EPN-V2

SKUT4100 Fag, fagdidaktikk og didaktikk Emneplan

Engelsk emnenavn
School Subjects, Subject Didactics and Didactics
Studieprogram
Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i skolefag, pedagogikk eller utdanningsledelse
Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i skolefag, pedagogikk eller utdanningsledelse
Omfang
15 stp.
Studieår
2024/2025
Emnehistorikk

Innledning

Det kombinerte fagemnet Fag, fagdidaktikk og didaktikk er et obligatorisk fellesemne med felles pensum. En studerer temaer og problemområder som går igjen i eller gjelder flere fags didaktikk komparativt, og i nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Sentrale temaområder er profesjonskunnskap, klasseromsforskning og læreplanteori.

Perspektivet i dette fagemnet er dessuten flerfaglig og kunnskapsteoretisk. Med flerfaglig menes det at fag, fagdidaktikk og didaktikk ses i sammenheng og relateres til relevante utdanningsvitenskapelige kontekster og praksisarenaer. Den kunnskapsteoretiske orienteringen innebærer at sentrale deler av fagemnet ligger nært opp til allmenn vitenskapsteori, men med den forskjell at det fokuseres spesielt på undervisningsfag og utdanningskontekster. Emnet er også preget av komparative tilnærminger ved at fag og fagtradisjoner i og utenfor Norge, samt over tid, ses kontrastivt.

Denne type felles fagstoff er viktig for å motvirke fragmentering og gi referansepunkter som videre forskning og fagdebatt om fagdidaktikkenes og pedagogikkens rolle i grunnopplæringen kan knytte seg til. To sentrale, gjennomgående tema er fagfeltenes nære forhold til språk, tekst og kommunikasjon samt klasserom og andre praksisfelt som studieobjekt.

Forkunnskapskrav

Se opptakskrav i programplanen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert for områdene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

  • har fordypet forskningsbasert kunnskap innen emne og kjennskap til internasjonal forskning på feltet.
  • kjenner ulike fags sentrale didaktiske og kunnskapsteoretiske utfordringer

Ferdigheter

Studenten

  • kan sammenligne forskningsbasert kunnskap innen ulike skolerettede fag
  • kan gi en faglig kompetent skriftlig redegjørelse av et didaktisk relevant tema

Generell kompetanse

Studenten

  • kan problematisere relevante fagfelts didaktikk
  • kan bruke sin nye kunnskap med faglig integritet

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen på emnet vil i hovedsak være i form av forelesninger og/eller seminarer og veiledning. Emnet krever stor grad av selvstendig arbeid med å sette seg inn i pensum.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

  • Studenten skal innen fastsatt frist levere en tekst på 1800 ord +/-10 % som sammenligner sider ved forskjellige fag-/fagdidaktikktradisjoner. Eksempler på temaer for slike tekster kan være kunnskapsbegrepet, dannelsesbegrepet, literacybegrepet, læreplaner eller forskning om undervisning i forskjellige skolefag. Arbeidskravet skal bygge på et litteraturstudium der pensum står sentralt, men der også annen relevant forskningslitteratur kan trekkes inn.

Vurdering og eksamen

Tre dagers hjemmeeksamen, omfang 3000 ord +/- 10 %.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Det gis gradert karakter på skalaen A-F, der A-E er bestått og F er stryk.

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Det benyttes tilsynssensor i samsvar med retningslinjer for oppnevning og bruk av sensor ved OsloMet.