EPN-V2

SKUT4431 Fagfordypning i norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk 1 – analytisk profesjonsforståelse Emneplan

Engelsk emnenavn
Specialisation in Norwegian sign language and Sign language Education 1 – Analytical approach to professional practice
Studieprogram
Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i skolefag, pedagogikk eller utdanningsledelse
Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i skolefag, pedagogikk eller utdanningsledelse
Omfang
15 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Fagfordypningen i norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk i Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap består av to emner (2x15 studiepoeng): Fagfordypning i norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk 1 - analytisk profesjonsutøvelse og Fagfordypning i norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk 2 - tegnspråklæreren som forsker og fagutvikler. Det kan tas opp studenter til kun fagfordypningen (2x15 studiepoeng) for innpassing i andre masterstudier, så fremt studenten tilfredsstiller kravene for opptak til Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap.

Norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk 1 - analytisk profesjonsutøvelse, har som målsetting å gi inngående kunnskap for å observere, forstå, analysere, vurdere og utvikle undervisning i og på tegnspråk i norsk grunnskole, samt ulike og aktuelle arbeids- og læringsformer i skole eller barnehage. Faget tar utgangspunkt i teoretiske og metodologiske tilnærminger til hvordan barn og unge i et mangfoldig og flerspråklig samfunn møter tegnspråkfaget i skolen. Faget fokuserer på de grunnleggende ferdighetene i tegnspråk og tegnspråktekster i vid forstand, dvs. avlesning og produksjon av spontane og planlagte sammensatte tegnspråktekster, så vel som spontan og planlagt muntlig samhandling i ulike kontekster. Målet er å gi studentene inngående kunnskap i faget slik at de blir i stand til å utvikle sin egen og fremtidige elevers språk- og tekstkompetanse og videreutvikle sin egen profesjonalitet som lærer i og på tegnspråk.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap i faget norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk med vekt på grunnleggende ferdigheter i tegnspråk
 • har inngående kunnskap om ulike og aktuelle arbeids- og læringsformer for tegnspråkfaget i skole eller barnehage
 • har inngående kunnskap om relevant forskning på tegnspråklig undervisningspraksis
 • har kunnskap om hvordan opplæringen i og på tegnspråk kan tilpasses alle elevers forutsetninger og behov
 • har inngående kunnskap om tegnspråktekster, med fokus på sammensatte tekster
 • har inngående kunnskap om progresjon i undervisning og elevers læring
 • har god kunnskap om utviklingen av digital kompetanse og bruken av digitale hjelpemidler for bruk i opplæring i og på tegnspråk

Ferdigheter

Studenten

 • kan forholde seg kritisk til relevant nasjonal og internasjonal forskning innen tegnspråkfeltet og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 • kan anvende relevante metoder til å observere, analysere og reflektere kritisk over tegnspråklig pedagogisk praksis
 • kan på et avansert nivå anvende prinsipper for læringsorientert vurdering i tegnspråkfaget og slik bidra til at elevene lærer å reflektere over sin egen læring og utvikling
 • kan analysere og bruke metoder slik at elever utvikler metakognitiv kompetanse om egne muntlige ferdigheter, samt avlesnings- og tekstproduksjonsstrategier
 • kan vurdere digitale uttrykk og ressurser kritisk og bruke dem i opplæringen på måter som styrker og utvikler tegnspråkfagets didaktikk

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger og bidra til utvikling av faglig felleskap på den enkelte skole
 • kan planlegge, evaluere og revidere læringsopplegg med tegnspråkfaget som grunnlag
 • kan formidle og kommunisere om faglige og didaktiske problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen
 • har utviklet profesjonsfaglig digital kompetanse
 • kan bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenkning i skolen

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen i Fagfordypning i norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk er i hovedsak nettbasert med én oppstartsamling i begynnelsen av semesteret. De ukentlige undervisningsøktene vil i hovedsak være basert på en serie forberedte ferdiginnspilte video-presentasjoner og ta form av forelesninger, studentdrevne seminarer, diskusjoner og refleksjoner. Videre forventes det at studentene møtes ukentlig til video-medierte, studentdrevne grupper for å jobbe med oppgaver og problemstillinger forberedt av lærer. Studentene vil også inviteres til jevnlige (online) dataverksted-møter i tegnspråklig forskernettverk. Emnet krever stor grad av selvstendig arbeid med å sette seg inn i pensum.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Individuelt levere og få godkjent resymé av en artikkel eller et kapittel til åtte av emnets undervisningsøkter, hvor fire skal leveres skriftlig på 150 ord +/- 10 % og fire skal leveres på tegnspråk (video) på ca. 2 minutter. Formålet med arbeidskravet er at studentene skal trenes i å lese og trekke ut og formulere essens av forsknings- og faglitteratur.
 • Framlegg, individuelt eller i par, av en analyse og drøfting av én av fagartiklene fra pensumlisten. Framlegget presenteres på tegnspråk ved en nett-undervisningsøkt, skal ha et omfang på 15-20 minutter og skal inkludere spørsmål til plenumsdiskusjon. Formålet med arbeidskravet er å gi studentene erfaring med faglig formidling av forsknings- og utviklingsarbeid.
 • Individuelt produsere en sammensatt tekst på tegnspråk, spilt inn på video, over et selvvalgt tema innenfor dette emnet. Temaet godkjennes av faglæreren i forkant. Tekstens omfang skal være på 10 minutter +/- 10 %. Formålet med arbeidskravet er å gi studentene mulighet å fordype seg i tekstarbeid i tegnspråk.

Vurdering og eksamen

Eksamensform

Individuell muntlig eksamen på tegnspråk med varighet 20 minutter til presentasjon av et gitt tema og 10 minutter til spørsmål fra sensorer. Tema gis to uker før eksamen.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen foregår som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden. Hver student kan ha med seg et A4-ark med notater til eksamen.

Vurderingsuttrykk

Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen.

Sensorordning

Ved avsluttende vurdering/eksamen benyttes to interne sensorer, og det brukes regelmessig tilsynssensor i samsvar med retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer ved OsloMet.