EPN

BYPE1300 Kjemi og miljø Emneplan

Engelsk emnenavn
Chemistry and Environment
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - energi og miljø i bygg / Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg / Ingeniørutdan. - 3 terminsordning
Omfang
10 stp.
Studieår
2018/2019
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Gjennom dette emnet vil studenten tilegne seg grunnleggende kunnskap i kjemi og termokjemi. Studenten vil også tilegne seg innsikt i de ressursutfordringene samfunnet står overfor og hvordan disse kan løses, og kunne anvende kjemikunnskaper ved miljøvurderinger.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan

 • beskrive oppbygning av atomer og molekyler
 • forstå kjemiske likninger og støkiometri
 • forklare fysiske egenskaper ved gasser gjøre rede for periodesystemetforklare kjemisk binding og molekylstruktur i faste stoff (metaller, halvledere, polymere, krystallinske stoff)definere termodynamikkens 1., 2. og 3. lov
 • definere energibegreper, indre energi, entalpi, Gibbs energi og entropi
 • forstå kjemisk likevekt (gasslikevekter, fellingsreaksjoner, syre-base likevekter)
 • beskrive elektrokjemi (galvaniske celler, korrosjon og elektrolyseceller)
 • beskrive miljøaspekter (ressursbruk, utslipp, avfall m.m.)
 • beskrive livsløpsvurderinger og miljømerking
 • beskrive standarder for miljøarbeid

Ferdigheter

Studenten kan

 • utføre enkle kjemiske beregninger innen støkiometri
 • utføre beregninger med tilstandslikningen for ideelle gasser
 • utføre energiberegninger med indre energi, entalpi, Gibbs energi og entropi
 • utføre enkle kjemiske beregninger innen elektrokjemi, som beregninger av cellepotensial og enkle beregninger av strømmengde, forbruk og produksjon av kjemikalier ved elektrolyse
 • utføre enkle beregninger av reaktanter og produkter tilstede i en kjemisk likevekt
 • planlegge og gjennomføre en miljøvurdering av et byggprosjekt i henhold til BREEAM-NOR manualen

Generell kompetanse

Studenten kan

 • kommunisere med kjemikere om temaer knyttet til materialkunnskap, termodynamikk, og elektrokjemi
 • vurdere miljøvennligheten av et byggprosjekt
 • søke etter faglitteratur og sette opp litteraturreferanser i henhold til gjeldende mal

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, prosjektarbeid, lærerstyrte øvinger og øvinger med hjelp fra studentassistenter. Noen av forelesningene vil være gjesteforelesninger i miljøemner i forbindelse med prosjektoppgaven.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • ·         8 av 12 elektroniske innleveringer a 1 time
 • ·         1 delrapport i tilknytning til prosjektarbeid a 6 timer

Formålet med arbeidskravet er å gi studentene et faglig grunnlag for skriftlig eksamen og prosjektarbeidet.

Vurdering og eksamen

Del 1: Prosjektarbeid i gruppe som teller 20 %. Rapport vurderes. Prosjektarbeidet tar 30-50 timer. Gruppestørrelse 5-6 studenter.

Del 2: Individuell skriftlig eksamen på 3 timer som teller 80 %

Eksamensresultat kan påklages. 

Begge deleksamener må være vurdert til karakter E eller bedre for at studenten skal kunne få bestått emne.

Hjelpemidler ved eksamen

Eksamensdel 1:  Alle.

Eksamensdel 2:  Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Eksamensdel 1:  To interne sensorer.

Eksamensdel 2:  En intern sensor.

Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneansvarlig

Bente Hellum

Emneoverlapp

BYPE1300 Energi, miljø og kjemi er ekvivalent (overlapper 10 studiepoeng) med EMPE1300, FO051A, FO051B, FO051E, FO051G, FO051M og FO051K. Ved praktisering av 3-gangers regelen for oppmelding til eksamen teller forsøk brukt i ekvivalente emner.