EPN

ELI1200 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder Emneplan

Engelsk emnenavn
Introduction to engineering and methods
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi / Ingeniørutdan. - 3 terminsordning
Omfang
10 stp.
Studieår
2018/2019
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Ved  arbeide med emnet vil studentene få erfaring med prosjektarbeid, rapportering  og bruk av faglitteratur. Studentene vil få  innsyn i en ingeniørs hverdag og viktigheten av HMS.

Studentene får en innføring i problemløsing og ledelse av et leveranseprosjekt. Studentene skal utføre et elektronikk-prosjekt i grupper. Det gis grunnleggende innføring i programmering med Arduino, bruk av 3D-printer og lodding. Prosjektet presenteres i en skriftlig rapport.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • har en grunnleggende forståelse for ingeniørprofesjonen og ingeniørens rolle i samfunn og arbeidsliv.
 • kjenner grunnleggende prinsipper ved prosjektarbeid
 • kjenner til prinsipper for ledelse og gjennomføring av prosjekter
 • kjenner til de viktigste prinsippene innen HMS arbeid
 • kjenner til hvordan fagstoff bør presenteres, skriftlig og muntlig
 • har innblikk i relevante arbeidsoppgaver for en ingeniør innen elektronikk og IT

Ferdigheter

Studenten:

 • kan definere en faglig relevant problemstilling
 • kan gjennomføre et litteratursøk og utøve kildekritikk
 • kan søke etter og vurdere faglig relevant litteratur
 • kan skrive en faglig rapport.
 • kan presentere fagstoff, muntlig og skriftlig
 • har bakgrunn for å etablere og lede mindre leveranseprosjekter med krav til styring av tid, kostnader og kvalitet

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan jobbe i gruppe med prosjektarbeid
 • kan lede et mindre leveranseprosjekt, og kan utnytte denne arbeidsformen på andre aktuelle oppgaver
 • kan grunnleggende programmering og bruk av Arduino-kort

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og øvinger med veiledning. Prosjektarbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen. Gruppestørrelsen for alle arbeidskravene er 4-8 studenter:

 • gruppeøving i gruppedynamikk
 • gruppeøving i HMS
 • gruppeøving i yrkesetikk
 • prosjektarbeid i grupper 
 • Presentasjon av prosjektet gruppevis
 • et skriftlig arbeid vedrørende prosjektstyring (i gruppe)
 • gjennomføring av et elektronikkprosjekt i gruppe med rapport (10-20 sider)

Vurdering og eksamen

Mappevurdering gis en helhetlig vurdering med én karakter med utvalgte gruppearbeid (6-8 studenter per gruppe):.

Mappen skal inneholde prosjektrapport og PowerPoint presentasjon på pdf-format og skal leveres elektronisk, totalt 10-20 sider.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ ikke bestått.

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.