EPN

Masterstudium i økonomi og administrasjon Programplan

Engelsk programnavn
Master Programme in Business Administration
Gjelder fra
2019 HØST
Studiepoeng
120 studiepoeng
Varighet
4 semestre
Programhistorikk

Innledning

Masterstudiet i økonomi og administrasjon (siviløkonomstudiet) er et toårig studium (120 studiepoeng). Studiet leder både frem til graden siviløkonom og til graden master i økonomi og administrasjon. Studiet vil også tilfredsstille utdanningskravene for statsautoriserte revisorer i tråd med Revisorlovens § 3.2 ved valg av hovedprofil i Regnskap og revisjon. Masterstudiet følger Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) sin anbefalte plan for toårig masterstudium i økonomi og administrasjon. Studiet består av en kursdel på 90 studiepoeng og et selvstendig arbeid (masteroppgave) på 30 studiepoeng.

Masterstudiet kvalifiserer til å utføre økonomiske og administrative oppgaver og utredningsarbeid på høyt nivå i næringsliv og offentlig forvaltning. En stor del av kandidatene fra masterstudiet i økonomi og administrasjon (siviløkonomer) går inn i ledende stillinger eller stillinger med personalansvar. Studiet kvalifiserer også til doktorgradsstudier og forskerkarriere.

I henhold til NRØA sin anbefalte plan for toårig masterstudium gir studiet både en fordypning og bredde, og er organisert i ett spesialiseringsområde (hovedprofil) og ett støtteområde (støtteprofil) innenfor økonomiske og administrative fag. Studentene velger mellom hovedprofilene Finansiell økonomi, Strategi, organisasjon og ledelse, Regnskap og revisjon og Økonomisk analyse. I tillegg er det mulig å ta valgfrie emner som faller utenfor hovedprofilene for å gi ytterligere bredde til studiet. De valgfrie emnene må likevel være relevante for studiet. Valgt profil vil framkomme på vitnemålet. 

Det åpnes for at studentene kan ta emner ved andre institusjoner, for ytterligere å styrke studentenes muligheter for å skaffe seg både fordypning og bredde i sin mastergrad. Studenten undersøker i så fall selv med aktuell høgskole/universitet om det er muligheter for å få tatt emnet/emnene hos dem. I forkant må studenten også ha fått godkjent emnene ved OsloMet, samt fått vurdert om emnene kan brukes i hovedprofil eller støtteprofil, eller om det/de vil regnes blant de valgfrie emnene.

Målgruppe

Studiets målgruppe er personer med bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller annen tilsvarende bachelorgrad innen dette fagområdet, som ønsker å kvalifisere seg til jobber i næringsliv, offentlig forvaltning og andre organisasjoner; som spesialister, rådgivere eller ledere, eller ønsker å kvalifisere seg til statsautorisert revisor eller videre studier på doktorgradsnivå.

Opptakskrav

Opptak og rangering av søkere skjer i henhold til forskrift om opptak til studier ved OsloMet.

Opptakskravet er fullført bachelorutdanning i økonomi og administrasjon (180 studiepoeng) eller bachelorutdanning i regnskap og revisjon (180 studiepoeng). Bachelorutdanningen må tilfredsstille de spesifikke kravene i Plan for bachelor i økonomi og administrasjon, fastsatt og anbefalt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA). Også personer med en annen bachelorgrad som tilsvarer bachelorgraden i økonomi og administrasjon, kvalifiserer for å søke opptak, dersom graden tilfredsstiller NRØAs krav om minst 120 studiepoeng i økonomisk-administrative fag og kravene til fagsammensetning for øvrig er oppfylt. Bachelorgraden må tilfredsstille kravet om generell bredde og dybde innen økonomi og administrasjon for å betraktes som tilsvarende en bachelorgrad i økonomi og administrasjon. Se NRØA-planen for nærmere informasjon om kravene.

http://www.uhr.no/documents/B_A_plan_vedtatt_17okt11.pdf

Det er en forutsetning at de økonomisk-administrative emnene som kreves for å oppfylle fagkravene, inngår i selve graden søkeren har tatt. Maksimalt ett av emnene som inngår i fagkravene, tillates å være tatt utenom bachelorgraden.

De 120 studiepoengene skal bestå av obligatoriske emner (90 studiepoeng) og videreføringsemner (30 studiepoeng). I de obligatoriske emnene skal det inngå minst 30 studiepoeng i bedriftsøkonomisk analyse, 25 studiepoeng i administrasjonsfag, 15 studiepoeng i samfunnsøkonomi og 20 studiepoeng i metode.

Gjennomsnittskarakteren for de eksamener som inngår i det faglige grunnlaget på 180 studiepoeng, må være C eller bedre.

Enkelte emner på masterstudiet vil bli undervist på engelsk. Gode engelskkunnskaper vil derfor være en fordel.

Bachelorgrad tatt i land utenfor Norge må være på minimum 3 år utover kravet for å oppnå generell studiekompetanse i Norge. For søkere med bachelorgrad som er tatt utenfor Norden kreves det bestått enten GMAT- eller GRE-test. Testen må være avlagt innenfor de siste 4 årene. Det kreves minimum 600 poeng på GMAT-testen. Ved GRE-testen kreves det minimum 152 poeng på den kvantitative delen (ny skala). Etter gammel skala kreves det minimum 660 poeng på den kvantitative delen.

Rangeringsregler 

80 % av studieplassene er forbeholdt søkere som konkurrerer kun på grunnlag av karakterpoeng. Søkere som ikke når opp i denne kvoten, konkurrerer videre sammen med øvrige søkere på grunnlag av karakterpoeng og tilleggspoeng.

 

Tilleggspoeng

Det gis inntil 1 poeng for relevant praksis, 0,25 poeng pr. halvår i inntil 2 år. Praksis må være opparbeidet etter endt grunnutdanning. Relevant praksis kan være arbeidserfaring innen personal- eller økonomifunksjonen i privat eller offentlig virksomhet. Det forutsettes dokumentasjonen på selvstendig arbeid, samt type arbeidsoppgaver.

Det gis inntil 1 poeng for relevant tilleggsutdanning utover opptaksgrunnlaget, 0,25 poeng pr. 30 studiepoeng. Som relevant tilleggsutdanning regnes juridiske fag, samfunnsvitenskapelige fag, språkfag og økonomisk-administrative fag.

For øvrig vises det til forskrift om opptak til studier ved OsloMet

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-15-1681

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter, og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har spesialisert innsikt og avansert kunnskap i emnene innenfor en av studiets fire hovedprofiler: finansiell økonomi, strategi, organisasjon og ledelse, regnskap og revisjon eller økonomisk analyse.
 • har inngående kunnskap om statistisk metode, bruk av økonomiske modeller, validitetsformer, kausalitet, og kvantitative data i forskningsprosessen. Kandidaten kan relatere problemstilling, kontekst og data til metodevalg, og har anvendt dette i sitt arbeid med masteroppgaven.
 • kan anvende kunnskap på nye områder innenfor studiets fire fagprofiler, finansiell økonomi, strategi, organisasjon og ledelse, regnskap og revisjon eller økonomisk analyse og kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagenes historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

Innenfor profilen finansiell økonomi skal kandidaten tilegne seg:

 • avansert kunnskap om hvordan verdiskapingen i en virksomhet skal måles, analyseres og styres på en best mulig måte
 • inngående kunnskap om metoder for måling og kvantifisering av risiko, og sette opp strategier for å nøytralisere risiko
 • inngående kunnskap og teoretisk forståelse av en rekke økonometriske analysemetoder tilpasset problemstillinger i finans og forståelse for deres sterke og svake sider.
 • spesialisert innsikt i forskjellige styringsverktøy, hva som styrer prisdannelse, verdsettelse og bedrifters finansieringsvalg og ulike perspektiver og modeller for bedrifters beslutningsgrunnlag og hva som er dets økonomiske konsekvenser.

 

Innenfor profilen strategi, organisasjon og ledelse skal kandidaten tilegne seg:

 • kunnskap om kartlegging og analyse av organisasjoner med vekt på arbeidsmiljø og ledelse, samt kunnskap om sentral forskning innen fagfeltet både nasjonalt og internasjonalt.
 • inngående kunnskap om kvantitativ data (surveymetoden, bruk av sekundærdata), kvantitative analyser og kvalitativ metode (utvalg, intervjuer, analyse og validitet.)
 • inngående kunnskap om samfunnsvitenskapelig teori og metode, forståelse for bruk av modeller i samfunnsvitenskapene, og hva som kreves for å gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.
 • inngående kunnskap om teorier relatert til strategisk ledelsesteori, strategiutvikling og endring i bedrifter.
 • avansert og forskningsbasert kunnskap om bedrifters konkurransearenaer, strategiutvikling, og forskningsbasert kunnskap om strategier for internasjonalisering i en globalisert økonomi.

Innenfor profilen regnskap og revisjon skal kandidaten tilegne seg:

 • avansert kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen regnskap og revisjon i privat og offentlig sektor.
 • kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagfelt, samt relevante metoder og arbeidsmåter innenfor fagene.
 • inngående kjennskap til ulike revisjonsbehov og revisjonsordninger i privat og offentlig sektor.
 • innsikt i fagets egenart og historie, samt fagets og revisors rolle i samfunnet.
 • inngående kjennskap til foretaksrett, skatterett og lover og reguleringer i regnskap og revisjon i privat og offentlig sektor.

Innenfor profilen økonomisk analyse skal kandidaten tilegne seg:

 • avansert kunnskap om en moderne markedsøkonomis virkemåte, herunder lønnsdannelse og arbeidsledighet, rente og valutakurs, internasjonal handel og utenriksregnskap, betydningen av naturressurser og miljøtilstand.
 • inngående kunnskap og teoretisk forståelse av en rekke økonometriske analysemetoder tilpasset problemstillinger i økonomifaget og forståelse for deres sterke og svake sider.
 • kunnskap om bruk av samfunnsøkonomisk metode til å evaluere offentlige tiltak og til å vurdere private tiltak som trenger tillatelser, konsesjoner eller lignende
 • spesialisert innsikt i virkemåten til ulike typer av markeder; naturlig monopol, oligopol, perfekt konkurranse. Videre økonomiske modeller for tilpasningen av konsumenter og produsenter.

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende eksisterende teorier, statistiske, økonometriske og samfunnsvitenskapelige metoder og fortolkninger innenfor finansiell økonomi, strategi, organisasjon og ledelse, regnskap og revisjon eller økonomisk analyse.
 • kan arbeide selvstendig med analyse av komplekse og omfattende strategiske problemstillinger for offentlige myndigheter, selskaper og deler av selskaper,
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder (som tilgjengelig statistikk, finansregnskap, børsdata), modeller og metoder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning, knyttet til aktuelle faglige problemstillinger innenfor et av studiets fagprofiler, finansiell økonomi, strategi, organisasjon og ledelse, regnskap og revisjon eller økonomisk analyse, i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Innenfor profilen finansiell økonomi kan kandidaten:

 • på en selvstendig måte analysere og drøfte kjerneområder i finansiell økonomi ved hjelp av kvantitative data.
 • estimere verdi på derivater, og bruke statistiske metoder og simulering for å kartlegge og avdekke ulike former for risiko og deres størrelse,
 • foreta verdsetting av ulike aktiva og foreta investeringsbeslutninger, inkludert salg, oppkjøp og fusjoner,
 • foreta økonometriske analyser tilpasset problemstillinger i finans

Innenfor profilen strategi, organisasjon og ledelse kan kandidaten:

 • analysere og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning innenfor personalarbeid, arbeidsmiljø, ledelse, strategiske prosesser i virksomheter, og internasjonale utfordringer for bedrifter i et globalt marked,
 • bruke relevante metoder (kvalitativ og kvantitativ), for faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte innenfor ulike felt i organisasjon og ledelse,
 • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, herunder forskningsbasert litteratur, ulike undersøkelser, statistikk og annet datagrunnlag, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.

Innenfor profilen regnskap og revisjon kan kandidaten:

 • verdsette foretak og fastsette og ta stilling til rimeligheten av virkelig verdi av eiendeler og gjeld.
 • identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter og arbeidsoppgaver både selvstendig og i team på revisjons- og regnskapsoppdrag.
 • beherske sentrale og aktuelle metoder, teknikker og uttrykksformer i regnskap og revisjon i privat og offentlig sektor.
 • anvende analysemetoder, kunnskap, relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger innen finansiell revisjon, regnskap og juss og kunne begrunne sine valg.

Innenfor profilen økonomisk analyse kan kandidaten:

 • på en selvstendig måte analysere og drøfte kjerneområder i samfunnsøkonomi ved hjelp av samfunnsøkonomiske modeller.
 • foreta økonometriske analyser tilpasset problemstillinger i samfunnsøkonomi som estimering av etterspørsel- og tilbudsfunksjoner, avdekke kausale sammenhenger ved hjelp av naturlige eksperimenter, hendelsesstudier e.l.
 • foreta evaluering av ulike offentlige tiltak ved hjelp av nytte-kostnadsanalyse og andre verktøy.
 • diskutere og analysere endringer i eksisterende offentlige reguleringer eller nye reguleringer ved bruk av samfunnsøkonomisk teori og/eller økonometriske analyser av data. 

 Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • analysere økonomisk-administrative fag- og forskningsetiske problemstillinger
 • anvende økonomisk-administrative kunnskaper og ferdigheter på nye områder,
 • gjennomføre avanserte økonomisk-administrative arbeidsoppgaver og prosjekter,
 • takle ledelsesmessige utfordringer på alle nivåer og lede krevende utviklingsprosesser,
 • formidle omfattende selvstendig arbeid både skriftlig og muntlig og behersker økonomisk-administrative uttrykksformer,
 • kommunisere økonomisk-administrative problemstillinger, analyser og konklusjoner både til spesialister og til allmennheten,
 • ha en aktiv rolle i å bidra til nytenkning i innovasjonsprosesser, organisasjonsmessig design og endringsprosesser i bedrifter og foretak,

Innhold og oppbygging

Studentene kan velge mellom fire hovedprofiler; Finansiell økonomi, Strategi, organisasjon og ledelse, Regnskap og revisjon eller Økonomisk analyse. Emneporteføljen er sammensatt slik at studentene gis mulighet til å fordype seg innen sin valgte hovedprofil, slik at de vil være i stand til å løse praktiske problemstillinger innen dette området i arbeidslivet. For å ivareta kravet om bredde i graden, velger studentene også en støtteprofil. Her kan de velge blant en av de andre hovedprofilene, unntatt studentene som tar Regnskap og revisjon som hovedprofil, og må ta Finansiell økonomi som støtteprofil. En oppbygging av hovedprofil og støtteprofil sikrer at studentene utvikler seg både som spesialister og generalister, noe som er kjennetegnet på en siviløkonom.

Progresjon

Den faglige progresjonen i studiet er ivaretatt gjennom emnenes plassering i studieløpet. De obligatoriske emnene er lagt tidlig i studieløpet, og dette er emner som ofte er helt nødvendige forkunnskaper for å kunne gjennomføre profilemner senere i studieløpet. Det tillates normalt ikke at studenten fraviker fra studiemodellen. Det vil fremgå av den enkelte emneplan hvilke forkunnskaper emnet bygger på.

I 3. semester får studentene tildelt veileder til arbeidet med masteroppgaven. Veileder tildeles på bakgrunn av tema studenten har valgt å skrive om. For å få tildelt veileder må studenten minimum ha bestått 50 studiepoeng.  

Det toårige masterprogrammet består av:

·         Felles metodeemne (statistiske metoder):10 sp

·         Emner i hovedprofil - minimum: 40 sp

·         Emner i støtteprofil - minimum: 20 sp:

·         Valgemner - inntil: 20 sp

·         Masteroppgave knyttet til hovedprofil: 30 sp

Ved valg av hovedprofil Finansiell økonomi er følgende emner obligatoriske og regnes inn i hovedprofilen: Finansstyring, Økonometri og Finansielle markeder. Man velger da minst ett emne innenfor denne profilen for å oppfylle kravet om minst 40 sp i hovedprofilen. Man velger Strategi, organisasjon og ledelse, Regnskap og revisjon eller Økonomisk analyse som støtteprofil, og velger fritt to emner som tilhører den aktuelle profilen for å oppfylle kravet om minst 20 sp innenfor valgt støtteprofil. 

Ved valg av hovedprofil Strategi, organisasjon og ledelse er følgende emner obligatoriske og regnes inn i hovedprofilen: Strategisk personalledelse og Samfunnsvitenskapelig metode. Man velger da minst to emner innenfor denne profilen for å oppfylle kravet om minst 40 sp i hovedprofilen. Man velger Finansiell økonomi, Regnskap og revisjon eller Økonomisk analyse som støtteprofil, og velger fritt to emner som tilhører den aktuelle profilen for å oppfylle kravet om minst 20 sp innenfor valgt støtteprofil. 

Ved valg av hovedprofil Regnskap og revisjon er følgende emner obligatoriske og regnes inn i hovedprofilen: Introduksjon til regnskap, foretaksrett og revisjon, Årsregnskap, Skatterett, Offentlig regnskap og Revisjon. Som støtteprofil må man ha Finansiell økonomi, og Finansstyring og Equity Research er obligatoriske emner som regnes inn i støtteprofilen. I tillegg velger studenten ett annet emne for å oppfylle kravet til graden. 

Ved valg av hovedprofil Økonomisk analyse er følgende emner obligatoriske og regnes inn i hovedprofilen: Makroøkonomisk politikk, Microeconomics og Økonometri. Man velger da minst ett emne innenfor denne profilen for å oppfylle kravet om minst 40 sp i hovedprofil. Man velger støtteprofil Strategi, organisasjon og ledelse, Finansiell økonomi eller Regnskap og revisjon som støtteprofil, og velger fritt blant emnene som tilhører den aktuelle profilen for å oppfylle kravet om minst 20 sp innenfor valgt støtteprofil. 

Profilemner/valgfrie emner ved andre masterstudier

Studentene kan velge å ta enkelte profilemner utover de obligatoriske emnene i profilen ved masterstudier ved andre høgskoler/universitet i Norge eller ved andre masterstudier ved OsloMet. Tilsvarende gjelder for de valgfrie emnene. Det er en forutsetning at emnene studenten totalt har tatt i studieløpet, tilfredsstiller kravene til minst 40 studiepoeng innen valgt hovedprofil og minst 20 studiepoeng innen støtteprofilen. Studenter som ønsker å ta emner ved andre masterstudier, må selv undersøke mulighetene ved det aktuelle studiet. Dessuten må de avklare med OsloMet hvorvidt emnene kan inngå i hovedprofil, støtteprofil eller må regnes inn i de 20 studiepoengene med valgfrie emner. De valgfrie emnene trenger ikke være innenfor fagområdet økonomi og administrasjon, men må likevel være relevant for et masterstudium i økonomi og administrasjon.

Emner ved andre studier er ikke samordnet med time- og eksamensplan for masterstudiet i økonomi og administrasjon, og studenten må selv undersøke om det lar seg praktisk gjennomføre.

Følgende emner er forhåndsgodkjent av OsloMet:

 • OLA4000 Organisering og ledelse i det nye arbeidslivet (UiO). 

 • OAS4300 Ledelse (masterstudium i offentlig administrasjon og styring - OsloMet) . Studenter som ikke har mulighet til å ta vårt emne ØAADM4500 Ledelse i høstsemesteret, kan ta OAS4300 i vårsemesteret. Ett av de to emnene kan inngå i SOL hovedprofil eller støtteprofil.

 • MSLV4700 Arbeidsrettslige perspektiver i endringsprosesser (masterstudium i styring og ledelse - OsloMet). Emnet kan ha avvikende semesterordning. Emnet kan inngå i SOL hovedprofil eller støtteprofil.

Det er begrenset antall plasser i emnene som er forhåndsgodkjente, og studenter som ønsker disse emnene, må kontakte studieadministrasjonen for mer informasjon om frist for bindende påmelding.

Andre emner i OLA-studiet er aktuelt etter avtale med UiO og godkjenning av Handelshøyskolen.

 

Emner innenfor hovedprofilene:

Finansiell økonomi:

 • Finansstyring (obligatorisk), 1. semester

 • Økonometri (obligatorisk), 2. semester

 • Finansielle markeder (obligatorisk), 2. semester

 • Internstyring, 2. semester

 • Equity Research, 3. semester

 • Derivater, 3. semester

 • Eierstyring og selskapsledelse, 3. semester

 • Risikostyring, 3. semester

 • Advanced Corporate Finance, 3. semester

 

Strategi, organisasjon og ledelse:

 • Strategisk personalledelse (obligatorisk), 1. semester

 • Samfunnsvitenskapelig metode (obligatorisk), 2. semester

 • Strategiutvikling, 2. semester

 • Arbeidsmiljø og ledelse, 2. semester

 • Internasjonale strategier i en global økonomi, 3. semester

 • Kunnskapsstrategi, 3. semester

 • Ledelse, 3. semester

 

Økonomisk analyse:

 • Makroøkonomisk politikk (obligatorisk), 1. semester *)

 • Microeconomics (obligatorisk), 1. semester

 • Økonometri (obligatorisk), 2. semester

 • Environmental Economics, 3. semester

 • Næringsøkonomi, 3. semester

 • Behavioral Economics, 2. semester

 • Naturressursøkonomi, 2. semester

 

Regnskap og revisjon:

 • Introduksjon til regnskap, foretaksrett og revisjon (obligatorisk), 1. semester

 • Årsregnskap (obligatorisk), 2. semester

 • Skatterett (obligatorisk), 2. semester

 • Offentlig regnskap (obligatorisk), 2. semester

 • Revisjon (obligatorisk), 3. semester

 • Equity Research (obligatorisk), 3. semester

Etikk og bedriftenes samfunnsansvar (10 sp) er et emne som tilbys i 3. semester (tilbys ikke høsten 2020), og kan brukes i kategorien valgfrie emner. Det regnes ikke inn i hoved- eller støtteprofil. Økonometri og Samfunnsvitenskapelig metode regnes ikke inn i valgt støtteprofil, dersom man ønsker å også ta det metodeemnet som ikke er obligatorisk i ens hovedprofil.

*) Makroøkonomisk politikk foreleses i 1. semester, men kan også tas i 3. semester. Studenter som velger å ta det i 3. semester, må være klar over at det kan bli timeplankollisjon med enkelte valgemner i 3. semester.

Det vil ikke være timeplankollisjoner mellom obligatoriske emner i valgt hovedprofil/støtteprofil, men mellom enkelte valgemner på tvers av profilene vil det forekomme kollisjoner. Det vil også være enkelte emner man ikke kan ta, fordi man mangler forkunnskaper. Dette vil fremgå av emneplanen. Før studentene velger emner, gis det informasjon om hvilke emner dette vil kunne gjelde. 

Alle emner er på 10 studiepoeng, mens masteroppgaven er på 30 studiepoeng.

Normalt tilbys alle emner hvert studieår, men vi tar forbehold om at det kan være forhold som gjør at enkelte emner ikke blir tilbudt enkelte studieår, f.eks. at det er for lav påmelding til emnet eller at det er endringer i fagstaben.

I 4. semester arbeides det for fullt med masteroppgaven, men allerede i 3. semester blir studentene knyttet til en veileder. Masteroppgaven skrives innenfor valgt hovedprofil. Nærmere informasjon om gjennomføring og innlevering er beskrevet i emneplanen.

Krav for å bli statsautorisert revisor

Med hovedprofil i Regnskap og revisjon tilfredsstiller man utdanningskravene for å kunne søke Finanstilsynet om å bli statsautorisert revisor når man har oppnådd karakterkravene. For å kunne søke autorisasjon må studentene også ha 3 års variert praksis i revisjon av årsregnskap, og i tillegg ha bestått den praktiske prøven. Se Finanstilsynets nettsider for informasjon om karakterkrav og for informasjon om kravet til gjennomført praksis og praktisk prøve.

Kravene for å bli revisor er under revidering, og et nasjonalt utvalget er i gang med å se på innholdet i revisorloven og hvilke krav som må være oppfylt for å søke Finanstilsynet om å bli revisor. Vi må derfor ta forbehold om at det kan komme endringer i kravene som er nevnt i ovenfor, og også at det kan komme endringer i innholdet i profilen.

Valgfritt emne Løper over flere semestre

1. studieår

Hovedprofil: Finansiell økonomi, Støtte: Strategi, org. og ledelse

1. semester
2. semester

Hovedprofil: Finansiell økonomi, Støtte: Økonomisk analyse

1. semester
2. semester

Hovedprofil: Strategi, org. og ledelse, Støtte: Finansiell økonomi

1. semester
2. semester

Hovedprofil: Strategi, org. og ledelse, Støtte: Økonomisk analyse

1. semester
2. semester

Hovedprofil: Økonomisk analyse, Støtte: Finansiell økonomi

1. semester
2. semester

Hovedprofil: Økonomisk analyse, Støtte: Strategi, org. og ledelse

1. semester
2. semester

Hovedprofil: Finansiell økonomi, Støtte: Regnskap og revisjon

1. semester
2. semester

Hovedprofil: Strategi, org. og ledelse, Støtte: Regnskap og revisjon

1. semester
2. semester

Hovedprofil: Økonomisk analyse, Støtte: Regnskap og revisjon

1. semester
2. semester

Hovedprofil: Regnskap og revisjon, Støtte: Finansiell økonomi

1. semester
2. semester

2. studieår

Hovedprofil: Finansiell økonomi, Støtte: Strategi, org. og ledelse

3. semester
4. semester

Hovedprofil: Finansiell økonomi, Støtte: Økonomisk analyse

3. semester
4. semester

Hovedprofil: Strategi, org. og ledelse, Støtte: Finansiell økonomi

3. semester
4. semester

Hovedprofil: Strategi, org. og ledelse, Støtte: Økonomisk analyse

3. semester
4. semester

Hovedprofil: Økonomisk analyse, Støtte: Finansiell økonomi

3. semester
4. semester

Hovedprofil: Økonomisk analyse, Støtte: Strategi, org. og ledelse

3. semester
4. semester

Hovedprofil: Finansiell økonomi, Støtte: Regnskap og revisjon

3. semester
4. semester

Hovedprofil: Strategi, org. og ledelse, Støtte: Regnskap og revisjon

3. semester
4. semester

Hovedprofil: Økonomisk analyse, Støtte: Regnskap og revisjon

3. semester
4. semester

Hovedprofil: Regnskap og revisjon, Støtte: Finansiell økonomi

3. semester
4. semester

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningsformen i de fleste emner er en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, ulike skriftlige arbeider og presentasjoner. Det må påregnes betydelig grad av selvstudium og egeninnsats.

Pensum er hovedsakelig på engelsk. Emnene undervises normalt på norsk. Enkelte emner vil kunne bli undervist på engelsk, og gode engelskkunnskaper vil derfor være en fordel.

Internasjonalisering

Det vil være muligheter for å dra på utenlandsopphold i 3. semester. Emnene ved den utenlandske utdanningsinstitusjonen må forhåndsgodkjennes av Handelshøyskolen, slik at man sikrer at studentene oppfyller kravene til hovedprofil/støtteprofil etter endt utdanning. 

Flere av våre masteremner vil kunne undervises på engelsk, og det er dermed lagt til rette for å kunne ta imot utenlandske studenter fra våre samarbeidsinstitusjoner i utlandet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

I en rekke emner inngår arbeidskrav som må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen i emnet. Dette kan f.eks. være tester, innleveringer, prosjektoppgaver, muntlige presentasjoner, gruppearbeid mm. Arbeidskrav er nærmere beskrevet i hver emneplan. Arbeidskravene er med på å støtte opp om emnets læringsutbytte, både ved at studentene blir trenet gjennom selve arbeidet med disse oppgavene og ved at arbeidskravene ofte sørger for at studentene tilegner seg ferdigheter og kunnskaper som ikke blir testet under selve eksamenen.

Vurdering og sensur

Vurderingsformene i studiet varierer fra emne til emne og omfatter blant annet skriftlige arbeider (oppgaver), mappevurderinger, muntlige presentasjoner, hjemmeeksamen og skriftlig eksamen under tilsyn.

Det gis enten graderte karakterer fra A til E for bestått og F for ikke bestått, eller karakteruttrykket bestått/ikke bestått. Vurderingsuttrykk og vurderingsform er nærmere omtalt i hver emneplan.

Eksamensoppgaven utarbeides normalt på norsk, og eksamen besvares på norsk (eventuelt dansk eller svensk). Dersom undervisningen foregår på engelsk, vil oppgaven bli utarbeidet på engelsk. Studentene vil normalt kunne velge om de da ønsker å besvare på norsk (eventuelt dansk eller svensk) eller engelsk. Unntaksvis kan det bli bestemt at studentene i enkelte emner må besvare eksamen på engelsk.

Når det gjelder klage på karakter, vises det til § 5-3 i lov om universiteter og høgskoler, samt til universitetets nettside om klagebehandling https://student.OsloMet.no/klage

Ved mappevurdering kan man normalt kun klage på endelig karakter på mappen, og kun dersom ikke mappen inneholder deler som ikke kan etterprøves. Dersom det er oppgitt konkret hvor mange prosent den enkelte del i mappen utgjør, og det blir gitt karakter for hver gjennomført del, kan det klages på delkarakterer som kan etterprøves. Klagefrist gjelder i så fall fra dato for kunngjøring av sensur på den aktuelle del. Tilsvarende vil gjelde i emner hvor vurderingen består av for eksempel mappe og skriftlig eksamen under tilsyn. I emner der det oppgis delkarakterer som det kan klages på, kan det ikke klages på totalkarakteren dersom frist for å klage på én av delene er utløpt. Dersom det kun gis en samlet karakter i emnet, gjelder klagefristen i forhold til kunngjøringsdato for samlet karakter.

Hjelpemidler ved eksamen

Hjelpemidler som tillattes brukt under eksamen fremgår av den enkelte emneplan. I emner hvor kalkulator er oppgitt som tillatt hjelpemiddel, gjelder følgende regler:

·         Kalkulatoren skal utgjøre en enkelt gjenstand og ha lommeformat.

·         Kalkulatoren må ikke ha mulighet for kommunikasjon med andre dataenheter.

·         Kalkulatoren tillates ikke koblet til strømnett.

·         Kalkulatoren skal ikke avgi lyd.

·         Kalkulatoren skal ikke kunne utføre symbolske beregninger, så som derivasjon av funksjonsuttrykk osv.

Det er studentens ansvar å påse at minnet er tømt før eksamen. Dette kan bli kontrollert på eksamen, og hvis minnet ikke er tømt, blir dette å regne som fusk eller forsøk på fusk. Se universitetets regler om fusk/forsøk på fusk. 

Studenter som har behov for å bruke tospråklige ordbøker ved eksamen, må søke fakultetet om dette dersom ordbok ikke er oppført i den aktuelle emneplanen som et generelt hjelpemiddel ved eksamen. Søknadsskjema og informasjon om frister med mer vil finnes på fakultetets nettsider.

Bruk av kilder/kildehenvisninger

Det forventes at masterstudentene allerede har grunnleggende kunnskaper om bruk av kilder/ kildehenvisninger og sitatbruk. OsloMet ser svært alvorlig på fusk, og det er viktig at studentene er fortrolig med hvilke regler som gjelder for å unngå å bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk i forbindelse med oppgaveskriving. Det vil derfor bli gitt en gjennomgang av reglene i løpet av første semester. På denne nettsiden finner du også viktig informasjon om fusk https://student.OsloMet.no/retningslinjer-fusk-eksamen

Sensur og bruk av tilsynssensor

Handelshøyskolen benytter normalt ekstern sensor på alle emner. Det betyr at det er en ekstern sensor som sammen med faglærer retter besvarelsene. Bruk av sensor er nærmere beskrevet i den enkelte emneplan.

I tillegg til eksterne sensorer benytter Handelshøyskolen en tilsynssensor som vurderer konkrete forhold ved studiet, som f.eks. veiledningsprosessen ved masteroppgaven, graden av studentinvolvering i forskningen, karaktersetting mm. På denne måten vil kvalitetssikringen av studietilbudet være godt ivaretatt.

Øvrig informasjon

Det tas forbehold om endringer i programplanen, som følge av f.eks. forskriftsendringer. Endringer i pensum forekommer også, og vi anbefaler at studentene venter med å kjøpe lærebøker til de har snakket med den enkelte foreleser. Emneplanene vedtas for ett studieår om gangen, slik at det vil være den nyeste emneplanen som gjelder ved førstkommende ordinære eksamen og påfølgende kontinuasjonseksamen (ny/utsatt eksamen).

.