EPN-V2

ØABED1100 Bedriftsøkonomi med IKT Emneplan

Engelsk emnenavn
Managerial Accounting I
Studieprogram
Bachelorstudium i Facility Management
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon
Bachelorstudium i regnskap og revisjon
Omfang
7.5 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet tilegner studentene seg grunnleggende kunnskaper i bedriftsøkonomisk teori og metode, samt innsikt i og trening i bruk av sentrale bedriftsøkonomiske modeller og analysemetoder. Studentene oppøver sine kunnskaper om fremskaffelse, analyse og kommunikasjon av relevant beslutningsinformasjon, slik at de kan diskutere og vurdere alternativer, treffe beslutninger og formidle relevant og nyttig informasjon til brukere.

Undervisningsspråk er norsk.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset bygger på Grunnleggende årsregnskap med Excel.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskaper om sentrale bedriftsøkonomiske begreper
 • kunnskaper om bedriftens mål og dens plass i det økonomiske systemet, og økonomifunksjonens rolle og plass i bedriften
 • kunnskaper om ulike kostnads- og inntektsbegreper, og om fornuftige pris- og kostnadsbeslutninger bedrifter bør ta på ulike markeder
 • kunnskaper om ulike prinsipper for produktkalkulasjon, enkle driftsregnskap, og enkle analyser av optimale produktvalg i situasjoner med begrenset ressurstilgang
 • kunnskaper om kostnads-, resultat og volumanalyser
 • kunnskaper om hvordan man identifiserer beslutningsrelevante kostnader og inntekter og hvordan beslutningsproblemer løses

Ferdigheter

Studenten kan

 • forklare sentrale begreper og redegjøre for viktige verktøy som brukes i analyser av bedriftsøkonomiske problemstillinger
 • stille kritiske spørsmål til sentrale forutsetninger og antagelser innen det bedriftsøkonomiske fagområdet, og reflektere over dette.
 • fordele kostnader fra art via kostnadssted/aktivitet til kalkyleobjekt
 • gjøre rede for de grunnleggende forutsetningene for og svakhetene ved de tradisjonelle kalkulasjonsmetodene
 • gjøre rede for tankegangen ved normalkostkalkulasjon og formålet med driftsregnskap basert på normalkost, og utarbeide normalkostregnskap
 • gjennomføre kostnads-, resultat- og volumanalyser
 • foreta enkle analyser av optimale produktvalg i situasjoner med begrenset ressurstilgang
 • identifisere beslutningsrelevante kostnader og inntekter og løse ulike beslutningsproblemer
 • utvikle egne modeller i regneark for å løse bedriftsøkonomiske problemstillinger

Generell kompetanse

Studenten kan

 • anvende tilegnede kunnskaper i analyser og diskusjoner av bedriftsøkonomiske problemstillinger, og skille mellom relevant og irrelevant informasjon
 • gi skriftlige svar på spørsmål knyttet til bedriftsøkonomisk analyse som gjør at leserne forstår anvendt fremgangsmåte og svaret som fremkommer

Arbeids- og undervisningsformer

Det undervises i plenumsforelesninger. Oppgaveløsing under veiledning av studentassistenter. IT-timer blir avholdt i plenum både med og uten datamaskintilgang.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • Arbeidskrav 1: Studenten må gjennomføre digitale prøver og få godkjent minst 4 av 6 prøver. Prøvene er fordelt utover semesteret. Fra prøven aktiveres gis studentene inntil én uke på fullføre prøven. Hver prøve vil ha et omfang på inntil 2 timer. Studenten har 3 forsøk på å bestå hver prøve, og resultatet gis automatisk ved prøvens slutt. Faglærer vil opplyse om utlevering og innleveringsfrister.
 • Arbeidskrav 2: Innlevering i IT med et omfang på inntil 2 timer.

Formålet med arbeidskravet er å forberede studenten til eksamen og arbeidslivet ved å gi studentene relevant trening i regnskapsføring i Excel.

Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en skoleeksamen på 4 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Ekstern sensor vil delta i utformingen av eksamensoppgaven.

Emneansvarlig

Håvard Hodne