EPN

EMPE1100 Fysikk og kjemi Emneplan

Engelsk emnenavn
Physics and Chemistry
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - energi og miljø i bygg / Ingeniørutdan. - 3 terminsordning
Omfang
10 stp.
Studieår
2018/2019
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I fysikk fokuseres det på grunnleggende mekanikk relevant for studieprogrammet. Emnet gir viktig grunnlagskunnskap som benyttes i andre emner senere i studiet. Fysikkdelen undervises i høstsemesteret.

I kjemidelen gis det et grunnlag for inneklimatiske beregninger, spesielt  rettet mot den atmosfæriske delen av inneklima. For eksempel  beregning av stasjonærkonsentrasjon av  forurensende stoffer, massebalanser ved ventilering av boliger, og kjernekjemiske reaksjoner (f.eks. radonstråling og beregning av stråledoser). Det fokuseres også på energibruk ved konvertering mellom ulike energiformer og effektive forbrenningsovner. Videre vil studentene få et grunnlag til å kunne vurdere helserisiko av farlige stoffer i og utenfor bygninger. Undervises i vårsemesteret.

Anbefalte forkunnskaper

Kjemidelen av emnet bygger på emnet Energi, miljø og kjemi eller tilsvarende kjemikunnskap

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan:

 • gjøre rede for posisjon, fart, akselerasjon, vinkelhastighet og vinkelakselerasjon
 • forklare innholdet i Newtons lover og lovenes begrensninger
 • forklare hva massesenteret representerer og hvorfor massesenteret er viktig
 • gjøre rede for betingelsene for statisk likevekt
 • forklare hva treghetsmoment er og hvilken rolle det spiller ved rotasjonsbevegelse
 • forklare konsentrasjonsendringer som funksjon av tid ved hjelp av hastighetslover og identifisere nulte-, første- og andreordens reaksjoner
 • beskrive kjernekjemiske reaksjoner som nedbrytning av radioaktive stoffer
 • beskrive ulike typer stråling som a, b og g stråling og skadevirkning på biologisk vev
 • beregne konsentrasjoner ut ifra massebalanser for åpne systemer
 • grunnlaget for risikovurderinger av kjemikalier med hensyn på helse og miljø
 • redegjøre for de viktigste forurensninger i vann og luft

Ferdigheter

Studenten kan:

 • identifisere krefter og beregne kraftmomenter
 • anvende Newtons 2. lov og spinnsatsen på konkrete fysiske problemer 
 • beskrive bevegelse matematisk, blant annet ved hjelp av egnet programvare 
 • løse likevektproblemer for stive legemer
 • avgjøre reaksjonsordener ut ifra reaksjonshastigheter og stoffkonsentrasjoner samt beregne halveringstider
 • sette opp enkle kjernekjemiske reaksjoner
 • beregne aktivitet i radioaktive stoffer ut fra halveringstider og mengder
 • vurdere ulike typer stråling og deres skadevirkning på biologisk vev
 • beregne stoffkonsentrasjoner ut ifra massebalanser for åpne systemer
 • beregne helserisikoen av farlige kjemikalier

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • reflektere over ulike løsningsstrategier for et konkret fysisk problem
 • vurdere og tolke resultater fra analytiske og numeriske løsninger av et fysisk problem
 • vurdere kvaliteten på eget og andres arbeid
 • kommunisere faglig korrekt og presist
 • vurdere forurensningsproblemer inneklima
 • vurdere energiutbyttet
 • vurdere helse- og miljøfaren ved bruk av kjemikalier

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og øvinger.

I fysikkforelesningene deltar studentene i problemløsning, diskusjoner og samarbeid, i tillegg til at fagstoff blir presentert.

Studentene gis også tilbud om medstudentvurdering i fysikkforelesningene. Her vil studentene vurdere hverandres arbeid og gi læringsfremmende tilbakemeldinger.

Innholdet i fysikk-øvingene omfatter øving i problemløsing, individuelt eller i samarbeid med andre. Faglærer er tilstede og gir hjelp og veiledning.

I kjemi utføres øvinger hvor lærer og studentassisten hjelper til.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • ·         4 av 5 innleveringer i kjemi

Det er ingen arbeidskrav i fysikkdelen av emnet.

Vurdering og eksamen

Eksamensform:      

1) Individuell skriftlig eksamen på 3 timer som teller 50 % (høst).

2) Individuell skriftlig eksamen på 3 timer som teller 50 % (vår).

Begge eksamensresultatene kan påklages.

Begge deleksamener må være vurdert til karakter E eller bedre for at studenten skal kunne få bestått emnet.

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamensform bli benyttet. Hvis muntlig eksamen benyttes til ny og utsatt eksamen, kan eksamensresultat ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Eksamensdel 1) Alle trykte og skrevne hjelpemidler. Kalkulator. MATLAB hvis dette er teknisk/praktisk mulig.

Eksamensdel 2) Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk.Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor på hver eksamen. Ekstern sensor brukes jevnlig.