EPN-V2

ØAADM1001 Markedsføring Emneplan

Engelsk emnenavn
Marketing
Studieprogram
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon
Omfang
7.5 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet får studentene en innføring i markedsføring. Målet er å gi studentene innsikt i og forståelse for markedsføring som fag og yrke og få generell kunnskap om verktøy og virkemidler som brukes innenfor fagområdet. Videre skal emnet gi studentene innsikt og forståelse av markedsføringsloven og bestemmelser i forbrukerkjøpsloven.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • kjennskap til ulike verktøy som kan brukes for å løse markedsføringsutfordringer i bedrifter
 • bred kunnskap om markedsføring og bruk av de ulike virkemidlene i markedsføring, som produkt, pris, distribusjon og promotering
 • kjennskap til forskjellen mellom produkter og tjenester og hvordan et tjenestedominant perspepktiv gir en bedre forståelse av verdiskapning
 • kunnskaper om omgivelser, økonomiske systemer og markeder, strategi, kjøpsadferd og markedssegmentering
 • kunnskaper om markedsføringsloven og om forbrukerkjøpslovens bestemmelser om mangler og mangelsbeføyelser

Ferdigheter

Studenten kan

 • bruke sentrale markedsføringsverktøy, og gjennom dette arbeidet kunne gjøre reflekterte analyser og valg
 • anvende markedsplanen med vekt på sammenhengen mellom de ulike virkemidlene i markedsføring
 • anvende og integrere relevante modeller og analyser fra andre relevante fag
 • sette opp litteraturreferanser i henhold til gjeldende mal
 • ta stilling til forbrukeres rettsstilling og selgers rettigheter og plikter

Generell kompetanse

Studenten kan

 • tilegne seg en helhetsforståelse av bedriftens plass i samfunnet
 • forstå markedsførers ansvar overfor forbruker
 • søke etter faglitteratur og kritisk vurdere kvaliteten på kilden
 • grunnleggende regler for kildebruk og kjenne til hva som defineres som plagiat og fusk i studentarbeider
 • jobbe systematisk med analyse som grunnlag for å ta beslutninger

Arbeids- og undervisningsformer

Det vil bli brukt varierte arbeidsmåter som forelesninger, casediskusjon av dagsaktuelle problemstillinger, oppgaveløsning og deltakelse i simuleringsspill.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • Arbeidskrav 1: Arbeidskravet består av deltakelse i et bedriftssimuleringsspill innenfor markedsføring der studentene spiller og konkurrerer mot hverandre i grupper. Hoveddelen av simuleringsspillet vil foregå i klasserommet gjennom 2 forelesninger, men det kreves også noe arbeid (ca. to timer) mellom de to forelesningene for å skrive et obligatorisk refleksjonsnotat. Deltakelse i simuleringen bidrar så mye til oppnåelse av et avgjørende læringsmål: det å kunne anvende teori og verktøy i praksis - at studenter må være fysisk tilstede og delta i simuleringen på 1 av de 2 obligatoriske forelesningene for å få godkjent arbeidskravet. Bedriftssimuleringsspillet er en integrert del av undervisningen, og lisens må kjøpes på linje med annet pensum. Formålet med arbeidskravet er oppnåelse av noen av de viktigste læringsmålene i emnet, deriblant kunnskap om og ferdigheter over bruk av ulike analyseverktøy som brukes til å løse markedsføringsutfordringer, og ferdigheter innen markedsanalyse og planlegging, og valg av virkemidler. For studenter som ikke ønsker å delta i simuleringen eller har godkjent fravær, avtales alternativt arbeidskrav med faglærer.

Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom et eller flere arbeidskrav ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret eller alternativ versjon innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en hjemmeeksamen på 4 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt, så lenge reglene for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Et uttrekk på 25 % av besvarelsene sensureres av ekstern sensor. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert av ekstern sensor danner grunnlag for å fastsette nivå på besvarelsene innenfor de ulike karakteruttrykkene.

Emneansvarlig

Adrian Peretz