Emneplan forØAADM4500 Ledelse

Innledning

Ledelse berører de fleste, og en stor del av kandidatene med høyere utdanning, spesielt siviløkonomer, får selv lederansvar etter få år i arbeidslivet. Få tema har vært gjenstand for så mange studier og teorier som ledelse. Dette kurset gjør studentene kjent med ledelse som et empirisk forskningsfelt med relevans for praktiske anvendelser i arbeidsliv og samfunnet ellers. Studentene får en avansert forståelse av forskningsbasert kunnskap om ledelse og får en oversikt over de viktigste temaene, begreper og forskningsbidrag innenfor dette feltet. 

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel om studentene som tar dette emnet har grunn/forkunnskaper om motivasjon fra kurs som ØAADM1100 organisasjonspsykologi og/eller ØAADM3500 Praktisk Personalledelse.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

 • innsikt i hvordan ledelse er forstått teoretisk
 • kunnskap om hvordan vår forståelse av ledelse har utviklet seg gjennom tidene
 • kunnskap om hvordan forskning på ledelse kan bli gjennomført
 • kunnskap om sammenhengen mellom ledelse og resultater, og hva som forklare denne sammenhengen
 • innsikt i betingelser for effektiv ledelse

Ferdigheter

Studenten kan

 • kritisk undersøke teorier, studier og praksis i ledelse
 • gjøre selvstendige analyser og forholde seg kritisk til fagområdet ved hjelp av sine kunnskaper i ledelsesteori

Generell kompetanse

Studenten kan

 • lese vitenskapelige bidrag på dette feltet og anvende dem til å besvare spørsmål av praktisk interesse
 • gjennomføre selvstendige arbeidsoppgaver og prosjekter
 • formidle selvstendig arbeid både skriftlig og muntlig, kommunisere problemstillinger, analyser og konklusjoner

Innhold

 • Ledelse som personlighet.
 • Ledelse som stil og atferd.
 • Ledelse som situasjonsavhengig.
 • Leder-medarbeider-relasjon.
 • Klassiske ledelsesstudier.
 • Nye ledelsesteorier.
 • Ledelse og motivasjon.

Arbeids- og undervisningsformer

Kurset bruker varierte undervisningsformer med forelesninger, presentasjoner fra deltakerne, gruppeøvelser og diskusjon av case og sentrale tema. Studentene forventes å delta aktivt i timene. Det forventes også at studentene arbeider selvstendig med stoffet utenom forelesningene.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Studentene skal foreta en presentasjon i gruppe på to til tre studenter. Presentasjonene tar utgangspunkt i utvalgte forskningsartikler. Presentasjonen skal være på opptil 25 minutter og må være godkjent for at studentene kan få levere prosjektoppgaven (se Vurdering). Dersom presentasjonen ikke blir godkjent, gis det mulighet for ett nytt forsøk. Faglærer gir beskjed om tidspunkter.

Vurdering og eksamen

Prosjektoppgave i grupper på inntil 2 personer (inntil 15 sider, skriftstørrelse: 12, linjeavstand: 1,5).  

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Emneansvarlig

Robert Buch

Om emnet

Engelsk emnenavn
Leadership
Studieprogram
Høst: Masterstudium i økonomi og administrasjon
Omfang
10 stp.
Studieår
2020
Pensum
HØST 2020
Timeplan
HØST 2020
Programplan
Høst 2020: Masterstudium i økonomi og administrasjon
Emnehistorikk