EPN

ØABED4500 Internstyring Emneplan

Engelsk emnenavn
Management Control Systems
Studieprogram
Masterstudium i økonomi og administrasjon
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Internstyring er essensielt i alle organisasjoner. Dårlige internstyringssystemer kan føre til svak ytelse, store finansielle tap, ødelagt rennommé og konkurs. Dette emnet har fokus på hvordan internstyringssystemer bør utformes for å oppnå verdiskaping i desentraliserte organisasjoner. Basert på økonomiske, psykologiske og sosiologiske perspektiver på menneskelig adferd i organisasjoner, diskuteres de ulike typene ansvarssentra, internprisingstilnærminger, budsjettprosesser, ytelsesmål og insentivsystemer med sikte på å utvikle holistisk forståelse for mekanismene ulike ledernivåer kan bruke for å stimulere innsats og fokus på verdiskapning for interessentene i tråd med organisasjonens strategi.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

  • evne til å anvende et bredt utvalg av perspektiver på menneskelig adferd i evaluering av effektene til internstyringsmekanismer
  • avansert innsikt i de sentrale problemstillingene knyttet til elementene i styringssystemer
  • svært god forståelse for avveiingene ulike ytelsesmål innebærer
  • sterk evne til kritisk refleksjon knyttet til forholdet mellom formelle belønningssystemer og andre drivkrefter for indre og ytre motivasjon

Ferdigheter

Studenten kan

  • anvende motivasjonsteori, prinsipal-agentteori, regnskapsbegreper og mikroøkonomisk innsikt på komplekse styringsproblemer i selskaper
  • relatere valg av styringstilnærminger til selskapets strategier på konsern- og enhetsnivå

Generell kompetanse

Studenten

  • kan reflektere over etiske og moralske dilemmaer knyttet til internstyring og strategi
  • har videreutviklet analytisk kompetanse

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet undervises i plenumsforelesninger og ved at studentene arbeider med ulike opp­gaver.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav: Tre skriftlige innleveringsoppgaver må gjennomføres innen fastsatt frist i løpet av semesteret. Ved å diskutere med utgangspunkt i case-tekst, oppnår studentene dypere forståelse for pensum mens de utvikler ferdigheter i å vurdere internstyringssystemer. Studentene jobber individuelt eller i grupper med opptil fire medlemmer. Oppgavenes omfang (antall sider) varierer med oppgavens art. Forventet antall sider er mindre enn 20 for de tre oppgavene til sammen. Ved ikke godkjente oppgaver gis studentene anledning til å levere forbedret versjon én gang. Faglærer informerer om innleveringsfrister.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er individuell, skriftlig skoleeksamen på 4 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle håndskrevne og trykte hjelpemidler.

Kalkulator (se eget reglement)

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Einar Belsom

Emneoverlapp

Studenter som har ØABED3400 Management Control Systems i sin bachelorgrad, får ikke ta dette emnet.