EPN

KJPE1300 Generell kjemi Emneplan

Engelsk emnenavn
General Chemistry
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - bioteknologi og kjemi / Ingeniørutdan. - 3 terminsordning
Omfang
10 stp.
Studieår
2018/2019
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir innføring i grunnleggende begreper og modeller i kjemi. Studenten skal tilegne seg ferdigheter til å kunne gjennomføre enkle kjemiske forsøk og skal kunne handtere kjemikalier forskriftsmessig.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten:

 • kan anvende støkiometri
 • kan gjøre beregninger med løsninger
 • kan anvende ideelle gasslov
 • kan gjøre beregninger med kjemisk likevekt
 • kan skrive reaksjonsligning og gjøre beregninger for syre-base
 • kan gjøre beregninger for fellingslikevekter
 • kan definere og gjøre beregninger med reduksjon/oksidasjon
 • kan forklare atomstruktur
 • kan definere kjemisk binding og intermolekylære krefter
 • kan gjøre rede for energi og termokjemi
 • kan forklare komplekser
 • har grunnleggende kunnskap om oppbygning av atom og molekyl, ulike typer kjemiske reaksjoner, støkiometriske og likevektsberegninger

 

Ferdigheter

Studenten:

 • kan håndtering av kjemikalier, HMS- datablad vurdering og sikkerhet på laboratoriet
 • kan dokumentasjon av laboratorieforsøk
 • kan bruk av Excel til resultatbearbeiding
 • har kjennskap til betegnelse på og bruksområde for alminnelig laboratorieutstyr, som pipetter, målesylindere, målekolber, erlenmeyerkolber, begerglass m.m.
 • kan utføre pipettering
 • kan lage løsninger med nøyaktig konsentrasjon
 • kan bruke spektrofotometer

 

Generelle kompetanse

Studenten:

 • kan grunnleggende kunnskap om laboratoriearbeid og teknikker
 • kan gjennomføre enkle kjemiske forsøk
 • har et bevisst forhold til etiske og miljømessige konsekvenser
 • kan vurdere og formidle resultater fra kjemi laboratorieforsøk både skriftlig og muntlig
 • kan innhente aktuell litteratur og presentere tema innen generell kjemi både muntlig og skriftlig

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er lagt opp som forelesninger, øvinger og laboratorieundervisning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • 7 dagers laboratoriekurs med 7 individuelle skriftlige arbeidskrav (10 - 20 sider pr arbeidskrav)
 • 4 av 7 obligatoriske øvingsoppgaver (2-4 timer pr øving)

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamensform bli benyttet istedenfor skriftlig eksamen. Ved eventuell muntlig eksamensform ved ny og utsatt eksamen, kan eksamensresultat ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.