EPN

FO911A Fysikk - 3-terminsordning Emneplan

Engelsk emnenavn
Physics - Preparatory course
Studieprogram
Ingeniørutdan. - 3 terminsordning
Omfang
6 Forkurspoeng
Studieår
2018/2019
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet bygger på grunnskoleutdanning i matematikk og naturfag og ligger på utdanningsnivå tilsvarende fordypningsfag i videregående skole. Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i fysikk, og de skal være godt forberedt til å følge undervisningen i de naturvitenskapelige grunnlagsemnene i ingeniørutdanningen.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i

kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • forstår at fysikk er et eksperimentelt fag, har kunnskap om eksperimentelle metoder og vet noe om hvilke krav som stilles til eksperimenter
 • kan gjøre greie for energibegrepet og hvorfor det er viktig - både i en fysikkfaglig og en samfunnsmessig sammenheng
 • kjenner til enkle komponenter som inngår i elektriske kretser og kan gjøre greie for begreper som strøm, spenning og motstand
 • kan forklare hvilke deler et atom består av og kjenner til at energien til et atom er kvantisert
 • har innsikt i lysets natur - som både bølge og partikkel
 • kan forklare de viktigste begrepene innen mekanikk
 • har grunnleggende forståelse for hvordan materie i ulike faser påvirkes av trykk, volum og temperatur

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan regne med kraft og bevegelsesmengde for bevegelse i én og i to dimensjoner
 • kan regne ut varme og arbeid for termofysiske problemstillinger
 • kan regne med trykk i gasser og væsker
 • kan gjøre beregninger på bølgebrytning og interferens
 • kan regne med størrelser og enheter i SI systemet og behersker omregning mellom enheter
 • kan tegne koplingsskjema og gjøre beregninger på enkle elektriske kretser
 • kan indentifisere variabler som forekommer i idealiserte modeller med fysiske størrelser i virkeligheten

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan gjøre greie for prinsipper for naturvitenskapelig tenkning
 • kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av fysiske begreper og størrelser
 • forstår sammenhenger mellom fysikk og teknologiske anvendelser
 • forstår fysikkfagets ambisjoner om å lage kvantitative modeller av naturens fenomener

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen foregår normalt i klasser og består av en kombinasjon av forelesninger og oppgaveregning, samt enkelte demonstrasjoner. Det forutsettes at studenten er i stand til å arbeide selvstendig og i tillegg samarbeide med andre når dette er naturlig.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Tre individuelle innleveringsoppgaver må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen på tre timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Tabeller og formelsamling i fysikk og kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og ikke kan regne symbolsk. Hvilke tabeller og formelsamlinger som kan brukes samt liste over godkjente kalkulatorer kunngjøres ved studiestart. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.