EPN

Ingeniørutdan. - 3 terminsordning Programplan

Engelsk programnavn
Access Course
Gjelder fra
2018 HØST
Studiepoeng
0 studiepoeng
Varighet
6 uker
Programhistorikk

Innledning

Planen er utarbeidet ved OsloMet etter forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningen, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 3. februar 2011. 

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning, fastsatt av

Kunnskapsdepartementet 20. mars 2009 og 15.desember 2011, gir oversikt over det totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som kandidaten forventes å ha etter fullført utdanning. Læringsutbyttebeskrivelsene i planen er utarbeidet i henhold til rammeplan og kvalifikasjonsrammeverket.

3-terminsordningen gir mulighet til å fullføre en 3-årig bachelor i ingeniørfag, og gir utdanning og kompetanse i henhold til valg av ingeniørfag. Denne planen må sees i kombinasjon med programplanen for valg ingeniørfag.

Målgruppe

3-terminsordningens målgruppe er søkere som ønsker høyere utdanning innen ingeniørfag, men som mangler spesiell studiekompetanse med fordypning i matematikk og fysikk.

Ved at det avholdes en tredje sommertermin (i tillegg til ordinær høst og vårtermin) de to første studieårene gis disse mulighet til å oppnå en fullverdig bachelor i ingeniørfag i løpet av 3 år med heltidsstudier.

Opptak til 3-terminsordningen medfører opptak til et fullt 3-årig utdanningsløp som resulterer i en fullverdig bachelorgrad.

Via 3-terminsordningen gis det studieåret 2018-2019 opptak til:

-Bachelor i ingeniørfag - Bioteknologi og kjemi

-Bachelor i ingeniørfag - Data

-Bachelor i ingeniørfag - Elektronikk og Informasjonsteknologi

-Bachelor i ingeniørfag - Energi og Miljø i bygg

-Bachelor i ingeniørfag - Maskin

Opptakskrav

Generell studiekompetanse/realkompetanse eller 2-årig teknisk fagskole etter lov om fagskoler av 2003.

Det vises til forskrift om opptak til høyere utdanning, http://www.lovdata.no/cgiwift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20070131-0173.html 

For søkere som søker på grunnlag av realkompetanse fastsettes følgende studiespesifikke bestemmelser:

-Minst 5 års heltids yrkeserfaring innen tekniske fag.

-Bestått matematikk fra norsk videregående skole på nivå med kravet til generell studiekompetanse (224 årstimer / 5 uketimer).

Læringsutbytte

En kandidat som fullfører en bachelorutdanning via 3-terminsordningen vil få et 100% tilsvarende læringsutbytte som ordinære kandidater til valgt ingeniørutdanning. For nærmere beskrivelse av læringsutbytte i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse se programplanen for valgt ingeniørfag.

Innhold og oppbygging

3-terminsordningens særlige innhold består av:

-en sommertermin før første høstsemester.

-ekstra undervisning gjennom første høstsemester og første vårsemester.

-en sommertermin nummer 2 mellom første og andre studieår.

Med unntak av Matematikk 1000, følges ordinært opplegg fra valgt ingeniørutdanning for alle studiepoenggivende emner. Nærmere beskrivelse av denne delen av studiets innhold og oppbygging finnes i programplanen for valgt ingeniørutdanning. Studenter som følger 3-terminsordningen må gjennomføre 2 ekstra emner for å oppnå fullført bachelorgrad, i tillegg til at tidspunktet for Matematikk 1000 forskyves.

Eksamen i ekstra emne i fysikk avholdes i slutten av første høstsemester.

Eksamen i ekstra emne i matematikk avholdes i slutten av første vårsemester. Eksamen i matematikk 1000 avholdes etter sommertermin nummer 2.

OBS! Emneplanen er ikke komplett. Følgende emner er registrert, men mangler data: FO911A, FO912A
Valgfritt emne Løper over flere semestre

1. studieår

Ingeniørfag, data

2. semester

Ingeniørfag, energi og miljø

1. semester
2. semester

Ingeniørfag - bioteknologi og kjemi

2. semester

Ingeniørfag, maskin

2. semester

Ingeniørfag, elektronikk og informasjonsteknologi

2. semester

2. studieår

Ingeniørfag, data

3. semester

Ingeniørfag, energi og miljø

3. semester

Ingeniørfag - bioteknologi og kjemi

3. semester

Ingeniørfag, maskin

3. semester

Ingeniørfag, elektronikk og informasjonsteknologi

3. semester

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene vil variere noe fra emne til emne, men vil ofte bygge på problembasert undervisning og læring. Studentene vil kontinuerlig arbeide med problemer, løse oppgaver og utvikle prosjekter av ulik art. Datamaskiner, nettbrett, mobiltelefoner, internett, web og andre elektroniske kanaler og enheter benyttes systematisk til læring, formidling, veiledning, utvikling og kommunikasjon. 

Det benyttes forelesninger, øvinger med individuell og gruppevis veiledning, arbeidskrav (obligatoriske oppgaver), gruppeprosjekter, næringslivskontakt (bl.a. gjesteforelesninger) og selvstudier. 

Studiet avsluttes med en stor, selvstendig og praktisk bacheloroppgave som normalt er gitt som et oppdrag fra næringslivet.

Emneplanene for de enkelte emnene inneholder detaljene om emnets arbeids- og undervisningsform. I tillegg blir det ved undervisningstart i hvert emne satt opp en undervisningsplan med fremdriftsplan, pensumoversikt, frister for arbeidskrav og informasjon om undervisnings- og øvingsopplegget.

Internasjonalisering

Internasjonalisering vil foregå i henhold til programplanen for valgt ingeniørfag.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Et arbeidskrav er et obligatorisk arbeid/en obligatorisk aktivitet som må være godkjent innen fastsatt frist for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen. Arbeidskrav kan være skriftlige arbeider, prosjektarbeid, muntlige fremføringer, lab-kurs, obligatorisk tilstedeværelse ved undervisning og lignende. Arbeidskrav kan gjennomføres individuelt eller i gruppe. 

Arbeidskrav gis for å fremme studentenes progresjon og utvikling og for å sikre deltakelse der dette er nødvendig. Arbeidskrav kan også gis for å prøve studenten i et læringsutbytte som ikke kan prøves ved eksamen.

Antallet og typen arbeidskrav, reglene for oppfyllelse av arbeidskravene, frister og andre detaljer fremgår av emneplanene og undervisningsplanene som kunngjøres ved semesterstart.

Tidligere godkjente arbeidskrav kan være gyldig to år tilbake i tid. Dette forutsetter at emnet ikke er endret.

Tilbakemelding på arbeidskrav er godkjent/ikke godkjent. 

Ikke godkjente arbeidskrav

Gyldig fravær dokumentert ved for eksempel legeerklæring, fritar ikke for innfrielse av arbeidskrav. Studenter som har gyldig fravær, eller har gjennomført arbeidskrav som ikke er godkjent, bør så langt det er mulig, kunne få et nytt forsøk før eksamen. Dette må avtales i hvert enkelt tilfelle med den aktuelle faglærer. Hvis det ikke er mulig å gjennomføre et nytt forsøk på grunn av fagets/emnets egenart, må studenten påregne å ta arbeidskravet ved neste mulige tidspunkt. Dette kan medføre forsinkelser i studieprogresjon.

Vurdering og sensur

Bestemmelser om eksamen er gitt i lov om universiteter og høgskoler og forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus og forskrift omrammeplan for ingeniørutdanning. Se universitetets nettsider www.oslomet.no

Muntlig og praktiske eksamener skal ha to sensorer da disse eksamensresultatene ikke kan påklages. Formelle feil kan likevel påklages.

Mappevurdering gis en helhetlig vurdering med én karakter. Det er kun mulig å påklage eksamensresultatet på mappevurderingen som helhet. Eventuell synliggjøring av vekting er kun en tilleggsinformasjon i forhold til endelig karakter. Hvis deler av mappen inneholder elementer som for eksempel en muntlig presentasjon, praktiske arbeider og lignende, kan eksamensresultatet ikke påklages. Klageadgang framkommer i hver emneplan.

Eksamener som kun sensureres internt, skal jevnlig trekkes ut til ekstern sensurering.

Vurderingsuttrykk

Vurderingsuttrykk ved eksamen skal være bestått/ikke bestått (B/IB) eller en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Tilsynssensorordning

Tilsynssensorordningen er en del av kvalitetssikringen av det enkelte studium. En tilsynssensor er ikke en eksamenssensor, men en som har tilsyn med kvaliteten i studiet. Alle studier ved OsloMet skal være under tilsyn av tilsynssensor, men det er rom for ulike måter å praktisere ordningen på. Viser til retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer ved OsloMet: http://www.hioa.no/Studier/Lov-og-regelverk

Utsatt/ny eksamen

Oppmelding til ny/utsatt eksamen gjøres av studenten selv. Ny/utsatt eksamen arrangeres normalt sammen, tidlig i påfølgende semester. Ny eksamen - for studenter som har levert eksamen og ikke fått bestått. Utsatt eksamen - for studenter som ikke fikk avlagt ordinær eksamen. Vilkårene for å gå opp til ny/utsatt eksamen gis i forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Osloog Akershus

Vitnemål

På vitnemålet for bachelor i ingeniørfag føres avsluttende vurdering for hvert emne. Tittel på bacheloroppgaven framkommer også på vitnemålet.

Oversikt over eksamener og eksamensformer i studiet

Endelige emneplaner godkjennes før hvert studieår. Det tas forbehold om endringer. Oversikten nedenfor viser kun emner spesifikt knyttet til tre-terminsordningen. Oversikt over øvrige eksamener og eksamensformer finnes i programplanen for valgt ingeniørfag. Eksamen avholdes i slutten av siste semester emnet arrangeres.

Øvrig informasjon

Hensikten med kvalitetssikringssystemet for OsloMet er å styrke studentenes læringsutbytte og utvikling ved å heve kvaliteten i alle ledd. OsloMet ønsker å samarbeide med studentene, og deres deltakelse i kvalitetssikringsarbeidet er avgjørende. Noen overordnede mål for kvalitetssikringssystemet er:

*     å sikre at utdanningsvirksomheten inkludert praksis, lærings- og studiemiljøet holder høy kvalitet

*     å sikre utdanningenes relevans til yrkesfeltet

*     å sikre en stadig bedre kvalitetsutvikling

For studenter innebærer dette blant annet studentevalueringer:

*     emneevalueringer

*     årlige studentundersøkelser felles for OsloMet

Mer informasjon om kvalitetssikringssystemet, se her: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Systemfor-kvalitet-og-kvalitetsutvikling-for-utdanning-og-laeringsmiljoe-ved-HiOA