EPN-V2

ØASØK1100 Makroøkonomi I Emneplan

Engelsk emnenavn
Macroeconomics I
Studieprogram
Bachelorstudium i Facility Management
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon
Bachelorstudium i regnskap og revisjon
Omfang
7.5 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Kurset gir en innføring i emner innenfor makroøkonomi. I makroøkonomi studeres økonomien under ett. Her fokuseres det på de totale økonomiske størrelsene i økonomien så som samlet produksjon, samlet konsum, arbeidsledighet, inflasjon, renter mm. Et sentralt tema er hvordan slike størrelser måles og hva de forteller om den økonomiske situasjonen i et land. Konjunkturbevegelser og makroøkonomisk politikk er hovedtema i kurset.

Undervisningsspråk er norsk.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset bygger på Matematikk I og Mikroøkonomi I.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • ulike problemstillinger i makroøkonomi
 • måling i makroøkonomi og nasjonalregnskapet
 • teorier innenfor kortsiktige makroøkonomiske temaer som konjunktursvingninger og stabiliseringspolitikk
 • teorier innenfor langsiktige makroøkonomiske temaer som strukturell arbeidsledighet
 • hva som bestemmer inflasjon og hvordan økonomisk politikk kan påvirke inflasjon

Ferdigheter

Studenten kan

 • gjøre rede for makroøkonomiske problemstillinger og ulike modeller for å analysere makroøkonomiske spørsmål
 • analysere sammenhenger mellom ulike makroøkonomiske størrelser
 • analysere formelt hvordan makroøkonomisk politikk kan påvirke den økonomiske aktiviteten og nominelle størrelser som priser og inflasjon
 • gjøre rede for behovet for økonomisk politikk for å sikre effektiv ressursbruk

Generell kompetanse

Studenten kan

 • følge økonomiske resonnementer knyttet til makroøkonomi.
 • analysere hvordan økonomisk politikk kan stabilisere økonomien.

Arbeids- og undervisningsformer

Kurset undervises i plenumsforelesninger. Det vil bli lagt til rette for oppgaveløsning og diskusjoner.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav eller obligatoriske aktiviteter.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en skriftlig skoleeksamen på 4 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Følgende hjelpemidler er tillatt:

 • Kalkulator (se programplan for regler som gjelder bruk av kalkulator)

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Anders Kjelsrud