EPN

ØAADM4100 Strategiutvikling Emneplan

Engelsk emnenavn
Strategy Formation
Studieprogram
Masterstudium i økonomi og administrasjon
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Alle organisasjoner har behov for en strategi. På ulike måter konkurrerer alle organisasjoner om ressurser i bytteforholdet med omgivelsene. Det å forstå verdiskaping og overlevelse gjennom innsikt i strategifaget er sentralt i dette emnet. Dette emnet i Strategiutvikling vil bidra til innsikt i strategifagets tre dimensjoner: prosess, innhold og kontekst. Emnet passer spesielt for studenter som ønsker å arbeide med strategiutvikling i stab, innenfor bedriftsrådgivning eller som mellomleder i fremtiden. Ny forskning og dagsaktuelle artikler vil ha en sentral plass i emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Strategisk personalledelse

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • forståelse og spesialisert innsikt i både strategi, prosess og innhold som er grunnleggende for forståelsen av hvordan en strategi utvikles
 • kunnskap om og forståelse av hvorfor en organisasjons konkurransearena er viktig for å forstå omgivelsene en strategi skal utvikles innenfor
 • utviklet sin refleksjonsevne til å forstå strategier på ulike nivåer
 • oppdatert kunnskap om forskningsfronten og ulike strategiske dilemmaer innen strategifaget
 • teoretisk kunnskap om hva som gjør at noen er bedre i stand til å motstå presset fra konkurrentene over tid

Ferdigheter

Studenten kan

 • analysere komplekse og omfattende strategiske problemstillinger
 • anvende metoder for utvikling av konkurransefortrinn i organisasjoner

 

Generell kompetanse

Studenten har

 • innsikt i relevante fag og yrkesetiske problemstillinger
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier og problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser

Innhold

Temaer som vil bli belyst er

 • strategisk refleksjon og analyse, strategiutvikling og endring i organisasjoner
 • konkurransestrategi på ulike nivåer, herunder forretningsenhet, selskapsnivå og nettverk
 • organisasjoners strategi i forhold til konkurransen innenfor bransjen og posisjonering i forhold til samfunnet forøvrig
 • organisasjoners mål, herunder samfunnsansvar og lønnsomhet

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet organiseres gjennom ukentlig undervisning, med innleveringsoppgaver, casediskusjoner i ulike varianter, blant annet diskusjon om dilemmaer i fastsettingen av organisasjonens mål og hvordan dette foregår i forhold til ulike interessentgrupper, presentasjoner og deltagelse i timene.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet består av en prosjektoppgave og en mappe.

Studentene skal skrive en prosjektoppgave på 20 sider, eksklusiv vedlegg, med 1 ½ i linjeavstand og 12 pkt Arial eller Calibri skrift som skal handle om teorier og problemstillinger fra emnet. Oppgaven teller 60 % av karakteren i emnet, og kan skrives individuelt eller i gruppe på maks tre studenter.  Studentene starter med oppgaven i begynnelsen av semesteret, og innlevering skjer etter at undervisningsdelen i emnet er avsluttet.

Mappen teller 40 % av karakteren, og består av deltagelse, inntil 3 faglige presentasjoner (maksimalt 25 minutter på hver) og to skriftlige innleveringer på til sammen maksimalt 10 sider med 1 ½ i linjeavstand og 12 pkt Arial eller Calibri skrift. Presentasjonene omhandler fagartikler, cases eller relevante problemstillinger knyttet til pensum. Når undervisningen starter, vil faglærer gi nærmere informasjon om kriteriene som gjelder for vurderingen av mappen, blant annet i forhold til delen "deltakelse".

Studentene må ha bestått mappen for å kunne levere prosjektoppgaven. For å bestå emnet må både prosjektoppgave og mappe være bestått.

Ved gjentak av eksamen, kan man ta opp hver av delene separat. Det er ikke nødvendig å ta begge deler på nytt.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en ekstern og en intern sensor til sensurering av prosjektoppgaven. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Mappen sensureres av intern sensor.

Emneansvarlig

Fred Strønen