EPN

ØARR4100 Årsregnskap Emneplan

Engelsk emnenavn
Financial Accounting
Studieprogram
Masterstudium i økonomi og administrasjon
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet tar utgangspunkt i de overordnede målsetningene med finansregnskap og de grunnleggende forutsetningene som gjeldende regnskapspraksis bygger på. Dette kurset behandler dyptgående emner knyttet til internasjonale regnskapsspråk med utgangspunkt i utvalgte regnskapsstandarder. Studentene får gjennom kurset god oversikt over gjeldende IFRS og regnskapsregnskapsregulering i Norge.

Anbefalte forkunnskaper

Introduksjon til regnskap, foretaksrett og revisjon

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten 

 • har kunnskap om formålet med finansregnskapet

 • har kunnskap om International Financial Reporting Standards (IFRS) rammeverket, sentrale regnskapskonsepter og -prinsipper

 • har solid forståelse av innholdet i utvalgte (sentrale) regnskapsregler/-standarder i IFRS, og forskjeller knyttet til god regnskapsskikk

 • har solid forståelse av innholdet i utvalgte standarder og når de ulike standardene skal anvendes.

 • har kunnskap om sentrale måleproblemer og skjønn som anvendes ved bruk av regnskapsprinsipper

 • har kunnskap om regulering av finansregnskap

 • har kunnskap om hva akademisk forskning innebærer innenfor regnskapsfeltet.

Ferdigheter

Studenten kan

 • gjøre rede for de sentrale regnskapsreglene under IFRS på praktiske regnskapsfaglige problemstillinger og identifisere utfordrende regnskapsposter

 • anvende konsepter og prinsipper for innregning, periodisering, måling og presentasjon på praktiske regnskapsproblemstillinger

 • utøve fornuftig skjønn ved anvendelse av regnskapsstandarder og - prinsipper

 • redegjøre for sentrale prinsipper i IFRS rammeverket og kan sammenholde dem med regnskapsstandarder for å se om det er konsistens

 • utføre enkle empiriske forskningsmetoder

Generell kompetanse

Studenten kan

 • formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig i et regnskapsfaglig miljø

 • stille kritiske spørsmål til regnskap, både ved utarbeidelse av regnskap og ved lesing av regnskap

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, egne studier, casediskusjoner.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav.

Vurdering og eksamen

Skoleeksamen (5 timer).

Hjelpemidler ved eksamen

Revisors håndbok.

Kalkulator (se eget reglement).

IFRS standarder på norsk

Vurderingsuttrykk

Gradert skala fra A-F.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. 

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.