Emneplan forØABED4200 Derivater

Innledning

Markedene for finansielle derivater hører med til de største finansmarkedene i verden. De viktigste derivatene er terminer, futures, opsjoner og swapper. Derivater er sentrale instrumenter når bedrifter skal håndtere risiko. Emnet har derfor et fokus på hvordan bedrifter og andre institusjoner kan redusere risiko ved hjelp av derivatkontrakter.

Anbefalte forkunnskaper

Statistiske metoder, Finansstyring og Finansielle markeder.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

  • inngående innsikt i markedet for derivater, hva som kjennetegner slike instrumenter, hvordan de omsettes og hvordan de verdsettes
  • avanserte kunnskaper om hvordan man verdsetter derivater med modeller som -cost of carry- for terminer og futures og Black-Scholes og andre numeriske modeller for opsjoner
  • innsikt i sentrale risikomål som delta, gamma, vega, theta og rho. 

Ferdigheter

Studenten kan

  • gjennomføre grundige analyser av swapper og hvordan disse kan verdsettes med rentekurver og på andre måter

Innhold

  • Introduksjon til futuresmarkedet og prising av futureskontrakter. Sikring med futures.
  • Rentebytte og valutabytte (Swapper).
  • Introduksjon til opsjoner. Binomiske og Black-Scholes modeller for opsjonsprising.
  • Grekerne i opsjonsprising. Sikring mot opsjoner.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet undervises i plenumsforelesninger og ved at studentene arbeider med og diskuterer ulike oppgaver i grupper og i plenum.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Fem individuelle innleveringer. Oppgavens omfang (antall sider) varierer med oppgavens art. Alle innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen i emnet. Dersom innleveringene ikke blir godkjent, gis det anledning til å levere ny eller forbedret versjon én gang. Faglærer gir nærmere beskjed om frister.

Vurdering og eksamen

Skriftlig skoleeksamen på fire timer holdes i slutten av semesteret.

Hjelpemidler ved eksamen

Én ordbok (enten morsmål-engelsk/engelsk-morsmål eller engelsk-engelsk).

Kalkulator (se eget reglement).

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Derivatives
Studieprogram
Høst: Masterstudium i økonomi og administrasjon
Omfang
10 stp.
Studieår
2020
Pensum
HØST 2020
Timeplan
HØST 2020
Programplan
Høst 2020: Masterstudium i økonomi og administrasjon
Emnehistorikk