EPN

Masterstudium i økonomi og administrasjon Programplan

Engelsk programnavn
Master Programme in Business Administration
Gjelder fra
2022 HØST
Studiepoeng
120 studiepoeng
Varighet
4 semestre
Programhistorikk

Innledning

Masterstudiet i økonomi og administrasjon er et toårig studium (120 studiepoeng). Programplanen oppfyller kravene til innhold i det toårige masterstudiet i økonomi og administrasjon, fastsatt av Universitets- og høgskolerådet - økonomi og administrasjon (UHR-ØA). Studiet består av en kursdel på 90 studiepoeng og et selvstendig arbeid (masteroppgave) på 30 studiepoeng.

I henhold til UHR-ØA's krav gir studiet både fordypning og bredde, og er organisert i ett spesialiseringsområde (hovedprofil) og ett støtteområde (støtteprofil) innenfor økonomiske og administrative fag. Studentene velger mellom hovedprofilene Finansiell økonomi, Strategi, organisasjon og ledelse, Regnskap og revisjon og Økonomisk analyse. I tillegg er det mulig å ta valgfrie emner som faller utenfor profilene for å gi ytterligere bredde til studiet. De valgfrie emnene må likevel være relevante for studiet. Det vil også være mulig å ta noen emner ved andre masterstudier, og søke innpassing av disse i mastergraden. Valgt profil vil framkomme på vitnemålet. 

De som velger profilen regnskap og revisjon, tildeles mastergrad i regnskap og revisjon, mens de som velger en av de andre profilene, tildeles mastergrad i økonomi og administrasjon.

Masterstudiet kvalifiserer til å utføre økonomiske og administrative oppgaver og utredningsarbeid på høyt nivå i næringsliv og offentlig forvaltning. En stor del av kandidatene fra masterstudiet i økonomi og administrasjon går inn i ledende stillinger eller stillinger med personalansvar. Studiet kvalifiserer også til doktorgradsstudier og forskerkarriere.

Mastergrad i regnskap og revisjon tilfredsstiller utdanningskravene for statsautoriserte revisorer i tråd med Lov om revisjon og revisorer (revisorloven), § 3-2 når karakterkravene er oppnådd. I henhold til forskrift om revisjon og revisorer, § 1-1, er det krav om karakteren C eller bedre på alle eksamener som inngår i det 2-årige masterstudiet der bokstavkarakterer benyttes som vurderingsuttrykk. 

Både kandidater som tildeles mastergrad i økonomi og administrasjon og de som tildeles mastergrad i regnskap og revisjon, oppnår sidetittelen siviløkonom.

Målgruppe

Studiets målgruppe er personer med bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller annen tilsvarende bachelorgrad innenfor dette fagområdet, som ønsker å kvalifisere seg til jobber i næringsliv, offentlig forvaltning og andre organisasjoner; som spesialister, rådgivere eller ledere, eller som ønsker å kvalifisere seg til statsautorisert revisor eller videre studier på doktorgradsnivå.

Opptakskrav

Opptak og rangering av søkere skjer i henhold til forskrift om opptak til studier ved OsloMet.

Opptakskravet er fullført bachelorgrad i økonomi og administrasjon (180 studiepoeng) eller bachelorgrad i regnskap og revisjon (180 studiepoeng). Bachelorgraden må tilfredsstille minimumskravene i den nasjonale planen for bachelor i økonomi og administrasjon, fastsatt av UHR-ØA november 2018.

https://www.uhr.no/_f/p1/i48e11d18-8b76-4089-acb1-511fa13135e4/boa-plan-vedtatt-av-uhr-oa-november-2018-endelig.pdf

Som en overgangsordning, til ny plan er fullt implementert, tilfredsstilles også kravene når innholdet i graden er dekket i henhold til tidligere nasjonal plan, vedtatt av NRØA i oktober 2011. Det innebærer at 120 studiepoeng skal bestå av obligatoriske emner (90 studiepoeng) og videreføringsemner (30 studiepoeng). I de obligatoriske emnene skal det inngå minst 30 studiepoeng i bedriftsøkonomisk analyse, 25 studiepoeng i administrasjonsfag, 15 studiepoeng i samfunnsøkonomi og 20 studiepoeng i metode. 

Også personer med en annen bachelorgrad som tilsvarer bachelorgraden i økonomi og administrasjon, kvalifiserer for å søke opptak. Det vil si at graden må tilfredsstille kravene i nasjonal plan om minst 120 studiepoeng i økonomisk-administrative fag og at kravene til fagsammensetning for øvrig må være oppfylt. Bachelorgraden må tilfredsstille kravet om generell bredde og dybde innen økonomi og administrasjon for å betraktes som tilsvarende en bachelorgrad i økonomi og administrasjon. Det er en forutsetning at de økonomisk-administrative emnene som kreves for å oppfylle fagkravene, inngår i selve graden søkeren har tatt. Maksimalt to av emnene som inngår i fagkravene, tillates å være tatt utenom bachelorgraden.

Gjennomsnittskarakteren for de eksamener som inngår i det faglige grunnlaget på 180 studiepoeng, må være C eller bedre for å kunne konkurrere om opptak.

Bachelorgrad tatt i land utenfor Norge må være på minimum 3 år utover kravet for å oppnå generell studiekompetanse i Norge. For søkere med bachelorgrad som er tatt utenfor Norden kreves det bestått enten GMAT- eller GRE-test. Testen må være avlagt innenfor de siste 4 årene. Det kreves minimum 600 poeng på GMAT-testen. Ved GRE-testen kreves det minimum 152 poeng på den kvantitative delen (ny skala). 

Søkere som allerede har en siviløkonomutdanning og tas opp til studiet, kan søke om å få innpasset emner fra sin mastergrad inn i mastergraden i regnskap og revisjon. Det kan innpasses inntil 60 studiepoeng. Fagsammensetningen fra siviløkonomutdanningen vil avgjøre hvor mange studiepoeng som kan innpasses og hvor lang tid man må bruke på mastergraden i regnskap og revisjon.

For øvrig vises det til forskrift om opptak til studier ved OsloMet.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter, og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har spesialisert innsikt og avansert kunnskap i emnene innenfor en av studiets fire hovedprofiler: finansiell økonomi, strategi, organisasjon og ledelse, regnskap og revisjon eller økonomisk analyse.
 • har inngående kunnskap om statistisk metode, bruk av økonomiske modeller, validitetsformer, kausalitet, og kvantitative data i forskningsprosessen. Kandidaten kan relatere problemstilling, kontekst og data til metodevalg, og har anvendt dette i sitt arbeid med masteroppgaven.
 • kan anvende kunnskap på nye områder innenfor studiets fire fagprofiler, finansiell økonomi, strategi, organisasjon og ledelse, regnskap og revisjon eller økonomisk analyse og kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagenes historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

Innenfor profilen finansiell økonomi skal kandidaten tilegne seg:

 • avansert kunnskap om hvordan verdiskapingen i en virksomhet skal måles, analyseres og styres på en best mulig måte
 • inngående kunnskap om metoder for måling og kvantifisering av risiko, og sette opp strategier for å nøytralisere risiko
 • inngående kunnskap og teoretisk forståelse av en rekke økonometriske analysemetoder tilpasset problemstillinger i finans og forståelse for deres sterke og svake sider.
 • spesialisert innsikt i forskjellige styringsverktøy, hva som styrer prisdannelse, verdsettelse og bedrifters finansieringsvalg og ulike perspektiver og modeller for bedrifters beslutningsgrunnlag og hva som er dets økonomiske konsekvenser.

 

Innenfor profilen strategi, organisasjon og ledelse skal kandidaten tilegne seg:

 • kunnskap om kartlegging og analyse av organisasjoner med vekt på arbeidsmiljø og ledelse, samt kunnskap om sentral forskning innen fagfeltet både nasjonalt og internasjonalt.
 • inngående kunnskap om kvantitativ data (surveymetoden, bruk av sekundærdata), kvantitative analyser og kvalitativ metode (utvalg, intervjuer, analyse og validitet.)
 • inngående kunnskap om samfunnsvitenskapelig teori og metode, forståelse for bruk av modeller i samfunnsvitenskapene, og hva som kreves for å gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.
 • inngående kunnskap om teorier relatert til strategisk ledelsesteori, strategiutvikling og endring i bedrifter.
 • avansert og forskningsbasert kunnskap om bedrifters konkurransearenaer, strategiutvikling, og forskningsbasert kunnskap om strategier for internasjonalisering i en globalisert økonomi.

Innenfor profilen regnskap og revisjon skal kandidaten tilegne seg:

 • avansert kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen regnskap og revisjon i privat og offentlig sektor.
 • kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagfelt, samt relevante metoder og arbeidsmåter innenfor fagene.
 • inngående kjennskap til ulike revisjonsbehov og revisjonsordninger i privat og offentlig sektor.
 • innsikt i fagets egenart og historie, samt fagets og revisors rolle i samfunnet.
 • inngående kjennskap til foretaksrett, skatterett og lover og reguleringer i regnskap og revisjon i privat og offentlig sektor.

Innenfor profilen økonomisk analyse skal kandidaten tilegne seg:

 • avansert kunnskap om en moderne markedsøkonomis virkemåte, herunder lønnsdannelse og arbeidsledighet, rente og valutakurs, internasjonal handel og utenriksregnskap, betydningen av naturressurser og miljøtilstand.
 • inngående kunnskap og teoretisk forståelse av en rekke økonometriske analysemetoder tilpasset problemstillinger i økonomifaget og forståelse for deres sterke og svake sider.
 • kunnskap om bruk av samfunnsøkonomisk metode til å evaluere offentlige tiltak og til å vurdere private tiltak som trenger tillatelser, konsesjoner eller lignende
 • spesialisert innsikt i virkemåten til ulike typer av markeder; naturlig monopol, oligopol, perfekt konkurranse. Videre økonomiske modeller for tilpasningen av konsumenter og produsenter.

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende eksisterende teorier, statistiske, økonometriske og samfunnsvitenskapelige metoder og fortolkninger innenfor finansiell økonomi, strategi, organisasjon og ledelse, regnskap og revisjon eller økonomisk analyse.
 • kan arbeide selvstendig med analyse av komplekse og omfattende strategiske problemstillinger for offentlige myndigheter, selskaper og deler av selskaper,
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder (som tilgjengelig statistikk, finansregnskap, børsdata), modeller og metoder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning, knyttet til aktuelle faglige problemstillinger innenfor et av studiets fagprofiler, finansiell økonomi, strategi, organisasjon og ledelse, regnskap og revisjon eller økonomisk analyse, i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Innenfor profilen finansiell økonomi kan kandidaten:

 • på en selvstendig måte analysere og drøfte kjerneområder i finansiell økonomi ved hjelp av kvantitative data.
 • estimere verdi på derivater, og bruke statistiske metoder og simulering for å kartlegge og avdekke ulike former for risiko og deres størrelse,
 • foreta verdsetting av ulike aktiva og foreta investeringsbeslutninger, inkludert salg, oppkjøp og fusjoner,
 • foreta økonometriske analyser tilpasset problemstillinger i finans

Innenfor profilen strategi, organisasjon og ledelse kan kandidaten:

 • analysere og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning innenfor personalarbeid, arbeidsmiljø, ledelse, strategiske prosesser i virksomheter, og internasjonale utfordringer for bedrifter i et globalt marked,
 • bruke relevante metoder (kvalitativ og kvantitativ), for faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte innenfor ulike felt i organisasjon og ledelse,
 • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, herunder forskningsbasert litteratur, ulike undersøkelser, statistikk og annet datagrunnlag, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.

Innenfor profilen regnskap og revisjon kan kandidaten:

 • verdsette foretak og fastsette og ta stilling til rimeligheten av virkelig verdi av eiendeler og gjeld.
 • identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter og arbeidsoppgaver både selvstendig og i team på revisjons- og regnskapsoppdrag.
 • beherske sentrale og aktuelle metoder, teknikker og uttrykksformer i regnskap og revisjon i privat og offentlig sektor.
 • anvende analysemetoder, kunnskap, relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger innen finansiell revisjon, regnskap og juss og kunne begrunne sine valg.

Innenfor profilen økonomisk analyse kan kandidaten:

 • på en selvstendig måte analysere og drøfte kjerneområder i samfunnsøkonomi ved hjelp av samfunnsøkonomiske modeller.
 • foreta økonometriske analyser tilpasset problemstillinger i samfunnsøkonomi som estimering av etterspørsel- og tilbudsfunksjoner, avdekke kausale sammenhenger ved hjelp av naturlige eksperimenter, hendelsesstudier e.l.
 • foreta evaluering av ulike offentlige tiltak ved hjelp av nytte-kostnadsanalyse og andre verktøy.
 • diskutere og analysere endringer i eksisterende offentlige reguleringer eller nye reguleringer ved bruk av samfunnsøkonomisk teori og/eller økonometriske analyser av data. 

 Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • analysere økonomisk-administrative fag- og forskningsetiske problemstillinger
 • anvende økonomisk-administrative kunnskaper og ferdigheter på nye områder,
 • gjennomføre avanserte økonomisk-administrative arbeidsoppgaver og prosjekter,
 • takle ledelsesmessige utfordringer på alle nivåer og lede krevende utviklingsprosesser,
 • formidle omfattende selvstendig arbeid både skriftlig og muntlig og beherske økonomisk-administrative uttrykksformer,
 • kommunisere økonomisk-administrative problemstillinger, analyser og konklusjoner både til spesialister og til allmennheten,
 • ha en aktiv rolle i å bidra til nytenkning i innovasjonsprosesser, organisasjonsmessig design og endringsprosesser i bedrifter og foretak,

Innhold og oppbygging

Studentene kan velge mellom fire hovedprofiler; Finansiell økonomi, Strategi, organisasjon og ledelse, Regnskap og revisjon eller Økonomisk analyse. 

Valg av profil foretas i starten av i 1. semester. Frist opplyses om ved studiestart. Profilvalget påvirker hvilke emner man må ta allerede i 1. semester. 

Emneporteføljen er sammensatt slik at studentene gis mulighet til å fordype seg innen sin valgte hovedprofil, slik at de vil være i stand til å løse praktiske problemstillinger innen dette området i arbeidslivet. For å ivareta kravet om bredde i graden, velger studentene også en støtteprofil. Her kan de velge blant en av de andre hovedprofilene. Unntak: Studenter som tar profil Regnskap og revisjon og som må ta emnet Finansregnskap i første semester fordi de ikke har tilstrekkelige forkunnskaper i finansregnskap. Disse studentene vil kun ha ett valgfritt emne i løpet av studiet, og dette valgemnet må velges innenfor emnene som tilhører profil Finansiell økonomi for å tilfredsstille kravet om minst 20 studiepoeng i støtteprofilen.

Studenter som har en bachelorgrad i regnskap og revisjon, eller en annen bachelorgrad som oppfyller kravene for å søke autorisasjon som regnskapsfører slipper å ta Finansregnskap i første semester. Det samme gjelder studenter som kan dokumentere at de har arbeidet med regnskap/revisjon (minimum 6 måneder fulltid) i revisor- eller regnskapsfirma.

En oppbygging av hovedprofil og støtteprofil sikrer at studentene utvikler seg både som spesialister og generalister, noe som er kjennetegnet på en siviløkonom.

 

Progresjon

Den faglige progresjonen i studiet er ivaretatt gjennom emnenes plassering i studieløpet. De obligatoriske emnene er lagt tidlig i studieløpet, og dette er emner som ofte er helt nødvendige forkunnskaper for å kunne gjennomføre profilemner senere i studieløpet, samt gjennomføre masteroppgaven. Det tillates normalt ikke at studenten avviker fra studiemodellen. Det vil framgå av den enkelte emneplan hvilke forkunnskaper emnet bygger på. Dette ser du under «anbefalte forkunnskaper» i emneplanen. For enkelte emner er det krav om at visse eksamener må være bestått før man får ta eksamen i emnet. Dette ser du under «forkunnskapskrav» i emneplanen.

I 3. semester får studentene tildelt veileder til arbeidet med masteroppgaven. Veileder tildeles på bakgrunn av tema studenten har valgt å skrive om. For å få tildelt veileder, kreves det at 1. studieår/60 sp må være bestått. I særlige tilfeller kan det, etter søknad, vurderes om det er mulig å gjøre unntak dersom studenten mangler ett emne. Det vil bli foretatt en helhetsvurdering, og det vil være avgjørende hvilket emne studenten mangler.

Det toårige masterprogrammet består av:

·         Felles metodeemne (statistiske metoder):10 sp

·         Emner i hovedprofil: 50 sp

·         Emner i støtteprofil: 20 sp

·         Valgemne: 10 sp (unntatt studenter som må ta emnet Finansregskap)

·         Masteroppgave knyttet til hovedprofil: 30 sp

Ved valg av hovedprofil Finansiell økonomi er følgende emner obligatoriske og regnes inn i hovedprofilen: Corporate Finance, Økonometri og Investments. Man velger da minst to emner innenfor denne profilen for å oppfylle kravet om minst 50 sp i hovedprofilen. Man velger Strategi, organisasjon og ledelse, Regnskap og revisjon eller Økonomisk analyse som støtteprofil, og velger to emner som tilhører den aktuelle profilen for å oppfylle kravet om minst 20 sp innenfor valgt støtteprofil. 

Ved valg av hovedprofil Strategi, organisasjon og ledelse er følgende emner obligatoriske og regnes inn i hovedprofilen: Strategisk personalledelse og Samfunnsvitenskapelig metode. Man velger da minst tre emner innenfor denne profilen for å oppfylle kravet om minst 50 sp i hovedprofilen. Man velger Finansiell økonomi, Regnskap og revisjon eller Økonomisk analyse som støtteprofil, og velger to emner som tilhører den aktuelle profilen for å oppfylle kravet om minst 20 sp innenfor valgt støtteprofil.

Ved valg av hovedprofil Regnskap og revisjon er følgende emner obligatoriske og regnes inn i hovedprofilen: Foretaksrett, Årsregnskap, Skatterett, Offentlig regnskap og Revisjon. Verdsettelse for revisorer er også obligatorisk, og kan regnes inn i støtteprofil Finansiell økonomi. Man velger mellom Finansiell økonomi, Strategi, organisasjon og ledelse eller Økonomisk analyse som støtteprofil, og velger to emner som tilhører den aktuelle profilen for å oppfylle kravet om minst 20 sp innenfor valgt støtteprofil. Ved valg av støtteprofil Finansiell økonomi trenger man kun å velge ett finansemne, ettersom det obligatoriske emnet Verdsettelse for revisorer regnes inn i denne støtteprofilen. Det betyr at det siste valgemnet kan velges blant alle profilene.

Studenter med hovedprofil Regnskap og revisjon som må ta emnet Finansregnskap i første semester, må ha Finansiell økonomi som støtteprofil, jf informasjon i første avsnitt.

Ved valg av hovedprofil Økonomisk analyse er følgende emner obligatoriske og regnes inn i hovedprofilen: Makroøkonomisk politikk, Microeconomics og Økonometri. Man velger da minst to emner innenfor denne profilen for å oppfylle kravet om minst 50 sp i hovedprofil. Man velger støtteprofil Strategi, organisasjon og ledelse, Finansiell økonomi eller Regnskap og revisjon som støtteprofil, og velger blant emnene som tilhører den aktuelle profilen for å oppfylle kravet om minst 20 sp innenfor valgt støtteprofil. 

 

Profilemner/valgfrie emner ved andre masterstudier

Studentene kan velge å ta enkelte emner utover de obligatoriske emnene i profilen ved masterstudier ved andre høgskoler/universitet i Norge eller ved andre masterstudier ved OsloMet. Det er en forutsetning at emnene studenten totalt har tatt i studieløpet, tilfredsstiller kravene til minst 50 studiepoeng innen valgt hovedprofil og minst 20 studiepoeng innen støtteprofilen. Studenter som ønsker å ta emner ved andre masterstudier, må selv undersøke mulighetene ved det aktuelle studiet. Dessuten må de avklare med OsloMet hvorvidt emnene kan innpasses, og om de kan inngå i hovedprofil eller støtteprofil, eventuelt om de inngår som valgfrie emner. De valgfrie emnene trenger ikke være innenfor fagområdet økonomi og administrasjon, men må likevel være relevant for et masterstudium i økonomi og administrasjon.

Det er også mulig å be om å få innpasset masteremner man har tatt før man ble tatt opp til masterstudiet i økonomi og administrasjon, forutsatt at emnet ikke inngikk i ens bachelorutdanning.

For studenter som allerede har en mastergrad i økonomi og administrasjon, er det mulig å søke om å få innpasset tidligere masteroppgave i mastergraden i regnskap og revisjon ved OsloMet. Det vil foretas en faglig vurdering, om tidligere masteroppgave er relevant for fagkretsen innen regnskap og revisjon.

Emner ved andre studier er ikke samordnet med time- og eksamensplan for masterstudiet i økonomi og administrasjon, og studenten må selv undersøke om det lar seg praktisk gjennomføre.

Følgende emner er forhåndsgodkjent av OsloMet:

OAS4300 Ledelse (masterstudium i offentlig administrasjon og styring - OsloMet) . Studenter som ikke har mulighet til å ta emnet ØAADM4500 Ledelse i høstsemesteret, kan ta OAS4300 i vårsemesteret. Ett av de to emnene kan inngå i SOL hovedprofil eller støtteprofil.

MSLV4700 Arbeidsrettslige perspektiver i endringsprosesser (masterstudium i styring og ledelse - OsloMet). Emnet kan ha avvikende semesterordning. Emnet kan inngå i SOL hovedprofil eller støtteprofil.

Det vil trolig være mulig å også ta andre emner ved masterstudiene som tilbys ved Handelshøyskolen. Dette vil bli informert om på våre informasjonsmøter om valg av profil og valgemner.

Det er begrenset antall plasser i emnene som er forhåndsgodkjente, og studenter som ønsker disse emnene, må kontakte studieadministrasjonen for mer informasjon om frist for bindende påmelding.

 

Emner innenfor hovedprofilene:

Statistiske metoder er obligatorisk i alle hovedprofiler.

Noen emner inngår både i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon og i masterstudiet i økonomi og administrasjon, med tilnærmet samme pensum. Studenter som har noen av disse i sin bachelorgrad, kan ikke ta emnene ved masterstudiet. Det gjelder disse emnene: 

ØABED4000 Corporate Finance (ØABED3000 Corporate Finance)

ØABED4500 Internstyring (ØABED3400 Management Control Systems)

ØABED4100 Valuation - Equity Research (ØABED3700 Valuation - Equity Research)

ØABED4200 Derivatives (ØABED3800 Derivatives)

ØABED4600 Investments (ØABED3500 Investments)

ØASØK4000 Makroøkonomisk politikk (ØASØK3400 Makroøkonomisk politikk)

 

Hovedprofil Finansiell økonomi:

Corporate Finance (obligatorisk), 1. semester

Økonometri (obligatorisk), 2. semester

Investments (obligatorisk), 1. semester

Internstyring, 2. semester

Valuation - Equity Research, 2. semester

Derivatives, 2. semester

Eierstyring og selskapsledelse, 3. semester

Risikostyring, 3. semester

Advanced Corporate Finance and Research Methodology, 3. semester

 

Hovedprofil Strategi, organisasjon og ledelse:

Strategisk personalledelse (obligatorisk), 1. semester

Samfunnsvitenskapelig metode (obligatorisk), 2. semester

Strategiutvikling, 2. semester

Arbeidsmiljø og ledelse, 2. semester

Internasjonale strategier i en global økonomi, 3. semester

Kunnskapsstrategi i en digital økonomi, 3. semester

Ledelse, 3. semester

 

Hovedprofil Økonomisk analyse:

Makroøkonomisk politikk (obligatorisk), 1. semester *)

Microeconomics (obligatorisk), 1. semester

Økonometri (obligatorisk), 2. semester

Environmental Economics, 3. semester

Næringsøkonomi, 2. semester (tilbys ikke studieåret 2022/2023)

Behavioral Economics, 2. semester

Naturressursøkonomi, 2. semester 

Arbeidsøkonomi, 3. semester

*) Makroøkonomisk politikk foreleses i 1. semester, men kan også tas i 3. semester. Studenter som velger å ta det i 3. semester, må være klar over at det kan bli timeplankollisjon med enkelte valgemner i 3. semester. Det vil ikke bli eksamenskollisjon med emner i 3. semester. 

 

Hovedprofil Regnskap og revisjon:

Foretaksrett (obligatorisk), 1. semester

Finansregnskap (obligatorisk), 1. semester *)

Årsregnskap (obligatorisk), 2. semester

Skatterett (obligatorisk), 2. semester

Offentlig regnskap (obligatorisk), 2. semester

Revisjon (obligatorisk), 3. semester

Verdsettelse for revisorer (obligatorisk), 3. semester (finansemne) **)

*) Finansregnskap er obligatorisk for studenter som mangler nødvendige forkunnskaper i regnskap, jf informasjon tidligere i avsnittet. 

**) Verdsettelse for revisorer er et obligatorisk finansemne for studenter med hovedprofil Regnskap og revisjon. Emnet kan ikke brukes i støtteprofil Regnskap og revisjon.

Etikk og bedriftenes samfunnsansvar (10 sp) er et emne som tilbys i 3. semester, og kan brukes i kategorien valgfrie emner. Emnet tilbys ikke studieåret 2022/2023. Det regnes ikke inn i hoved- eller støtteprofil. Økonometri og Samfunnsvitenskapelig metode regnes inn i tilhørende hovedprofil, men ikke i støtteprofil, dersom man ønsker å ta et ekstra metodeemne.

Det vil ikke være timeplankollisjoner mellom obligatoriske emner i valgt hovedprofil, men mellom enkelte valgemner på tvers av profilene vil det forekomme kollisjoner. Før studentene velger emner, gis det informasjon om hvilke emner dette vil kunne gjelde. 

Studenter som tar emner fra 1. og 3. semester i samme semester, må være forberedt på at det kan bli både timeplankollisjoner og eksamenskollisjoner.

Alle emner er på 10 studiepoeng, mens masteroppgaven er på 30 studiepoeng.

De obligatoriske metodeemnene, samt profilemnene som er obligatoriske innenfor enkelte av hovedprofilene, vil tilbys hvert studieår. Derimot vil noen av de valgbare profilemnene alternere, slik at ikke alle valgemner nødvendigvis tilbys hvert studieår, men for eksempel annet hvert studieår.

I 4. semester arbeides det for fullt med masteroppgaven, men allerede i 3. semester blir studentene knyttet til en veileder. Masteroppgaven skrives innenfor valgt hovedprofil. Nærmere informasjon om gjennomføring og innlevering, samt krav før innlevering, er beskrevet i emneplanen.

 

Krav for å bli statsautorisert revisor

Med hovedprofil i Regnskap og revisjon tildeles man mastergrad i regnskap og revisjon, og tilfredsstiller utdanningskravene for å kunne søke Finanstilsynet om å bli statsautorisert revisor når man har oppnådd karakterkravene. For å kunne søke autorisasjon må studentene også ha godkjent praksis i tråd med revisorlovens § 3-3, samt ha bestått den praktiske prøven. Videre stilles det krav til vandel og økonomi i revisorlovens § 3-4. Se Finanstilsynets nettsider for detaljert informasjon om karakterkrav og øvrige krav for å søke autorisasjon, samt informasjon om overgangsregler. 

Det er viktig å merke seg at det ikke gis anledning til levere ny eller forbedret masteroppgave når masteroppgaven er bestått med karakteren E eller bedre. Se forskrift om studier og eksamen ved OsloMet, § 5-6.

Valgfritt emne Løper over flere semestre

1. studieår

Alle valgbare emner, på tvers av profilene

1. semester
2. semester

Hovedprofil: Finansiell økonomi

1. semester
2. semester

Hovedprofil: Strategi, organisasjon og ledelse

1. semester
2. semester

Hovedprofil: Økonomisk analyse

1. semester
2. semester

Hovedprofil: Regnskap og revisjon

1. semester
2. semester

2. studieår

Alle valgbare emner, på tvers av profilene

3. semester

Hovedprofil: Finansiell økonomi

3. semester
4. semester

Hovedprofil: Strategi, organisasjon og ledelse

3. semester
4. semester

Hovedprofil: Økonomisk analyse

3. semester
4. semester

Hovedprofil: Regnskap og revisjon

3. semester
4. semester

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningsformen i de fleste emner er en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, ulike skriftlige arbeider og presentasjoner. Det må påregnes betydelig grad av selvstudium og egeninnsats.

Pensum er hovedsakelig på engelsk, og flere av emnene undervises på engelsk. Gode engelskkunnskaper vil derfor være en fordel.

Internasjonalisering

Det vil være muligheter for å dra på utenlandsopphold i 3. semester. Emnene ved den utenlandske utdanningsinstitusjonen må forhåndsgodkjennes av Handelshøyskolen, slik at man sikrer at studentene oppfyller kravene til hovedprofil/støtteprofil etter endt utdanning. Foreløpig er det ikke mulig med utveksling ved profil regnskap og revisjon.

Flere av våre masteremner vil kunne undervises på engelsk, og det er dermed lagt til rette for å kunne ta imot utenlandske studenter fra våre samarbeidsinstitusjoner i utlandet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

I en rekke emner inngår arbeidskrav som må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen i emnet. Dette kan f.eks. være tester, innleveringer, prosjektoppgaver, muntlige presentasjoner og gruppearbeid. Arbeidskrav er nærmere beskrevet i hver emneplan. Arbeidskravene er med på å støtte opp om emnets læringsutbytte, både ved at studentene blir trenet gjennom selve arbeidet med disse oppgavene og ved at arbeidskravene ofte sørger for at studentene tilegner seg ferdigheter og kunnskaper som ikke blir testet under selve eksamenen.

Vurdering og sensur

Vurdering og sensur skjer i samsvar med universitets- og høgskoleloven og forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. 

Vurderingsformene i studiet varierer fra emne til emne og omfatter blant annet skriftlige arbeider (oppgaver), mappevurderinger, muntlige presentasjoner, hjemmeeksamen og skriftlig skoleeksamen.

Det gis enten graderte karakterer fra A til E for bestått og F for ikke bestått, eller bestått/ikke bestått. Vurderingsuttrykk og vurderingsform er nærmere omtalt i hver emneplan.

Eksamensoppgaven utarbeides normalt på norsk, og eksamen besvares på norsk (eventuelt dansk eller svensk). Dersom undervisningen foregår på engelsk, vil oppgaven bli utarbeidet på engelsk. Studentene vil normalt kunne velge om de da ønsker å besvare på norsk (eventuelt dansk eller svensk) eller engelsk. Ved enkelte eksamener kan det være krav om å besvare på engelsk, for eksempel hvis det er fremmedspråklig foreleser på kurset. 

Når det gjelder klage på karakter, vises det til § 5-3 i lov om universiteter og høgskoler, samt til universitetets nettside om klagebehandling https://student.OsloMet.no/klage

Ved mappevurdering kan man normalt kun klage på endelig karakter på mappen, og kun dersom mappen ikke inneholder deler som ikke kan etterprøves. Dersom det er oppgitt konkret hvor mange prosent den enkelte del i mappen utgjør, og det blir gitt karakter for hver gjennomført del, kan det klages på delkarakterer som kan etterprøves. Klagefrist gjelder i så fall fra dato for kunngjøring av sensur på den aktuelle del. Tilsvarende vil gjelde i emner hvor vurderingen består av for eksempel mappe og skriftlig skoleeksamen. I emner der det oppgis delkarakterer som det kan klages på, kan det ikke klages på totalkarakteren dersom frist for å klage på én av delene er utløpt. Dersom det kun gis en samlet karakter i emnet, gjelder klagefristen i forhold til kunngjøringsdato for samlet karakter.

 

Hjelpemidler ved eksamen

Hjelpemidler som tillates brukt under eksamen fremgår av den enkelte emneplan. I emner hvor kalkulator er oppgitt som tillatt hjelpemiddel, gjelder følgende regler:

·         Kalkulatoren skal utgjøre en enkelt gjenstand og ha lommeformat.

·         Kalkulatoren må ikke ha mulighet for kommunikasjon med andre dataenheter.

·         Kalkulatoren tillates ikke koblet til strømnett.

·         Kalkulatoren skal ikke avgi lyd.

·         Kalkulatoren skal ikke kunne utføre symbolske beregninger, så som derivasjon av funksjonsuttrykk osv.

Det er studentens ansvar å påse at minnet er tømt før eksamen. Dette kan bli kontrollert på eksamen, og hvis minnet ikke er tømt, blir dette å regne som fusk eller forsøk på fusk. Se universitetets regler om fusk/forsøk på fusk. 

Studenter som har behov for å bruke tospråklige ordbøker ved eksamen, må søke fakultetet om dette dersom ordbok ikke er oppført i den aktuelle emneplanen som et generelt hjelpemiddel ved eksamen. Søknadsskjema og informasjon om frister med mer vil finnes på fakultetets nettsider.

 

Bruk av kilder/kildehenvisninger

Det forventes at masterstudentene allerede har grunnleggende kunnskaper om bruk av kilder/ kildehenvisninger og sitatbruk. OsloMet ser svært alvorlig på fusk, og det er viktig at studentene er fortrolig med hvilke regler som gjelder for å unngå å bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk i forbindelse med oppgaveskriving. På denne nettsiden finner du også viktig informasjon om fusk https://student.OsloMet.no/retningslinjer-fusk-eksamen

 

Sensur 

Handelshøyskolen benytter normalt ekstern sensor på eksamen, og et uttrekk på minst 25% av besvarelsene sensureres av både intern og ekstern sensor. Karakterene på dette uttrekket danner grunnlag for nivå på de øvrige besvarelsene som sensureres kun av intern sensor. Bruk av sensor er nærmere beskrevet i den enkelte emneplan. 

Øvrig informasjon

Det tas forbehold om endringer i programplanen, som følge av f.eks. forskriftsendringer. Endringer i pensum forekommer også, og vi anbefaler at studentene venter med å kjøpe lærebøker til de har fått bekreftet pensum ved kursstart. Emneplanene vedtas for ett studieår om gangen, slik at det vil være den nyeste emneplanen som gjelder ved førstkommende ordinære eksamen og påfølgende kontinuasjonseksamen (ny/utsatt eksamen).

.