Emneplan forØARR4000 Introduksjon til regnskap, foretaksrett og revisjon

Innledning

Emnet gir en innføring i finansregnskap, foretaksrett og revisjon.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om

 

 • resultat- og balanseorientering
 • det konseptuelle rammeverket til IFRS
 • foretakets ansvar for rapportering om samfunnsansvar

 • lovreglene for de ulike selskapstyper, opprettelse, drift og endring, herunder om selskapenes formues- og heftelsesform og særtrekk ved hver enkelt selskapstype med spesiell vekt på aksje- og allmennaksjeselskap, og styrets ansvar

 • lovreglene for styrets og revisors ansvarsforhold, herunder ved insolvens, med vekt på børsnoterte selskaper, innsidehandel mv

 • revisors rolle som allmennhetens tillitsperson, herunder behovet for revisjon, omfanget av revisjonsplikten og revisors tjenestespekter i privat og offentlig sektor

 • etterspørselen etter revisjon og revisjonens fundamentale rolle i kapitalmarkeder
 • revisjon i et internasjonalt perspektiv, bakgrunnen for reguleringer og de forhold som former innholdet i en moderne revisjon
 • og forståelse av samfunnets, myndighetenes, investorenes og andre interessenters forventninger til revisor, og kunnskap om hva som er revisors oppgaver og plikter
 • det juridiske og profesjonsbestemte rammeverket for revisors yrkesutøvelse

Ferdigheter

Studenten kan

 • anvende kunnskapen på praktiske regnskapsproblemstillinger og dets påvirkning på resultat og balanse

 • ta stilling til foretaksrettslige ansvarsforhold knyttet til regnskap og til ansvar for skattefastsettelse

 • forstå og kan anvende reglene i revisorloven og hvitvaskingsreglene i revisors profesjonsutøvelse.

Generell kompetanse

Studenten kan

 • formidle sentrale regnskapsfagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig.

 • stille kritiske spørsmål til regnskap, både ved utarbeidelse av regnskap og ved revisjon av regnskap

 • identifisere juridiske problemstillinger og gi juridiske råd basert på lovens ordlyd og andre rettskilder

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, egne studier, casediskusjoner.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav.

Vurdering og eksamen

Skriftlig skoleeksamen på 5 timer avholdes i slutten av semesteret.

Hjelpemidler ved eksamen

Lovsamling, utskrifter fra Lovdata av lover, forskrifter

Kalkulator (se eget reglement)

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Emneansvarlig

Anne-Kari Ramboe Heimdal

Om emnet

Engelsk emnenavn
Introduction to accounting, company law and auditing
Studieprogram
Høst: Masterstudium i økonomi og administrasjon
Omfang
10 stp.
Studieår
2020
Pensum
HØST 2020
Timeplan
HØST 2020
Programplan
Høst 2020: Masterstudium i økonomi og administrasjon
Emnehistorikk