Emneplan forØAADM4400 Kunnskapsstrategi i en digital økonomi

Innledning

I dag er kunnskap kritisk både for verdiskapningen i samfunnet og konkurransekraften til organisasjoner. Med økt bevissthet rundt verdien av kunnskap og behovet for å utnytte denne i daglig virke har organisasjoner, både i privat og offentlig sektor, erkjent behovet for effektiv utnyttelse og utvikling av kunnskap. Kunnskapsledelses initiativer tar sikte på å bygge organisatoriske kapasiteter som direkte bidrar til organisasjonens overlevelse og inntjening ved å utvikle, organisere, lagre og utnytte kunnskapsressurser.

Emnet tilbyr en flerfaglig innfallsvinkel som integrerer disipliner som personalledelse, regnskap, strategi, markedsføring og innovasjon. Studenter som tar dette emnet sikter mot jobber knyttet til ledelse av kunnskapsarbeidere. Det siktes spesielt mot at den teoretiske innsikt studentene tilegner seg gjennom emnet også skal appliseres på virkelige problemstillinger. Bruk av teori på praktiske problemer er vektlagt i emnet gjennom en casetilnærming.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset egner seg for studenter på alle profilene.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har forståelse for hvordan kunnskapsutviklingen i det eksterne globale miljøet, nærings- og industrisektorer og organisasjonen henger sammen og hvordan endringer kan påvirke kunnskapsbasert verdiskapning
 • har forståelse for konseptet kunnskapsledelse i tilknytning til samtidens arbeidsliv og teknologi, samt anerkjenner kompleksiteten i forvaltning av kunnskap og hvor viktig dette er for verdiskapningen i alle organisasjoner
 • har kunnskap om organisatoriske særtrekk, strukturer, kulturer, kommunikasjon, innovasjon og teknologi som påvirker kunnskapsprosesser i organisasjoner
 • har kunnskap om forskjellige handlingsalternativer organisasjoner kan velge mellom for å gi vesentlige bidrag til organisasjonens kunnskapsprosesser, ytelse og utvikling

Ferdigheter

Studenten

 • er i stand til å arbeide sammen med andre i analyse av praktiske problemstillinger, samt forberede og presentere anbefalinger til forbedringstiltak innen kunnskapsledelse og digital transformasjon.

Generell kompetanse

Studenten

 • vil gjennom dette emnet tilegne seg nødvendig kompetanse og ferdigheter for å gjennomføre digital transformasjon og tjenestefisering gjennom en systematisk innføring i hvordan man leder, måler og organiserer immaterielle ressurser. Innholdet i emnet skal gi studentene dybdeforståelse av strategisk ledelse av individers, gruppers, og organisasjoners kunnskapsressurser, samt gi innsikt i forretningsmodell- og tjenesteinnovasjon i et internasjonalt åpent innovasjonssystem

Innhold

 • Kunnskapsarbeidets betydning for verdiskapning og sysselsetting i moderne samfunn.
 • Kunnskapsledelse som et flerfaglig prosjekt.
 • Strategi og kunnskapsbasert verdiskapning.
 • Særtrekk ved kunnskapsintensive organisasjoner.
 • Tjenestefisering og betydningen av immaterielle aspektet ved varer og tjenester.
 • Innovasjon, verdiskapning og forretningsmodeller basert på immaterielle ressurser.
 • Måling og styring av kunnskapsintensivt arbeid.
 • Internasjonalisering av kunnskapsintensivt arbeid.

Arbeids- og undervisningsformer

Kurset består av en serie intensive samlinger med en kombinasjon av forelesninger, gruppepresentasjoner og case-diskusjoner. Det forventes at studentene deltar aktivt i diskusjoner og lignende i timene.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav.

Vurdering og eksamen

Karaktervurdering i kurset består av mappe og en innlevert semesteroppgave, hvor mappen teller 50% og semesteroppgave 50%. Mappen består av et individuelt essay på 6 sider, gruppepresentasjoner av artikler og case analyser, samt aktiv deltagelse i timene. Presentasjonene, som skal være muntlig med bidrag fra alle gruppemedlemmer, skal være på 10-15 minutter. Studenten må bestå mappeeksamen for å kunne levere inn semesteroppgave. Semesteroppgaven skal være på 12 sider, og ta utgangspunkt i en egendefinert problemstilling knyttet til ett av temaene kurset dekker. Innholdet i semesteroppgaven skal være en analyse av problemstillingen basert på teori og forskning, samt drøfting av løsningsforslag/tiltak. Semesteroppgaven kan skrives 2 og 2.

Hjelpemidler ved eksamen

På de skriftlige delene som inngår i vurderingen er alle hjelpemidler tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Mappen sensureres av intern sensor og semester oppgaven av ekstern og intern sensor.

Emneansvarlig

Professor Karl Joachim Breunig, PhD

Om emnet

Engelsk emnenavn
Knowledge Strategy in a Digital Economy
Studieprogram
Høst: Masterstudium i økonomi og administrasjon
Omfang
10 stp.
Studieår
2020
Pensum
HØST 2020
Timeplan
HØST 2020
Programplan
Høst 2020: Masterstudium i økonomi og administrasjon
Emnehistorikk