EPN

KJM1500 Fysikalsk kjemi Emneplan

Engelsk emnenavn
Physical Chemistry
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - bioteknologi og kjemi / Ingeniørutdan. - 3 terminsordning
Omfang
10 stp.
Studieår
2018/2019
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studentene skal tilegne seg kunnskap innen termodynamikk og kinetikk. I tillegg skal emnet gi grunnleggende kunnskap om radioaktivitet og koordinasjonskjemi.

Forkunnskapskrav

Bestått laboratoriekurs i KJPE1300 Generell kjemi.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • kan definere og gjøre beregninger med energi, arbeid og varme
 • kan gjøre rede for og gjøre beregninger av entalpi, H, entropi, S, og Gibbs energi, G, for ulike prosesser
 • kan utlede og gjøre beregninger for sammenheng mellom likevektskonstanter, temperatur og termodynamiske størrelser
 • kan gjøre rede for og beregninger for faselikevekter/fasediagrammer
 • kan definere og gjøre beregninger for kolligative egenskaper
 • kan utlede sammenhenger mellom elektrokjemi og termodynamiske størrelser
 • kan bestemme reaksjonsorden og gjøre kinetiske beregninger
 • har grunnleggende kunnskap om energi og energioverføringer i ulike system, kunnskap om kolligative egenskaper og fase likevekter
 • har grunnleggende kunnskap om radioaktivitet
 • har grunnleggende kunnskap om innskuddsmetall og koordinasjonsforbindelser

Ferdigheter

Studenten:

 • kan håndtering av kjemikalier, HMS- datablad vurdering og sikkerhet på laboratoriet
 • kan dokumentasjon av laboratorieforsøk
 • kan bruk av Excel til resultatbearbeiding
 • har kjennskap til betegnelse på og bruksområde for alminnelig laboratorieutstyr, som pipetter, målesylindere, målekolber, erlenmeyerkolber, begerglass m.m.
 • kan utføre pipettering

Generelle kompetanse

Studenten:

 • kan gjennomføre enkle kjemiske forsøk
 • har et bevisst forhold til etiske og miljømessige konsekvenser
 • kan vurdere og formidle resultater fra kjemi laboratorieforsøk både skriftlig og muntlig
 • kan innhente aktuell litteratur og presentere tema innen fysikalsk kjemi både muntlig og skriftlig

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er lagt opp som forelesninger, øvinger og laboratorieundervisning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • 4 dagers laboratoriekurs med 3 skriftlige arbeidskrav (2 individuelle og 1 i gruppe på 2-4 studenter, 10-20 sider pr arbeidskrav)
 • 5 av 8 obligatoriske øvingsoppgaver (2-4 timer pr øving)

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamensform bli benyttet istedenfor skriftlig eksamen. Ved eventuell muntlig eksamensform ved ny og utsatt eksamen, kan eksamensresultat ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneoverlapp

Emnet er overlapper 10 studiepoeng med KJTS1500.

Ved praktisering av 3-gangers regelen for oppmelding til eksamen teller forsøk brukt i ekvivalente emner.