EPN-V2

BYFE1201 Byggfaglig innføring Emneplan

Engelsk emnenavn
Introduction to Building Professions
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg
Omfang
10 stp.
Studieår
2018/2019
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet skal gjøre studentene kjent med ingeniørers arbeidsmåter med tanke på samarbeid, organisering, muntlig, skriftlig og visuell (3D) kommunikasjon - alt med en byggfaglig forankring. Studentene får kunnskap om og utvikler ferdigheter i å analysere, designe, implementere og anvende byggetekniske løsninger.

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • bygningsfysiske temaer som innemiljø, varmeisolering, fukt, lydisolering og brannsikring
 • bæresystemer og konstruksjonsprinsipper for trehus
 • metoder for muntlig, skriftlig og visuell kommunikasjon og presentasjon

Ferdigheter

Studenten kan:

 • samarbeide i gruppeprosjekt
 • foreta faktainnsamling, analysere, designe, implementere og anvende de teknologier som trengs for å løse konkrete tverrfaglige oppgaver
 • planlegge og prosjektere enkle konstruksjoner i trehus
 • utføre enkle varme- og fukttransportberegninger for bygningsdeler
 • fremstille enkle byggetekniske tegninger ved hjelp av BIM-verktøy.
 • presentere resultater ved hjelp av tegninger, skriftlige rapporter og muntlige presentasjoner.

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • samarbeide med og ha respekt for andre profesjoners roller i en prosjekteringsprosess
 • finne frem til regelverk, anvisninger og dokumentasjon
 • identifisere bærekraftig utførelse av egen profesjon, med vekt på energi og miljø
 • kommunisere via og tolke enkle 2- og 3D tegninger

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, prosjektarbeid og datalab i modellering ved hjelp av BIM-verktøy.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

Gjennomført lab kurs i BIM-modellering i Revit (12 timer) med 2 obligatoriske innleveringer. Evnen til å modellere er nødvendig for å kunne gjennomføre prosjektet. Prosjektarbeid i gruppe (ca. 90 t) med 3 delinnlevinger, deltagelse i prolab, og endelig prosjektinnlevering med presentasjon.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneansvarlig

Morten Opsahl

Emneoverlapp

Overlapp Emnet BYFE1201 Byggfaglig innføring er ekvivalent (overlapper 10 studiepoeng) med: BYFE1200 og EMFE1200.

Ved praktisering av 3-gangers regelen for oppmelding til eksamen teller forsøk brukt i ekvivalente emner.