Emneplan forØABED4400 Eierstyring og selskapsledelse

Innledning

Emnet bygger på innsikten om at et selskaps ledelse ikke nødvendigvis oppfyller målsettingene til investorer og kredittgivere. Insentiver og kontrollsystemer er viktige for å fjerne målkonflikter. Agentmodeller (-ugunstig utvalg- og -moralsk hasard-) står derfor sentralt i emnet. Ny forskning og dagsaktuelle artikler vil ha en sentral plass i undervisningen.

Anbefalte forkunnskaper

Statistiske metoder, Strategisk personalledelse og Finansstyring.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

 • inngående kunnskap om hvordan interne og eksterne mekanismer kan bidra til økt verdiskaping gjennom bedre selskapsledelse. (Interne mekanismer berører slike forhold som styrets uavhengighet og eierandelen til største eier, eksterne mekanismer kan være betydningen av bankforbindelser, konkurransen i produktmarkedet og offentlige reguleringer.)
 • oversikt over de viktigste saksfelt innenfor corporate governance og resultater fra empirisk forskning om det samme
 • dypere innsikt i finansiell økonomi og kritisk forståelse av relevante teknikker, statistiske metoder og datakilder

Ferdigheter

Studenten kan

 • anvende relevante teknikker, statistiske metoder og datakilder i ulike undersøkelser som en integrert del av teori- og empiridrøfting
 • behandle formelle modeller og gjennomføre egne undersøkelser gjennom valg av viktige elementer fra et organisasjons- og ledelsesperspektiv

Innhold

 • Corporate governance i ulike finansielle systemer. Kontroll via bank og via oppkjøp.
 • Lovtradisjon og corporate governance.
 • Oppgaver, reguleringer og anbefalinger for styret.
 • Styrets struktur og selskapets lønnsomhet. Uavhengige styremedlemmer, mangfold i styret, administrerende direktør og styret, styrets nettverk, ansatterepresentanter.
 • Rekruttering til styret.
 • Styremodeller.
 • Eiernes betydning. Spredt og konsentrert eierskap.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet undervises i plenumsforelesninger og ved at studentene arbeider med og diskuterer ulike opp­gaver i grupper og i plenum.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

To skriftlige innleveringsoppgaver må gjennomføres innen fastsatt frist i løpet av semesteret. Oppgavenes omfang (antall sider) varierer med oppgavens art. Godkjente oppgaver er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Ved ikke godkjent innlevering, gis studenten anledning til å levere forbedret versjon én gang. Faglærer gir beskjed om innleveringsfrister.

Vurdering og eksamen

Skriftlig skoleeksamen på fire timer avholdes i slutten av semesteret.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator (se eget reglement).

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Corporate Governance
Studieprogram
Høst: Masterstudium i økonomi og administrasjon
Omfang
10 stp.
Studieår
2020
Pensum
HØST 2020
Timeplan
HØST 2020
Programplan
Høst 2020: Masterstudium i økonomi og administrasjon
Emnehistorikk