EPN

ØAADM1100 Organisasjonspsykologi Emneplan

Engelsk emnenavn
Organisational Behavior
Studieprogram
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon / Bachelorstudium i økonomi og administrasjon, for siv.øk. / Årsstudium i økonomi og ledelse / Årsstudium i økonomi og ledelse - deltid
Omfang
7.5 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Grunnleggende forståelse i organisasjonspsykologi er viktig både som ansatt og som leder i arbeidslivet. Kunnskap om individer og grupper i en organisasjonskontekst er vesentlig for å kunne iverksette strategier og beslutninger fordi dette vil involvere menneskene i organisasjonen. Kunnskaper og ferdigheter opparbeidet i emnet gir grunnlag for senere emner i organisasjon, ledelse og strategi.

Undervisningsspråk er norsk. 

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

  • kunnskaper om motivasjon og belønning, kommunikasjon
  • kjennskap til betydningen av personlighet, kognisjon, emosjoner, jobbholdninger og arbeidsmiljø
  • grunnleggende kunnskap om makt, innflytelse og konflikter, ledelse, beslutninger
  • organisasjonskultur, læring og endring fra et organisasjonspsykologisk perspektiv.
  • mer inngående kunnskap i et fordypningstema innenfor fagfeltet som varierer fra år til år

Ferdigheter

Studenten kan

  • bruke ulike teoretiske tilnærminger og perspektiver fra faget for å forstå og analysere utfordringer og dilemmaer knyttet til menneskers atferd i organisasjoner
  • benytte kunnskap fra organisasjonspsykologien når de skal fatte og iverksette beslutninger i organisasjoner.

Generell kompetanse

Studenten har

  • oppøvet ferdighet i kritisk refleksjon om fagets muligheter og begrensninger

Arbeids- og undervisningsformer

Det vil bli brukt varierte arbeidsmåter som forelesninger, diskusjon av dagsaktuelle problemstillinger, analyse av case og oppgaveløsning. Det forventes at studentene jobber med oppgaveløsning både individuelt og i grupper utenom fellesforelesningene.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

  • Arbeidskrav 1: Arbeidskravet består av 2-3 flervalgstester som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Omfanget vil være omkring 20-40 spørsmål.

Hensikten med flervalgstestene er å sikre progresjon og lærdom i emnet. Faglærer vil opplyse om detaljene rundt dette ved semesterstart

Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom arbeidskravet ikke blir godkjent, gis det anledning til forbedre den én gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en skriftlig skoleeksamen på 4 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. 

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.