EPN-V2

ØASØK1000 Mikroøkonomi I Emneplan

Engelsk emnenavn
Microeconomics I
Studieprogram
Bachelorstudium i Facility Management
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon
Bachelorstudium i regnskap og revisjon
Omfang
7.5 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Kurset skal gi en innføring i mikroøkonomiske emner. I mikroøkonomi studeres produsenter, konsumenter og markedets virkemåte under ulike forutsetninger. Effektiv ressursbruk og ressursallokering er sentralt. Produsentens tilpasning og tilbud av varer og tjenester analyseres både grafisk og matematisk. Tilsvarende gjelder for konsumentens tilpasning og etterspørsel etter varer og tjenester. Det legges til grunn at aktørene er rasjonelle i sine beslutninger. Endelig analyseres ulike markedsformer.

Undervisningsspråk er norsk.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset bygger på emnet Matematikk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om ulike problemstillinger i samfunnsøkonomi generelt og mikroøkonomi spesielt
 • kunnskap om konsumentens tilpasning på et varemarked
 • kunnskap om hva som bestemmer konsumentens etterspørsel og hvordan denne påvirkes av endringer i bla. priser og inntekt
 • kunnskap om produsentenes tilpasning på et faktormarked og på et varemarked
 • kunnskap om hva som bestemmer produsentens tilbud under ulike målsettinger
 • kunnskap om markedets virkemåte og ulike markedsformer som fullkommen konkurranse, monopol og prisdiskriminering
 • kunnskap om hvordan offentlige inngrep påvirker markedsresultatet
 • kunnskap om generell likevekt og samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Ferdigheter

Studenten kan

 • gjøre rede for mikroøkonomiske problemstillinger og ulike modeller for å analysere mikroøkonomiske spørsmål
 • analysere ulike aktørers tilpasning på et marked og markedsmekanismen
 • illustrere ulike markedsformer og vise hvordan pris og omsatt kvantum blir bestemt
 • gjøre rede for hvordan økonomisk politikk kan påvirke markedssituasjonen
 • illustrere hvordan ulike former for markedssvikt påvirker markedstilpasningen og effektiviteten i økonomien

Generell kompetanse

Studenten kan

 • analysere etterspørsel og tilbud i ulike markeder
 • følge økonomiske resonnementer, for eksempel innholdet i faglige utredninger.
 • delta i samfunnsfaglige diskusjoner om offentlige reguleringer og tiltak

Arbeids- og undervisningsformer

Kurset undervises i plenumsforelesninger. Det vil bli lagt til rette for oppgaveløsning og diskusjoner.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav eller obligatoriske aktiviteter.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell skriftlig skoleeksamen på 4 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Følgende hjelpemidler er tillatt:

 • Kalkulator (se programplan for regler som gjelder bruk av kalkulator)

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.