Emneplan forØASØK4300 Næringsøkonomi

Innledning

I dette kurset vil vi lære å bruke spillteori for å analysere markeder med imperfekt konkurranse, noe som kjennetegner et flertall av markedene studentene senere vil komme ut for. Kurset vil gi studenten en dypere forståelse av de underliggende mekanismene bak bedriftenes valg av strategier i slike markeder. Når få bedrifter konkurrerer i et marked med et fåtall aktører, vil det være strategisk interaksjon mellom bedriftene - en bedrifts strategivalg (f.eks. prissetting, produksjonskvantum, markedsføring) påvirker strategivalget til andre bedrifter. Studentene vil i løpet av kurset bli i stand til å evaluere og predikere ulike utfall av konkurransen i markedet. Gjennom forelesninger og seminarer vil studentene lære seg å beherske sentrale spillteoretiske modeller for imperfekt konkurranse (oligopol): priskonkurranse, kvantumskonkurranse, nettverkskonkurranse, produktdifferensiering, etableringshindre, FoU og markedsføring. Vi vil også se spesielt på auksjoner.

Anbefalte forkunnskaper

ØASØK4100 Microeconomics.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene vil opparbeide seg:

 • En dypere forståelse av markeder med imperfekt konkurranse
 • Kunnskap om bruk av offentlige virkemidler som konkurransepolitikk, auksjonering og FoU-politikk.

Ferdigheter

Studentene vil:

 • Kunne bruke spillteori til å analysere en bedrifts muligheter og strategivalg

Innhold

 • Grunnleggende spillteori
 • Statisk oligopolteori (Bertrand og Cournot)
 • Horisontal (smak) og vertikal (kvalitet) produktdifferensiering
 • Dynamisk oligopolteori (gjentatte spill og uformelt prissamarbeid)
 • Bedriftsetablering og strategiske etableringshindre
 • Nettverkskonkurranse og to-side markeder
 • Incentiver og markedsimplikasjoner av FoU
 • Markedsføring (reklame og produktposisjonering)
 • Auksjonsteori

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil legges opp med 2 timer forelesning per uke. Videre vil det være et 2 timers seminar hver uke hvor studentene enten presenterer øvingsoppgaver eller casestudier. Presentasjonene vil gå på rundgang, og faglærer vil være til stede for å gi kommentarer samt å gjennomgå de mest sentrale aspektene ved øvingsoppgavene/ casestudiene.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å gå opp til eksamen, må man ha levert og fått godkjent en semesteroppgave. Semesteroppgaven vil utformes av faglærer, og skal besvares av to studenter i fellesskap. Ved ikke godkjent innlevering, gis studenten anledning til å levere forbedret versjon én gang. Faglærer gir beskjed om innleveringsfrister.

Vurdering og eksamen

Skriftlig skoleeksamen på 4 timer avholdes i slutten av semesteret

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Industrial Organization
Studieprogram
Høst: Masterstudium i økonomi og administrasjon
Omfang
10 stp.
Studieår
2020
Pensum
HØST 2020
Timeplan
HØST 2020
Programplan
Høst 2020: Masterstudium i økonomi og administrasjon
Emnehistorikk