EPN

DATA1600 Programutvikling Emneplan

Engelsk emnenavn
Program Development
Studieprogram
Ingeniørutdan. - 3 terminsordning / Bachelorstudium i anvendt datateknologi / Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi
Omfang
10 stp.
Studieår
2018/2019
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette emnet skal gi studenten videregående ferdigheter innen imperativ programmering og programutvikling. Emnet bygger på grunnleggende forståelse og ferdigheter innen programmering (DAPE1400 eller tilsvarende). Det er forventet av studentene har fulgt emnet «Programmering» i forkant av emnet «Programutvikling». Selv om det ikke er en forutsetning at «Programmering»-emne er bestått for å melde seg på «Programutvikling»-emnet, er det sterkt anbefalt å ta «Programmering» før «Programutvikling». Pensum og materiale som dekkes i kurset «Programmering» ansees som kjent og vil ikke dekkes igjen i kurset «Programutvikling». Merk at emnet «Grunnleggende programmering» og «Webprogrammering» ikke er tilstrekkelige.

Anbefalte forkunnskaper

DAPE1400 Programmering eller tilsvarende.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan gjøre rede for:

 • polymorfisme
 • designmønstre, arkitektur, og modellering
 • rekursive funksjoner
 • alternative programmeringsstiler i Java, som generisk, funksjonell, og samtidig (concurrent) programmering

Ferdigheter

Studenten kan håndtere følgende programmeringskonstruksjoner i Java:

 • abstraksjoner og grafiske brukergrensesnitt
 • unntakshåndtering, enhetstesting, og debugging
 • filbehandling og strømmer
 • tekstmanipulering og regulære uttrykk
 • algoritmer og datastrukturer i Java Collections

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • planlegge og gjennomføre større programmeringsprosjekter i grupper
 • bruke moderne programmeringsmiljøer samt lagrings- og distribusjonsverktøy

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og veiledningstimer. Prosjektarbeid i grupper. Gruppestørrelse på 2 eller 3 studenter, i enkelte tilfeller kan oppgaver leveres individuelt (og da etter søknad). Tidsfrister og andre detaljer fremgår av undervisningsplanen som kunngjøres ved semesterstart. Det forventes at studentene følger forelesninger og øvinger.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • 2 oppgaver (gruppearbeid)
 • 1 individuell prøve av 45 minutters varighet (uten bruk av hjelpemidler)

Vurdering og eksamen

Prosjektarbeid i gruppe der arbeidets dokumenterte resultat vurderes ut ifra programkode. Omfanget av oppgaven regnes som relativt stort (flere tusen linjer i programkode).

Prosjektarbeidet skal utføres i gruppe (gruppestørrelse på 2 eller 3 studenter, i enkelte tilfeller kan oppgaver leveres individuelt, og da etter søknad), men studentene mottar en individuell vurdering som tar høyde for students bidrag inn i gruppa, i tillegg til det totale resultatet.

Eksamensresultat kan påklages. Ved ny og utsatt eksamen skal 6-timers skriftlig eksamen bli benyttet.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En eller to interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneoverlapp

Emnet er ekvivalent (overlapper 10 studiepoeng) med: DATS1600, ITPE1600, LO137A og LO137I. Ved praktisering av 3-gangers regelen for oppmelding til eksamen teller forsøk brukt i ekvivalente emner.