EPN-V2

SKUT4421 Fagfordypning i spesialpedagogikk 1 Emneplan

Engelsk emnenavn
Specialisation in Special Needs Education 1
Studieprogram
Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i skolefag, pedagogikk eller utdanningsledelse
Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i skolefag, pedagogikk eller utdanningsledelse
Omfang
15 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Fagfordypningen i spesialpedagogikk består av to emner à 15 studiepoeng: Fagfordypning i spesialpedagogikk 1, med temaene spesialpedagogikk - fag og forskningsfelt og læringsutfordringer og læringsbarrierer, og Fagfordypning i spesialpedagogikk 2, med temaene kartlegging, vurdering - diagnostisering av læringsbarrierer og endringsarbeid, veiledning og rådgivning.

Forkunnskapskrav

Se opptakskrav i programplanen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har god kunnskapsoversikt om skolers og læreres oppdrag med å utnytte klassen som et inkluderende læringsfellesskap
 • har bred kunnskap om hva spesialpedagogikk er i lys av fagets historie og læreren som profesjonell aktør for pedagogisk- spesialpedagogisk arbeid i skolen
 • kan kritisk reflektere over nasjonal og internasjonal forskning, teori og vitenskapelige perspektiver innenfor feltene inkludering og pedagogikk - spesialpedagogikk
 • har inngående kunnskap om sentrale begreper og perspektiver som beskriver læringsprosesser for utvikling av grunnleggende ferdigheter og emosjonell og sosial kompetanse
 • har inngående kunnskap og nyansert forståelse om kontekstuelle barrierer skolen kan skape i forholdet til den enkelte elev og elevgruppe
 • har inngående kunnskap om utdanningsrettslige prinsipper og styringsdokumenter som gir retning for spesialpedagogisk arbeid
 • har inngående kunnskap om hva som er tilfredsstillende utbytte av opplæringen og den spesialpedagogiske tiltakskjeden

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere og analysere sentrale og aktuelle pedagogiske - spesialpedagogiske problemstillinger, utfordringer og dilemmaer ved undervisning i skolen
 • kan identifisere og gjøre greie for aktuelle problemstillinger innenfor det pedagogiske - spesialpedagogiske feltet
 • kan anvende nasjonal og internasjonal pedagogisk og spesialpedagogisk forskning og legge denne kunnskapen til grunn ved planlegging og gjennomføring av inkluderende opplæring
 • kan identifisere læringsprosesser og læringsbarrierer og anvende strategier for faglig og sosial læring for et inkluderende læringsfellesskap
 • kan utvikle en individuell opplæringsplan som et hensiktsmessig verktøy for undervisningen

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og kritisk vurdere pedagogisk - spesialpedagogisk virksomhet, og bruke kunnskapen med integritet og med yrkesetisk bevissthet for en inkluderende opplæring
 • kan analysere, vurdere og formidle forskningsbasert pedagogisk - spesialpedagogisk kunnskap skriftlig og muntlig på en faglig forsvarlig måte
 • kan arbeide selvstendig med videreutvikling av egen kompetanse med henblikk på egen praksis

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer vil være forelesninger, individuelt studiearbeid, seminarer og veiledning. Den vil stimulere utviklingen av ferdigheter og holdninger som er relevante for fordypningen gjennom muntlige presentasjoner, veiledningsøvinger og rollespill. Undervisningen er utformet for å støtte opp om utvikling av et bredt yrkesrepertoar for arbeide profesjonelt/ interprofesjonelt for en inkluderende grunnopplæring.

Praksisrelaterte oppgaver

Praksisrelaterte oppgaver inngår som arbeidskrav i emnet. Oppgavene innpasses og tilpasses den enkelte students interessefelt, utdanningsløp eller arbeidssituasjon. Praksisrelaterte oppgaver vil kunne omfatte observasjon, intervju eller refleksjonsbaserte samhandlingsaktiviteter med fagpersoner i feltet, ved den pedagogisk-psykologiske tjenesten eller ved fagsentra mv. Deler av de praksisrelaterte oppgavene kan utføres under utenlandsopphold.

Praksisrelaterte oppgaver kan inngå som en del av praksisopplæringen for studenter som innpasser masterstudiet i en fireårig grunnskolelærerutdanning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

Arbeidskrav 1

Refleksjonsnotat (omfang1200 ord +/- 10 %) fra et intervju med en aktør i praksisfeltet (praksislærer/spesialpedagog/PP-rådgiver) om tiltak for elever med særlige behov/lavt læringsutbytte for økt utbytte ved ordinær opplæring. Arbeidskravet er individuelt og presenteres muntlig (ca. 15 minutter).

Arbeidskrav 2

Utvikle og begrunne en individuell opplæringsplan (IOP). Omfang 1200 ord +/- 10 %. Arbeidskravet gjennomføres i gruppe.

Vurdering og eksamen

Eksamen består av en individuell skriftlig hjemmeoppgave på en uke etter selvvalgt tema innen emnet på 4500 ord +/-10 %. I oppgaven skal studenten utnytte kunnskapsstoff fra pensum. Det legges vekt på evne til å kunne trekke linjer, få frem perspektiver og kontraster og å se sammenhenger.

Ny/utsatt eksamen

Dersom det skriftlige arbeidet vurderes til ikke bestått karakter, kan studenten en gang levere en omarbeidet versjon. Ved ytterligere forsøk må studenten levere en ny hjemmeoppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Det gis gradert karakter fra A til F, der A-E er bestått og F er ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. En tilsynssensor er tilknyttet emnet, i henhold til retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer ved OsloMet.