EPN

ØABED1000 Grunnleggende årsregnskap med Excel Emneplan

Engelsk emnenavn
Financial Accounting and Excel
Studieprogram
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon / Bachelorstudium i økonomi og administrasjon, for siv.øk. / Årsstudium i økonomi og ledelse / Årsstudium i økonomi og ledelse - deltid
Omfang
7.5 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Gjennom dette emnet oppøver studentene kunnskaper og evner innenfor Grunnleggende årsregnskap med Excel slik at de selv kan føre et enkelt regnskap. Etter fullført emne skal de videre kunne gjøre rede for årsregnskapets innhold, regnskapsprinsipper og vurderingsregler, og de skal kunne analysere og vurdere en bedrifts økonomiske resultat og stilling.

Undervisningsspråk er norsk. 

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • kjennskap til hvorfor regnskap er nødvendig
 • kjennskap til bilagsføring og regnskapsavslutning
 • grunnleggende kjennskap til relevant lovverk og forskrifter i forbindelse med regnskapsføring
 • kjennskap til standard kontoplan
 • kjennskap til behovet for regnskapsanalyse og hvordan dette gjøres
 • kjennskap til nytten økonomer har ved bruk av regneark

Ferdigheter

Studenten kan

 • foreta enkel bilagsføring og avslutte et regnskap
 • komme fram til endelig saldobalanse for vanlige kontoer med standard kontonummer, og med den som utgangspunkt sette opp et resultatregnskap og en balanse.
 • lese og forstå innholdet i en kontantstrømanalyse
 • bokføre de mest vanlige transaksjoner
 • foreta periodiseringsposteringer i forbindelse med en periodeavslutning
 • forklare sammenhenger mellom transaksjoner og deres påvirkning på resultat og balanse
 • foreta årsoppgjør med enkle årsoppgjørsposteringer og disponering av overskudd i aksjeselskaper
 • stille opp gruppert resultat og balanse i samsvar med regnskapslovens bestemmelser
 • behandle sentrale regnskapsmessige måle- og vurderingsproblemer
 • gjennomføre tilrettelegging og korrigering av regnskapstall for analyseformål
 • beregne sentrale nøkkeltall i forbindelse med en regnskapsanalyse og gjøre en vurdering av en bedrifts lønnsomhet, likviditet, finansiering og soliditet

Generell kompetanse

Studenten kan

 • utføre og forstå hvordan årsregnskapet bygges opp med bilagsføring og avslutning til resultat og balanse
 • forstå innholdet i et årsregnskap ved å utføre en regnskapsanalyse

Arbeids- og undervisningsformer

Det undervises i plenumsforelesninger. Excel-timer og oppgaveløsning blir avholdt i grupper med  veiledning av studentassistenter.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • Arbeidskrav 1: Studenten må gjennomføre digitale prøver og få godkjent minst 4 av 6 prøver. Prøvene er fordelt utover semesteret. Fra prøven aktiveres gis studentene inntil én uke på fullføre prøven. Hver prøve vil ha et omfang på inntil 2 timer. Studenten har 3 forsøk på å bestå hver prøve, og resultatet gis automatisk ved prøvens slutt. Faglærer vil opplyse om utlevering og innleveringsfrister.

Formålet med arbeidskravet er å forberede studenten til eksamen og arbeidslivet ved å gi studentene relevant trening i regnskapsføring i Excel.

Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en skriftlig skoleeksamen på 4 timer. 

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. 

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Ekstern sensor vil delta i utformingen av eksamensoppgaven.