansdepartementets forskrift om autorisasjon av regnskapsførere.

I profilen Samfunnsøkonomi får studenten inngående kunnskaper om sentrale samfunnsøkonomiske temaer som konkurranse og markeder, økonomisk fordeling, betydningen av internasjonal handel og konjunkturer – og hvordan dette kan påvirkes gjennom politikk. Studenten lærer også om sammenhengene mellom viktige makroøkonomiske variabler og hvordan de kan bruke modeller for å analysere makroøkonomiske spørsmål.

I profilen Finans utvikler studenten kompetanse om foretakets finansierings- og investeringsutfordringer. Studenten får kunnskaper om valg av kapitalstruktur, eierstyring og interessekonflikter, og etiske problemstillinger som inngår i økonomiske beslutninger. Studenten lærer også hvordan man analyserer og verdivurderer finansielle instrumenter.

I profilen Strategi og ledelse tilegner studenten seg kompetanse og ferdigheter innen fagfeltet, samt mer fagspesifikke kompetanser og ferdigheter innenfor fagområder som er viktige for forretningsutvikling – som innovasjon, markedsføring, og kommunikasjon. Studenten jobber med tidsaktuelle problemstillinger som er tett på næringsliv og samfunn, der studenten får innsikt i å løse konkrete utfordringer. Dette bidrar til at studenten utvikler en kombinasjon av analytiske og kreative ferdigheter som utfyller hverandre.

I profilen Internasjonal utveksling tilegner studenten seg kompetanse, kunnskaper og ferdigheter fra studieprogrammets emner i kombinasjon med internasjonal utveksling. I tillegg til de fagspesifikke læringsutbyttene fra emnene som velges ved vertsuniversitetet, utvikler og forbedrer studenten sine kommunikasjons-, språk og interkulturelle ferdigheter. Disse ferdighetene er høyt verdsatt blant fremtidige arbeidsgivere.

Bachelorgraden oppnås i samsvar med Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Fullført og bestått studium gir graden Bachelor i økonomi og administrasjon. Gradens engelske tittel er Bachelor of Business Administration and Economics. På vitnemålet fremkommer hvilken profil man har valgt.

Programplanen oppfyller minimumskrav for bachelorstudium i økonomi og administrasjon, slik de er vedtatt av UHR-ØA i 2018.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er studenter som ønsker en bred og generell grunnutdanning i økonomi og administrasjon, og som har interesse for både økonomi, regnskap, strategi og organisasjonsfag.

Opptakskrav

Opptak til studiet gjøres i henhold til Forskrift om opptak til høgare utdanning. 

For å søke opptak til det 3-årige bachelorstudiet kreves generell studiekompetanse. 

For å søke opptak til det 5-årige masterstudiet kreves generell studiekompetanse og Matematikk R1 eller Matematikk S1 og S2.

Det kan også søkes opptak til studiet på grunnlag av realkompetanse.

Læringsutbytte

En kandidat med oppnådd bachelorgrad i økonomi og administrasjon skal ha følgende samlede læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om hvordan virksomheter finansieres, hvordan økonomiske styringsverktøy brukes og hvordan regnskap utarbeides, rapporteres og analyseres, herunder:
  • har bred kunnskap om hvordan markedet fungerer, hvordan konsumenter og produsenter treffer sine valg og hvodan disse påvirkes av økonomisk politikk, teknologi og internasjonale rammebetingelser
  • har bred kunnskap om hvordan virksomheter utøver sine aktiviteter på en etisk forsvarlig måte slik at de ivaretar sine interessenter og samtidig fremmer FNs bærekraftsmål
  • har bred kunnskap om hvordan strategier utvikles og iverksettes, hvordan virksomheter organiseres, forbedres og ledes, og hvordan produkter og tjenester markedsføres og posisjoneres
  • har bred kunnskap om hvordan virksomheter startes, utvikles og endres i tråd med behov, juridiske rammer og forventninger i samfunnet, slik som for eksempel bærekraft, globalisering, innovasjon og teknologiutvikling, samt den nordiske arbeidslivsmodellens betydning for arbeids- og næringsliv
 • har grunnleggende kunnskap i matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode, samt forstår hvordan metodiske verktøy brukes i forbindelse med innhenting, organisering og analyse av data.
 • kjenner til fagområdenes historie, tradisjoner, egenart, plass i samfunnet, samt forsknings- og utviklingsarbeid

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg, herunder: kan innhente, sortere og vurdere relevant informasjon; kan analysere økonomisk-administrative problemstillinger ved hjelpe av egnet teori og empiriske metoder; kan gjøre en kritisk vurdering av usikkerhet ved egne analyser
 • evner å kommunisere innhold i analyser, metodevalg, resultater og forutsetninger både muntlig og skriftlig
 • kan anvende arbeidslivsrelevante digitale verktøy, teknikker og uttrykksformer
 • kan vurdere ulike typer risiko og konsekvenser av beslutninger
 • kan anvende ulike faglige perspektiver og teoretiske tilnærminger for å forstå hvordan virksomheter fungerer
 • kan integrere ansvarlighet og værekraftshensyn i virksomheters forretningsmodeller og praksis

Generell kompetanse

Kandidaten

 • er bevisst egne verdier og hvordan dette påvirker egen adferd og beslutninger
 • viser evne til ansvarlighet, kritisk tenkning og etisk refleksjon 
 • forstår hvordan problemstillinger, prosesser og beslutninger påvirker og påvirkes av ressurser, kontekst og verdisett 
 • har grunnlag for å bidra til langsiktig verdiskaping for virksomhet og samfunn 
 • har grunnlag for å operere i et internasjonalt arbeidsmarked 
 • kan samarbeide i ulike kontekster og på tvers av fagområder 
 • har grunnleggende forståelse av IT-systemer og -prosesser, og hvordan disse kan bidra til forretningsutvikling og verdiskaping
 • skal kunne bidra til å fremme virksomheters innovasjons- og omstillingsevne i etomskiftelig arbeidsmarked

Innhold og oppbygging

De to første studieårene består av obligatoriske emner innen markedsføring, regnskap, økonomistyring, finansiering, organisasjons- og ledelsesteori, samfunnsøkonomi, etikk og metodefag. Disse emnene dekker kravene som stilles av UHR-ØA for en bachelorutdanning i økonomi og administrasjon, og utgjør en solid basis innenfor det økonomisk-administrative fagområdet.

I tredje studieår velger studenten en profil som utgjør en fordypning innenfor et fagområde. Hver profil består av et antall obligatoriske fordypningsemner, inkludert bacheloroppgave, og eventuelt valgfrie emner dersom de obligatoriske emnene utgjør mindre enn 60 studiepoeng. Studenter med profil Internasjonal utveksling drar på utveksling i 5. semester.

Første studieår

Studenten skal i 1. semester ta de obligatoriske emnene: 

 • ØABED1000 Grunnleggende årsregnskap med Excel

 • ØAMET1000 Matematikk I

 • ØASØK1000 Mikroøkonomi I

 • ØAADM1001 Markedsføring

Studenten skal i 2. semester ta de obligatoriske emnene:

 • ØABED1100 Bedriftsøkonomi med IKT

 • ØAMET1100 Statistikk

 • ØASØK1100 Makroøkonomi I

 • ØAADM1100 Organisasjonspsykologi

Andre studieår

3. semester:

Studenter som planlegger å ta profil Finans, profil Strategi og ledelse eller profil Internasjonal utveksling må i 3. semester velge de obligatoriske emnene:

 • ØABED2000 Investering og finansiering

 • ØAADM2100 Organisasjonsforståelse

 • ØASPR2000 Professional English

 • Enten ØAMET2100 Samfunnsvitenskapelig metode eller ØAMET2200 Business Decision-Making Using Data

Studenter som planlegger å ta profil Samfunnsøkonomi må velge de obligatoriske emnene:

 • ØABED2000 Investering og finansiering

 • ØAADM2100 Organisasjonsforståelse

 • ØASPR2000 Professional English

 • ØAMET2200 Business Decision-Making Using Data

Studenter som planlegger å ta profil Regnskap må velge de obligatoriske emnene:

 • ØABED2000 Investering og finansiering

 • ØAADM2100 Organisasjonsforståelse

 • REREG2000 Årsregnskap 2 med regnskapsteori

 • Enten ØAMET2100 Samfunnsvitenskapelig metode eller ØAMET2200 Business Decision-Making Using Data

4. semester: 

Studenter som planlegger å ta profil Finans, profil Strategi og ledelse, profil Samfunnsøkonomi eller profil Internasjonal utveksling må i 4. semester velge:

 • ØAADM2000 Foretaksstrategi

 • ØABED2100 Økonomistyring

 • ØAETI2000 Etikk, bærekraft og samfunnsansvar

 • Enten ØAJUR2100 Rettslære, PROG1000 Introduction to Programming, ØAMET2000 Matematikk II eller ØABED2200 Business Analytics

Studenter som planlegger å ta profil Regnskap må i 4. semester velge: 

 • ØAADM2000 Foretaksstrategi

 • ØABED2100 Økonomistyring

 • REREG2000 Årsregnskap 2 med regnskapsteori

 • ØAJUR2100 Rettslære

Tredje studieår

Valgfrie emner

Flere av profilene tilbyr studenten mulighet til å velge valgemner på 5. og/eller 6. semester. Studenten kan velge valgemner fra samtlige profiler, så lenge studenten oppfyller eventuelle forkunnskapskrav. Det vil likevel kunne oppstå kollisjoner i timeplan og eksamensdatoer dersom studenten velger valgemner utenfor sin profil, eller melder seg til undervisning og eksamen i emner på et annet årstrinn. I hver profil er det derfor satt opp et antall anbefalte valgemner som vil kollisjonssikres i det aktuelle semesteret. Utover dette er det studentens eget ansvar å unngå timeplan- og eksamensdatokollisjoner. 

Eventuelle forkunnskapskrav fremgår av den enkelte emneplan. 

Profil Regnskap

Studenter som går profil Regnskap må i 5. semester velge de obligatoriske emnene:

 • REREG3001 Årsregnskap 3

 • REREG3200 Regnskapsføreryrket

 • REREV3100 Valuation for Accountants

Studenter som går profil Regnskap må i 6. semester velge de obligatoriske emnene:

 • ØABAC3900 Bacheloroppgave

 • REJUR3101 Skatte- og avgiftsrett

Profil Finans

Studenter som går profil Finans må i 5. semester velge de obligatoriske emnene:

 • ØABED3000 Corporate Finance

 • ØABED3500 Investments

 • Enten ØABED3100 Applied Management Accounting eller ØABED3200 Strategiøkonomi. Emnet som ikke velges som obligatorisk, kan inngå som valgemne dersom studenten ønsker å ta begge emnene.

Følgende emner anbefales som valgfrie emner til studenter som går profil Finans i 5. semester:

 • ØASØK3000 International Economics

 • ØAADM3100 Strategic Analysis

Studenter som går profil Finans må i 6. semester velge de obligatoriske emnene:

 • ØABAC3900 Bacheloroppgave

 • ØABED3700 Valuation – Equity Research

Følgende emner anbefales som valgfrie emner til studenter som går profil Finans i 6. semester: 

 • ØABED3800 Derivater

 • ØAADM3200 Negotiations

 • ØABED2300 The Economics of Banking

Profil Samfunnsøkonomi

Studenter som går profil Samfunnsøkonomi må i 5. semester velge de obligatoriske emnene:

 • ØASØK2000 Mikroøkonomi II

 • ØASØK3000 International Economics

 • ØASØK3300 Offentlig økonomi

 • ØASØK3400 Makroøkonomisk politikk

Studenter som går profil Samfunnsøkonomi må i 6. semester velge de obligatoriske emnene:

 • ØABAC3900 Bacheloroppgave

 • ØABED2300 The Economics of Banking

Følgende emner anbefales som valgfrie emner til studenter som går profil Samfunnsøkonomi i 6. semester: 

 • ØAADM3200 Negotiations

 • ØAADM3400 Ledelse

 • ØAADM3300 Cross-Cultural Communication

Profil Strategi og ledelse

Studenter som går profil Strategi og ledelse må i 5. semester velge de obligatoriske emnene:

 • ØAADM3000 International Marketing

 • ØAADM3100 Strategi Analysis

Følgende emner anbefales som valgfrie emner til studenter som går profil Strategi og ledelse i 5. semester: 

 • ØASØK3000 International Economics

 • ØABED3000 Corporate Finance

 • ØASPR3000 International Business Communication

Studenter som går profil Strategi og ledelse må i 6. semester velge de obligatoriske emnene:

 • ØABAC3900 Bacheloroppgave

 • ØAADM3500 Praktisk personalledelse

Følgende emner anbefales som valgfrie emner til studenter som går profil Strategi og ledelse i 6. semester: 

 • ØAADM3200 Negotiations

 • ØAADM3300 Cross-Cultural Communication

 • ØAADM3400 Ledelse

Profil Internasjonal utveksling

Studenter som går profil Internasjonal utveksling må i 5. semester velge:

Studenten er på utveksling hos vertsuniversitet.

Studenter som går profil Internasjonal utveksling må i 6. semester velge:

 • ØABAC3900 Bacheloroppgave

Følgende emner anbefales som valgfrie emner til studenter som går profil Internasjonal utveksling i 6. semester: 

 • Studenten kan velge fritt blant alle obligatoriske og valgfrie emner som undervises i 6. semester på profil Finans, profil Strategi og ledelse, og profil Samfunnsøkonomi, så lenge studenten oppfyller eventuelle forkunnskapskrav. Studenten anbefales imidlertid å velge emner fra én profil da disse vil være sikret mot kollisjoner i timeplan og eksamensdatoer.

Bacheloroppgave og progresjonskrav

En bacheloroppgave på 15 studiepoeng inngår i alle profiler som et avsluttende arbeid i siste semester. Bacheloroppgaven må bygge på teori og tematikk fra valgt profil. 

For å få tildelt veileder kreves det at studenten minimum har bestått 75 av studiepoengene som inngår i graden, inkludert ØAMET1100 Statistikk og enten ØAMET2100 Samfunnsvitenskapelig metode eller ØAMET2200 Business Decision-Making Using Data.

Bacheloroppgaven er i tabellen over studiets oppbygging plassert både på 5. og 6. semester. Dette grunnet at arbeidet med oppgaven begynner i 5. semester, men selve studiepoengene regnes kun til vårsemesteret. Studenten skal ta totalt 4 emner (obligatoriske + ev. valgemner) i 5. semester (i tillegg til start på bacheloroppgaven), jf. informasjon for hver profil med semester ovenfor.

Studenter med studierett på 5-årig studieløp (bachelor + master) må ha fullført og bestått bachelorstudiet før studenten kan begynne på masterprogrammet.

Tabellen nedenfor viser studiets oppbygging. 

Valgfritt emne Løper over flere semestre

1. studieår

1. semester

2. semester

2. studieår

3. semester

4. semester

3. studieår

Profil: Regnskap

6. semester

Profil: Finans

5. semester
6. semester

Profil: Samfunnsøkonomi

5. semester
6. semester

Profil: Strategi og ledelse

5. semester
6. semester

Internasjonal utveksling

5. semester
6. semester

Arbeids- og undervisningsformer

Det blir brukt varierte undervisningsformer med en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner, og oppgaveskriving individuelt og i grupper. I undervisningsopplegget er det lagt vekt på at studentene skal ha jevnlige innleveringer både av individuelle oppgaver og gruppeoppgaver med tilbakemeldinger fra faglærere. I tillegg benyttes ulike studentaktive læringsformer som gruppearbeid, prosjektarbeid og muntlige presentasjoner.

Internasjonalisering

Studenter kan dra på utveksling i 5. semester. Studenter som drar på utveksling får profilen Internasjonal utveksling. Emnene som tas ved den utenlandske institusjonen må forhåndsgodkjennes av instituttet.

Flere av studieprogrammets emner undervises på engelsk og benytter engelsk pensummateriell. I disse emnene er det lagt til rette for å kunne ta imot utenlandske studenter fra våre samarbeidsinstitusjoner i utlandet. De norske og internasjonale studentene vil arbeide sammen om oppgaver basert på både norske og internasjonale cases, og vil gjennom dette arbeidet opparbeide kompetanse og ferdigheter i å forstå internasjonale forhold og perspektiver. På denne måten skapes et internasjonalt miljø.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Flere av studiets emner har arbeidskrav i form av skriftlige oppgaver eller muntlige presentasjoner. I noen emner kan det være obligatorisk oppmøte. Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter må være godkjente for at man skal kunne få avlegge eksamen. Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter framgår av den enkelte emneplan.

Vurdering og sensur

Vurdering og sensur er i samsvar med bestemmelsene om vurdering i Lov om universiteter og høgskoler og i Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet.

Det avholdes eksamen i hvert emne, og det benyttes ulike vurderingsformer. Det framgår av emneplanene hvilken vurderingsform, vurderingsuttrykk og sensorordning som benyttes for det enkelte emne.

Kalkulatorreglement

Der kalkulator er oppgitt som tillatt hjelpemiddel i emneplan, gjelder følgende regler for bruk av fysisk kalkulator:

 • Kalkulatoren skal utgjøre en enkelt gjenstand og ha lommeformat
 • Kalkulatoren må ikke ha mulighet for kommunikasjon med andre dataenheter
 • Kalkulatoren tillates ikke koblet på strømnett
 • Kalkulatoren skal ikke avgi lyd
 • Kalkulatoren skal ikke kunne utføre symbolske beregninger, så som derivasjon av funksjonsuttrykk osv.

Det er studentens ansvar å påse at minnet er tømt før eksamen. Dette kan bli kontrollert på eksamen, og hvis minnet ikke er tømt blir dette å regne som fusk/forsøk på fusk. Se retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved OsloMet.

Det er ikke tilgjengelig noen oversikt over tillatte eller forbudte kalkulatormodeller. Spørsmål kan rettes til de aktuelle faglærerne.