EPN

ØARR4300 Offentlig regnskap Emneplan

Engelsk emnenavn
Public accounting
Studieprogram
Masterstudium i økonomi og administrasjon
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en innføring i regnskap- og budsjettbestemmelser for kommuner og staten.

Anbefalte forkunnskaper

Introduksjon til regnskap, foretaksrett og revisjon

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

For kommuner og fylkeskommuner har studenten god kunnskap om

 • sentrale bestemmelser i kommuneloven og i forskrifter som regulerer utarbeidelse av budsjett og årsregnskap for kommuner og fylkeskommuner

 • kommunale regnskapsprinsipper, herunder arbeidskapital i et kommunalt regnskap

 • driftsregnskap og investeringsregnskap

 • fond som brukes i et kommunalt regnskap og hvilke formål de har

 • regler for avslutning av et kommunalt regnskap, herunder reglene om strykninger

 • analyse av kommunale regnskaper

For statlig sektor har studenten god kunnskap om

 • ulike typer av virksomheter som hører inn under begrepet staten

 • sentrale budsjettbestemmelser, herunder statsbudsjettet, bevilgningsreglementet og fullmakter

 • sentrale regnskapsbestemmelsene, herunder statsregnskapet, periodisert regnskap og økonomiregelverket

 • statlige regnskapsprinsipper, herunder kontantprinsippet og periodiseringsprinsippet i statlig regnskap

 • statlig kontantregnskap og periodisert statlig virksomhetsregnskap

 • analyse av statlige regnskaper

Ferdigheter

Studentene kan

 • føre transaksjoner og avslutte et kommuneregnskap

 • føre transaksjoner og avslutte et statlig virksomhetsregnskap

 • koble regnskapsdata opp mot tildelte bevilgninger og beregne overføringer til neste år

 • analysere et kommunalt og statlig regnskap

Generell kompetanse

Studenten har innsikt i regnskapsregler som gjelder for offentlige virksomheter og kan gjøre rede for på hvilken måte de atskiller seg fra reglene i privat sektor

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesningene fokuserer på teori, praksis og oppgavegjennomgang. I tillegg legges det opp til individuell og gruppebasert løsning av oppgaver.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

2 individuelle arbeidskrav

1 gruppearbeidskrav

Ved ikke godkjent arbeidskrav er det anledning til å forsøke en gang til. Emneansvarlig opplyser om innleveringsfrister.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er:

Individuell prosjektoppgave. Omfanget er 12-15 sider eksklusiv forside, litteraturliste og vedlegg, Arial eller Calibri, 12 pkt., 1 ½ linjeavstand og 2,5 cm venstre marg.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. 

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Opptakskrav

Emnet er rettet mot studenter som ønsker en innføring i offentlig regnskap på masternivå.

Opptakskrav til emnet er de samme som for opptak til Master i økonomi og administrasjon, Master i offentlig administrasjon og styring og Master i styring og ledelse.

Emneansvarlig

Marie Viken