EPN

Årsstudium i økonomi og ledelse Programplan

Engelsk programnavn
Economics and Business Administration, 1-year Programme
Gjelder fra
2023 HØST
Studiepoeng
60 studiepoeng
Varighet
2 semestre
Programhistorikk

Innledning

Årsstudium i økonomi og ledelse gir grunnleggende kunnskaper i de mest sentrale økonomisk-administrative emner som vil være relevant for en rekke yrkesfelt, og er ment å danne basis for videre læring i det praktiske liv. Formålet med årsstudiet er å gi en innføring i økonomisk-administrative emner som vil være relevant for en rekke yrkesfelt. Emnene som tilbys i studiet er bedriftsøkonomiske emner, samfunnsøkonomi, emner innen organisasjon og ledelse, jus og markedsføring. 

Årsstudiet består av emner som tilbys på 1. og 2. studieår i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er studenter som ønsker bred og grunnleggende kompetanse innenfor økonomisk-administrative fag. Årsstudiet egner seg både for de med en annen bachelorutdanning, for de som allerede er i arbeid, og for de uten tidligere høyere utdanning.

Opptakskrav

For å søke opptak til studiet kreves generell studiekompetanse. Det kan også søkes opptak til studiet på grunnlag av realkompetanse.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått årsstudiet i økonomi og ledelse skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har grunnleggende kunnskap i bedriftsøkonomisk analyse
 • har oversikt over andre sentrale økonomisk-administrative emner som samfunnsøkonomi, organisasjon, markedsføring og forretningsjus
 • kjenner til de mest grunnleggende økonomiske problemstillinger og utviklingsarbeidsom er relevant innenfor deler av det økonomisk-administrative fagområde

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende den faglige kunnskapen til å løse praktiske oppgaver innen regnskap,markedsføring og forretningsjus
 • kan oppdatere og videreutvikle sin kunnskap innenfor det økonomisk-administrativefagområde
 • kan anvende relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan se kunnskapen i sammenheng og anvende den på en relevant måte i økonomiskadministrative oppgaver
 • har innsikt i relevante fagområder og yrkesetiske problemstillinger
 • kan reflektere og begrunne sine valg i en faglig kontekst

Innhold og oppbygging

Studiet har et omfang på 60 studiepoeng, og består av åtte emner som hver har et omfang på 7,5 studiepoeng. Studiet tilbys både som et heltidsstudium over ett studieår og som et deltidsstudium over to studieår. Det er separate opptak til heltids- og deltidsstudiet. 

Studenter som går på heltidsstudiet, følger i 1. semester: 

 • ØAADM1001 Markedsføring
 • ØAADM2100 Organisasjonsforståelse
 • ØABED1000 Grunnleggende årsregnskap med Excel
 • ØASØK1000 Mikroøkonomi I

Studenter som går på heltidsstudiet, følger i 2. semester: 

 • ØAADM1100 Organisasjonspsykologi
 • ØABED1100 Bedriftsøkonomi med IKT
 • ØASØK1100 Makroøkonomi I
 • ØAJUR2100 Rettslære

Studenter som går på deltidsstudiet velger to emner i hvert semester, fordelt over fire semestre. 

Valgfritt emne Løper over flere semestre

1. studieår

1. semester

2. semester

Arbeids- og undervisningsformer

Det blir brukt varierte undervisningsformer med en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner, oppgaveskriving individuelt og i grupper. I undervisningsopplegget er det lagt vekt på at studentene skal ha jevnlige innleveringer både av individuelle oppgaver og gruppeoppgaver med tilbakemeldinger fra faglærere. I tillegg benyttes ulike studentaktive læringsformer som gruppearbeid, prosjektarbeid og muntlige presentasjoner.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Flere av studiets emner har arbeidskrav i form av skriftlige oppgaver eller muntlige presentasjoner. I noen emner kan det være obligatorisk oppmøte. Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter må være godkjente for at man skal kunne få avlegge eksamen. Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter framgår av den enkelte emneplan.

Vurdering og sensur

Vurdering og sensur er i samsvar med bestemmelsene om vurdering i Lov om universiteter og høgskoler og i Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet.

Det avholdes eksamen i hvert emne, og det benyttes ulike vurderingsformer. Det framgår av emneplanene hvilken vurderingsform, vurderingsuttrykk og sensorordning som benyttes for det enkelte emne.

Kalkulatorreglement 

Der kalkulator er oppgitt som tillatt hjelpemiddel i emneplan, gjelder følgende regler for bruk av fysisk kalkulator:

 • Kalkulatoren skal utgjøre en enkelt gjenstand og ha lommeformat.

 • Kalkulatoren må ikke ha mulighet for kommunikasjon med andre dataenheter.

 • Kalkulatoren tillates ikke koblet til strømnett.

 • Kalkulatoren skal ikke avgi lyd.

 • Kalkulatoren skal ikke kunne utføre symbolske beregninger, så som derivasjon av funksjonsuttrykk osv.

Det er studentens ansvar å påse at minnet er tømt før eksamen. Dette kan bli kontrollert på eksamen, og hvis minnet ikke er tømt blir dette å regne som fusk/forsøk på fusk. Se retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved OsloMet.

Det er ikke tilgjengelig noen oversikt over tillatte eller forbudte kalkulatormodeller. Spørsmål kan rettes til de aktuelle faglærerne.