EPN-V2

Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i skolefag, pedagogikk eller utdanningsledelse Programplan

Engelsk programnavn
Master Programme in Educational Sciences for Basic Education, Pedagogy or Educational Leadership
Gjelder fra
2024 HØST
Studiepoeng
120 studiepoeng
Varighet
8 semestre
Programhistorikk

Innledning

Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap bygger på grunnskolelærerutdanning og er rettet mot arbeid i utdanningssektoren. Studiet bygger på minst tre års grunnutdanning hvorav til sammen ett år må være en fordypning på 60 studiepoeng i et obligatorisk grunnskolefag eller i pedagogikk, eventuelt en kombinasjon av pedagogikk og utdanningsledelse. Studiet kan tas som et heltidsstudium over to studieår eller som et deltidsstudium over fire studieår, med unntak for enkelte fagfordypninger.

Ved opptak velges en fagfordypning på 30 studiepoeng (to emner à 15 studiepoeng) blant skolefagene engelsk, kroppsøving, matematikk, musikk, naturfag, norsk, norsk tegnspråk, RLE, samfunnsfag eller begynneropplæring, eller blant fagfordypningene profesjonspedagogikk, spesialpedagogikk eller utdanningsledelse.

Studiet skal styrke faglig, fagdidaktisk og pedagogisk kompetanse for arbeid i skole- og utdanningssektoren. Slik kompetanse er relevant for undervisning og veiledning, forskning, forsøks- og utviklingsarbeid, faglig og administrativ ledelse i grunnopplæringen, og for faglig og pedagogisk veiledning.

Masteroppgaven utgjør en vesentlig del av studiet. Studium og oppgave skal samlet gi kompetanse både til å arbeide med FoU innen utdanningsfeltet og i andre stillinger der det stilles krav om forskningsmessig kompetanse. Det kan også være grunnlag for opptak til relevante doktorgradsprogrammer.

Studiet fører fram til graden Master i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i skolefag, pedagogikk eller utdanningsledelse, på engelsk Master of Educational Sciences for Basic Education. Det vil framkomme på vitnemålet hvilken fordypning studenten tar i studiet.

Fordypningskravet (60 studiepoeng) som kreves for opptak danner grunnlaget for videre fordypning i masterstudiet. Alle må søke seg inn på ønsket fagfordypning. I spesielle tilfeller kan en student etter søknad endre valg av fordypning etter påbegynt studium dersom øvrige krav er innfridd. Fakultetet kan begrense tilbudene som lyses ut (hvilke fagfordypninger) for hvert opptak. Igangsetting av fagfordypningene forutsetter tilstrekkelig antall søkere.

Søkere med fullført Lærerspesialistutdanning i begynneropplæring, matematikk, norsk, engelsk eller spesialpedagogikk (hver på 60 studiepoeng) kan få dette innpasset i masterstudiet. Det må søkes om opptak til studiet på vanlig måte, og etter opptak kan det søkes om å få innpasset lærerspesialistutdanningen i de fem nevnte fagene som del av studiet. Disse studentene følger et tilrettelagt løp av masterstudiet på deltid.

Søkere med fullført Nasjonal rektorutdanning eller tilsvarende kan få dette innpasset etter opptak. Eventuelt ytterligere innpassing må det søkes om på vanlig måte. For søkere som har nasjonale videreutdanningsmoduler (hver på 15 studiepoeng) i skoleledelse på masternivå, kan det i tillegg søkes om å få innpasset inntil 30 studiepoeng av disse. Også disse studentene vil følge et tilrettelagt løp av masterstudiet på deltid.

Målgruppe

Sentrale målgrupper er søkere som er kvalifisert for arbeid i skolen med minst treårig lærerutdanning for grunnskolen eller søkere med annen utdanning av minimum tre års varighet som kvalifiserer for undervisning i grunnopplæringen, og som vil spesialisere seg innen skolefaglig og pedagogisk arbeid eller utdanningsledelse.

Opptakskrav

Det vises til forskrift om opptak til studier ved OsloMet.

Det generelle grunnlaget for opptak er:

 • Fullført lærerutdanning som kvalifiserer til undervisning i skolen

Øvrige krav:

 • For opptak til fagfordypning i skolefagene engelsk, kroppsøving, matematikk, musikk, naturfag, norsk, norsk tegnspråk, RLE, samfunnsfag eller begynneropplæring, samt for fagene profesjonspedagogikk og spesialpedagogikk: Det stilles krav om at søker har en fordypning på samlet minst 60 studiepoeng i det faget en søker opptak til. For opptak til fagfordypning i begynneropplæring kreves minst 30 studiepoeng i norsk og matematikk og en påbygging til minst 60 studiepoeng i ett av de to fagene.
 • For opptak til fagfordypning i norsk tegnspråk kan søkere med minst tre års dokumentert erfaring fra undervisning i faget norsk tegnspråk søke om realkompetansevurdering for å kompensere for manglende 60 studiepoeng i faget norsk tegnspråk. Til fordypningen i norsk tegnspråk kan du ha annen treårig pedagogisk utdanning.
 • For opptak til fagfordypning i profesjonspedagogikk og spesialpedagogikk kreves minst 60 studiepoeng i pedagogikk. Det kreves dokumentert at fagdidaktikk inngår.
 • For opptak til fagfordypning i utdanningsledelse kreves minst 30 studiepoeng i pedagogikk/pedagogikk og elevkunnskap. I tillegg kreves 30 studiepoeng fra Nasjonale rektorutdanning (på masternivå) eller tilsvarende.

For søkere med utenlandsk lærerutdanning kreves godkjenning som lærer fra NOKUT (fra og med 2020) eller Utdanningsdirektoratet/Udir (til og med 2019). Se www.nokut.no for mer informasjon om godkjenning av utenlandsk lærerutdanning.

Læringsutbytte

Etter fullført studium har kandidaten følgende faglige, fagdidaktiske, didaktiske og forskningsmessige læringsutbytte innen skolerettet utdanningsvitenskap med relevans for grunnopplæring definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har fordypet kunnskap på sitt fagfelt med klar relevans for grunnopplæringen
 • behersker relevant vitenskapsteori og metodologi innen skolerettet utdanningsvitenskap
 • har teoretisk og empirisk innsikt i generelle utdanningsvitenskapelige problemstillinger
 • har kunnskap om og kan vurdere kritisk og forskningsmessig sitt fagfelts kunnskapsgrunnlag

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan bidra til utvikling av ny forskningsbasert kunnskap innen sitt fagfelt
 • kan gjøre forskningsmessige studier av faglig relevante sammenhenger innen feltet
 • kan håndtere fagspørsmål på en faglig og forskningsmessig forsvarlig måte
 • kan gi faglig kompetente skriftlige og muntlige redegjørelser på sitt fagfelt

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan bidra kunnskapsmessig til fagutvikling på sitt fagfelt innen grunnopplæring
 • kan diagnostisere behov for ny kunnskap som er relevant for skolerettet utdanningsvitenskap
 • kan formidle egen og andres forskning skriftlig og muntlig på en faglig forsvarlig måte
 • kan bruke sin kunnskap med faglig integritet og etisk bevissthet

Innhold og oppbygging

Organisering av studiet

Alle emnene er obligatoriske (begge emnene i fellesdelen, en av fagfordypningene og masteroppgaven).

Fagfordypningen (2x15 studiepoeng) av studiet skal være en videre påbygging av det faget (60 studiepoeng) som studenten søkte opptak på grunnlag av. Se emneplanene for nærmere beskrivelse av de ulike fagfordypningene.

Studiet er organisert som et heltidsstudium over to studieår eller som et deltidsstudium på inntil fire studieår. Det legges vekt på studie- og progresjonsfellesskap for å fremme en inkluderende forsknings- og studiekultur.

Studenter som får innpasset Lærerspesialistutdanning i begynneropplæring, engelsk, matematikk, norsk eller spesialpedagogikk (60 studiepoeng), skal ta emnet Vitenskapsteori og metode (15 studiepoeng) og en tilrettelagt versjon av emnet Masteroppgave (45 studiepoeng). Studiet er på deltid.

Studenter som får innpasset Nasjonal rektorutdanning eller tilsvarende (30 studiepoeng), skal ta emnet Vitenskapsteori og metode (15 studiepoeng), to emner i fagfordypning i utdanningsledelse (2x15 studiepoeng) og en tilrettelagt versjon av emnet Masteroppgave (45 studiepoeng). Studiet er på deltid.

Studieprogrammet på heltid

1. studieår:

MGVM4100 Vitenskapsteori og metode (15 studiepoeng).

SKUTXX eller MGXX4100*** avhengig av hvilken fagfordypning, emne 1 (15 studiepoeng).

SKUT4100 Fag, fagdidaktikk og didaktikk (15 studiepoeng).

SKUTXX eller MGXX4200*** avhengig av hvilken fagfordypning, emne 2 (15 studiepoeng).

2. studieår:

SKUT5910 Masteroppgave (60 studiepoeng).

Studieprogrammet på deltid

1. studieår:

SKUTXX eller MGXX4100*** avhengig av hvilken fagfordypning, emne 1 (15 studiepoeng).

SKUT4100 Fag, fagdidaktikk og didaktikk (15 studiepoeng).

2. studieår:

MGVM4100 Vitenskapsteori og metode (15 studiepoeng).

SKUTXX eller MGXX4200*** avhengig av hvilken fagfordypning emne 2 (15 studiepoeng).

3. og 4. studieår:

SKUT5910 Masteroppgave (60 studiepoeng).

Studieprogrammet på deltid for studenter som får innpasset Lærerspesialistutdanning

1. studieår:

MGVM4100 Vitenskapsteori og metode (15 studiepoeng).

SKUT5911 Masteroppgave (45 studiepoeng)*.

2. og 3. studieår:

SKUT5911 Masteroppgave (45 studiepoeng)*.

*Arbeidet med masteroppgaven starter i vårsemesteret og fortsetter påfølgende høst- og vårsemester. Se emneplanen for mer informasjon.

Studieprogrammet på deltid for studenter som får innpasset Nasjonal rektorutdanning

1. studieår:

SKUT4441 Fagfordypning i utdanningsledelse 1 (15 studiepoeng)**.

SKUT4442 Fagfordypning i utdanningsledelse 2 (15 studiepoeng)**.

2. studieår:

MGVM4100 Vitenskapsteori og metode (15 studiepoeng).

SKUT5911 Masteroppgave (45 studiepoeng)*.

3. og 4. studieår:

SKUT5911 Masteroppgave (45 studiepoeng)*.

*Arbeidet med masteroppgaven starter i vårsemesteret og fortsetter påfølgende høst- og vårsemester. Se emneplanen for mer informasjon.

**For søkere som har nasjonale videreutdanningsmoduler (hver på 15 studiepoeng) i skoleledelse på masternivå, kan det i tillegg søkes om å få innpasset inntil 30 studiepoeng av disse - som Fagfordypning i utdanningsledelse 1 og 2.

*** For studenter som tar fagfordypninger med emnekode MGXX4100 og MGXX4200 kan det være henvist til Fagplan. Fagplan gjelder ikke for master i skolerettet utdanningsvitenskap

Undervisningsspråket er i hovedsak norsk. Studiet kan i perioder ha knyttet til seg forelesere fra andre land enn Norge. Deler av undervisningen kan derfor bli gitt på engelsk. Studenter kan velge om de vil besvare skriftlige oppgaver på et skandinavisk språk eller engelsk.

Valgfritt emne Løper over flere semestre

1. studieår

2. semester

Fagfordypning i engelsk og engelskdidaktikk

1. semester

Fagfordypning i kroppsøving og kroppsøvingsdidaktikk

1. semester

Fagfordypning i utdanningsledelse

1. semester

Fagfordypning i matematikk og matematikkdidaktikk

1. semester

Fagfordypning i musikk og musikkdidaktikk

1. semester

Fagfordypning i naturfag og naturfagdidaktikk

1. semester

Fagfordypning i norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk

Fagfordypning i norsk og norskdidaktikk

1. semester

Fagfordypning i begynneropplæring

1. semester

Fagfordypning i profesjonsrettet pedagogikk

Fagfordypning i RLE med RLE-didaktikk

1. semester

Fagfordypning i samfunnsfag og samfunnsfagdidaktikk

1. semester

Fagfordypning i spesialpedagogikk

1. semester

2. studieår

3. semester

Fagfordypning i engelsk og engelskdidaktikk

4. semester

Fagfordypning i kroppsøving og kroppsøvingsdidaktikk

4. semester

Fagfordypning i utdanningsledelse

4. semester

Fagfordypning i matematikk og matematikkdidaktikk

4. semester

Fagfordypning i musikk og musikkdidaktikk

4. semester

Fagfordypning i naturfag og naturfagdidaktikk

4. semester

Fagfordypning i norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk

Fagfordypning i norsk og norskdidaktikk

4. semester

Fagfordypning i begynneropplæring

4. semester

Fagfordypning i profesjonsrettet pedagogikk

Fagfordypning i RLE med RLE-didaktikk

4. semester

Fagfordypning i samfunnsfag og samfunnsfagdidaktikk

4. semester

Fagfordypning i spesialpedagogikk

4. semester

3. studieår

5. semester

6. semester

Arbeids- og undervisningsformer

Masterstudiet vektlegger selvstendighet, prosess og progresjon. Det veksles derfor mellom forelesninger, seminarer, seminarpresentasjoner, veileder- og studentrespons, samtaler, diskusjoner i større og mindre grupper, skriving av essay/fagartikkel og masteroppgave.

Det legges vekt på at arbeidsmåter og arbeidskrav i studiet er preget av dialog og diskusjoner som drar nytte av de praksiserfaringer og den faglige bakgrunn som studentene måtte bringe med seg inn i studiet.

Internasjonalisering

Utdanningen gir studenten internasjonale perspektiver gjennom bruk av relevant og komparativ internasjonal forskning, faglitteratur og nettressurser, og dette er forankret i de enkelte emneplanene. Studenter som ønsker det, vil ha mulighet for et opphold ved et lærested i utlandet. Et slikt opphold må finne sted etter gjennomført felleskurs og fordypningsemner og i samforståelse med veileder. OsloMet har samarbeid med en rekke utenlandske universiteter. Utfyllende informasjon om utenlandsopphold ligger på universitetets nettsider, eventuelt kan internasjonal koordinator kontaktes.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav skal være levert/utført innen fastsatt(e) frist(er). Gyldig fravær dokumentert med for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for å innfri arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist. Ny frist for å innfri arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med den aktuelle læreren.

Arbeidskrav vurderes til "Godkjent" eller "Ikke godkjent". Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen "Ikke godkjent", har anledning til to nye innleveringer/utførelser. Studenten må da selv avtale ny innlevering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. Studenter som ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen og som ikke har dokumentert gyldig årsak, får ingen nye forsøk.

Nærmere informasjon om arbeidskrav finnes i de enkelte emneplanene.

Vurdering og sensur

Veilednings- og vurderingsordningen skal tjene de verdier, det læringsutbytte, de emner og arbeidsformer som er sentrale innenfor fagfordypningene. Veiledning og vurdering skal skje fortløpende gjennom begge studieår. Etter hvert emne og hvert semester skal studenter og faglærere vurdere og oppsummere undervisning og andre læringsaktiviteter. Skriftlige arbeider skal følges opp av fagansvarlig med både skriftlig og utdypende muntlig veiledning og vurdering. Hovedformålet med vurdering og veiledning er å stimulere den faglige utviklingen hos den enkelte student og bidra til et læringsmiljø som er trygt, men samtidig utfordrende.

Se hver enkelt emneplan for mer informasjon om vurdering/eksamen.

Karakterskala og sensorordninger

Alle emner benytter gradert karakterskala med A-E som bestått karakter og F som ikke bestått. I emner der det benyttes to interne sensorer ved avsluttende vurdering/eksamen, brukes tilsynssensor i samsvar med retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer ved OsloMet.

Alle de fire delene av studiet må være bestått for å oppnå graden Master i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i skolefag eller pedagogikk. Karakterene fra alle studiets emner blir påført vitnemålet.

Rettigheter og plikter ved eksamen

Studentens rettigheter og plikter framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Forskriften beskriver blant annet vilkår for ny/utsatt eksamen, klageadgang og hva som regnes som fusk ved eksamen. Studenten er selv ansvarlig for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Vurderingskriterier

A: Fremragende

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Svært høyt kunnskapsnivå. Svært god analytisk evne og stor grad av selvstendighet. Kandidaten viser solid analytisk forståelse. Kandidaten viser særdeles god kunnskap og særdeles god oversikt over eksamensemnets faglige innhold. Kandidaten viser svært gode ferdigheter i anvendelsen av denne kunnskapen.

B: Meget god

Meget god prestasjon. Meget god oversikt over kunnskapsfeltet. Kan bruke kunnskapen selvstendig. Kandidaten viser meget god analytisk forståelse. Kandidaten viser meget god kunnskap og oversikt over eksamensemnets faglige innhold. Kandidaten viser meget gode ferdigheter i anvendelsen av denne kunnskapen.

C: God

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kan gjøre greie for de viktigste elementene i fagfeltet. Viser god selvstendighet på de viktigste områdene. Kandidaten viser analytisk evne og forståelse. Kandidater viser god innsikt i de viktigste kunnskapselementene og sammenhengene i eksamensemnets faglige innhold. Kandidaten behersker bruken av disse kunnskapselementene.

D: Nokså god

En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kan til en viss grad bruke kunnskapen selvstendig. Kandidaten viser i en viss grad analytisk evne og forståelse. Kandidaten viser en del innsikt i de viktigste kunnskapselementene og sammenhengene i eksamensemnets faglige innhold, men oversikt over de viktigste kunnskapselementene mangler. Kandidaten behersker i en viss grad bruken av disse kunnskapselementene.

E: Tilstrekkelig

En prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene gitt som læringsutbyttebeskrivelser. Kandidaten viser begrenset, men tilstrekkelig, analytisk evne, forståelse og selvstendighet. Kandidaten har tilstrekkelig oversikt over viktige kunnskapselement i eksamensemnets faglige innhold, men kandidatens kunnskap er ufullstendig og preget av begrenset innsikt i sammenhengene i emnet. Kandidaten behersker i begrenset grad bruken av disse kunnskapselementene.

F: Ikke bestått

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Mangler både detaljkunnskap og oversikt. Kandidaten viser svært liten analytisk evne og forståelse. Kandidaten viser store og åpenbare kunnskapsmangler i eksamensemnets faglige innhold. Kandidaten viser liten innsikt i sammenhengene.

Øvrig informasjon

Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i skolefag, pedagogikk eller utdanningsledelse

120 studiepoeng

Heltid/deltid

Studieprogramkode heltid: SKUT-MA

Studieprogramkode deltid: MSKUT

Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 30.05.2011

Endringer godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus 13.06.2013 og av studieutvalget ved LUI 12.06.2015, 14.01.2016 og 04.04.2016

Redaksjonelle endringer foretatt 20.01.2016 og 09.07.2018

Endringer godkjent av utdanningsutvalget ved LUI 28.02.2018

Redaksjonelle endringer foretatt 04.03.2019 og 05.06.2019

Endring godkjent på fullmakt av leder i utdanningsutvalget ved LUI 14.01.2020

Endringer godkjent av utdanningsutvalget ved LUI 17.02.2020

Redaksjonelle endringer foretatt 17.12.2020

Endringer godkjent på fullmakt av leder i utdanningsutvalget ved LUI 20.12.2021

Redaksjonelle endringer foretatt 07.02.2023

Endringer godkjent av utdanningsutvalget ved LUI 12.02.2024

Programplanen gjelder fra høstsemesteret 2024