Eksamen ved TKD - Student

Eksamen ved Fakultet for teknologi kunst og design

Eksamen ved Fakultet for teknologi kunst og design

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har eksamensinformasjon spesielt for deg som studerer ved dette fakultetet. Kan du ikke finne tilleggsinformasjon for ditt studium her, gjelder felles eksamensinformasjon fra OsloMet.

Viktige frister:

 • Oppmelding til ordinær eksamen: 1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret
 • Oppmelding til ny og utsatt eksamen/konteeksamen: 1. juli for eksamen i juli/august og 1. februar for eksamener i februar/mars
 • Tilrettelegging av eksamen: 1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret. 
 • Alternativ vurderingsform: 1. oktober for ordinær eksamen i høstsemesteret og 1. mars for eksamener i vårsemesteret
 • Tospråklig ordbok

  Ved Fakultet for Teknologi, Kunst og Design er det anledning til å søke om å få bruke tospråklig ordbok ved skriftlig eksamen under tilsyn (skoleeksamen). For øvrige hjelpemidler, se nettsider for det enkelte studium. 

  Frist for å søke er senest en uke før første eksamensdato i semesteret/studieåret du søker for. Du må levere boken i Infosenteret i P35 senest en uke før eksamen. 

  Du kan søke for hele semesteret eller studieåret samtidig, til alle eksamener som tillater ordbok. Eksamensvakten sjekker ordboken på eksamensdagen. 

  Merk: Du har selv ansvar for å påse at ordboken ikke inneholder lapper, notater eller annet som kan regnes som juks på eksamensdagen jamfør Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet § 7-5 (lovdata.no).

  Her kan du søke om å bruke tospråklig ordbok (nettskjema.no).

 • Tilstedeværelse i eksamensperioder

  Du må være til stede i eksamensperiodene. Hovedperioden for ordinære eksamener i høstsemesteret er november og desember. For eksamener i høstsemesteret avholdes ny og utsatt eksamen som regel i uke 8 og 9.

  Hovedperioden for ordinære eksamener i vårsemesteret er mai og juni. For eksamener i vårsemesteret avholdes ny og utsatt eksamen som regel de to siste ukene før studiestart i august.

  En del studier har eksamen på andre tidspunkter og du må selv holde deg oppdatert på når eksamener gjennomføres. Dette gjør du via Studentweb (fsweb.no).
   

 • Alternativ vurderingsform

  Alternativ vurderingsform er en form for tilrettelegging som kan vurderes i tilfeller der tilrettelegging innenfor den ordinære eksamensformen ikke er tilstrekkelig. Se regelverk:

  Universitets og høyskoleloven § 4-3 c (lovdata.no).

  Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) § 3-7 (lovdata.no). Tilrettelegging av studiesituasjon

  Søknadsfrister

  • 1. oktober for eksamener i november-desember
  • 1. mars for eksamener i mai-juni og august-september
  • To måneder før eksamen for eksamener ellers i året

  Hvis grunnen til at du vil søke om alternativ vurderingsform har oppstått etter søknadsfristen, kan du ta kontakt, så vil vi vurdere om søknaden likevel kan tas til behandling.

  Søknad

  En søknad om alternativ vurderingsform må inneholde følgende informasjon om

  • hvorfor du mener du ikke kan ta eksamen innenfor den ordinære formen, selv med tilrettelegging. Vær konkret i beskrivelsen av hva som stopper deg i eksamenssituasjonen. Du trenger ikke skrive noen diagnose, ettersom det er din funksjonsevne i situasjonen som har betydning.
  • hvilken eller hvilke eksamensform(er) du mener kan fungere og hvorfor

  Dokumentasjon

  Du må levere dokumentasjon i form av erklæring fra lege eller annen behandler. Erklæringen må skrives spesielt i anledning av søknaden om alternativ vurderingsform. Den bør typisk si noe om

  • de relevante sidene ved funksjonsnedsettelsen/sykdommen/situasjonen som er grunnlag for søknaden (gi en kort beskrivelse)
  • hvordan du påvirkes i en slik eksamenssituasjonen. Det vil si hvilke begrensinger funksjonsnedsettelsen/sykdommen/situasjonen medfører for deg i eksamenssituasjonen.
  • du er under behandling
  • det er utsikt til bedring og eventuelt når
  • anbefalte tiltak ved eksamen

  Ønsker du å søke om alternativ vurderingsform? Fyll ut søknadsskjemaet (nettskjema.no).

  Dersom du har spørsmål eller trenger informasjon kan du ta kontakt via kontaktskjema: eller send e-post til eksamen-tkd@oslomet.no.

   

 • Registrere tittel på bacheloroppgave og masteroppgave

  Tittel på bacheloroppgaver og masteroppgaver kan registreres slik at den kommer med på vitnemålet eller avsluttende karakterutskrift.

  Bacheloroppgaver og masteroppgaver som er skrevet på norsk skal også ha en engelsk tittel som kommer på Transcript og Records som sendes ut sammen med vitnemålet/avsluttende karakterutskrift. Hvis oppgaven er skrevet på engelsk oppgis kun tittel på engelsk (originalspråket) 

  Veiledning i registrering av titler i StudentWeb (student.oslomet.no).

 • Personvern i studentprosjekter og oppgaveskriving

  Det er de samme regler som gjelder for studentprosjekter som for forskningsprosjekter. Det er studentens veileder som er ansvarlig for å søke godkjenning/tilrådning ved studentprosjekter. 

  Veilederen har også ansvar for å informere studentene om gjeldende regler og rutiner for behandling av forskningsdata.

  Behandling av personopplysninger i studieoppgaver.

 • Søke om fjerde forsøk på eksamen

  Studenter som har strøket til en eksamen tre ganger kan i særlige tilfeller få innvilget et fjerde eksamensforsøk.

  Ønsker du å søke om et fjerde eksamensforsøk?

 • Fravær, sykdom og trekk fra eksamen

  Er du syk før innleveringsfristen i en mappevurdering/prosjektrapport, må du levere legeattest før innleveringsfristen er ute. Du får da 48 timer utsettelse. Rekker du ikke å skaffe legeerklæring før innleveringsfristen må du varsle eksamen-tkd@oslomet.no at du er blitt syk. Legeerklæringen må omfatte innleveringsfristen.

  Se ellers fravær, sykdom og trekk fra eksamen (student.oslomet.no).

 • Lenker

 • Ofte spurte spørsmål (FAQ) om eksamen

  • Jeg skal ta emnet på nytt. Må jeg også levere arbeidskrav på nytt?
   • Tidligere godkjente arbeidskrav vil normalt være gyldig i to år, så lengefremt arbeidskravet ikke er endret i det aktuelle emnet siden du besto arbeidskravet sist. Ta kontakt med studieadministrasjonen dersom du er usikker på om du må levere nytt arbeidskrav. 
  • Hva gjør jeg hvis jeg er oppmeldt til to eksamener på samme dato?
   • Du skal normalt ta den ordinære eksamen som er knyttet til kullet/klassen du går i. Dersom den andre eksamen gjelder et emne du ikke har bestått fra lavere årstrinn eller du skal forbedre en karakter, ta kontakt med eksamen-tkd@oslomet.no for å se om det er mulig å ta denne eksamen ved ny og utsatt eksamen. Vi kan ikke kollisjonssikre eksamener på forskjellige årstrinn eller studieretninger. 
  • Jeg fikk F på eksamen og ønsker å klage på karakteren. Kan/burde jeg melde meg til konteeksamen (ny/utsatt eksamen) i tillegg?
   • Det er ikke sikkert at svar på klagen foreligger før dato for konteeksamen i emnet. Hvis du klager på en strykkarakter, bør du uansett melde deg opp til konteeksamen innen oppmeldingsfristen. Dersom klagesensur resulterer i ståkarakter, og denne foreligger før eksamensdato, vil studieadministrasjonen melde deg av konteeksamen.
  • Jeg mener at en spesifikk del av min eksamensbesvarelse er vurdert feil av sensor. Kan jeg gi beskjed om dette til klagesensorene når jeg klager på karakter?
   • Klagesensur er en helt ny sensur. De nye sensorene får ikke opplyst opprinnelig karakter eller begrunnelse for denne. De får heller ikke informasjon om eventuelle kommentarer fra studenten. Hele besvarelsen blir vurdert på nytt av klagekommisjonen.
  • Jeg har gått ned til F etter klagesensur. Får jeg ta konteeksamen (ny/utsatt eksamen)?
   • Dersom oppmeldingsfristen ikke har utløpt, kan du melde deg til konteeksamen i Studentweb. Om oppmeldingsfristen har utløpt, ta kontakt med studieadministrasjonen for å undersøke om det er mulig å melde deg til eksamen. Det avhenger av om det skal arrangeres konteeksamen i emnet, og om det er praktisk gjennomførbart. 
  • Når arrangeres ny/utsatt eksamen?
   • Ny/utsatt eksamen arrangeres før eller i begynnelsen av påfølgende semester. Normalt er dette februar/mars for høstens eksamener og juli/august for vårens eksamener, men ved noen utdanninger kan ny/utsatt eksamen arrangeres på andre tidspunkter. Husk at oppmeldingsfristen for ny/utsatt eksamen er 1. februar for eksamener i februar/mars, og 1. juli for eksamener i juli/august.
  • Vurdering i emnet består av delkarakter og samlet karakter. Hvilken karakter kan jeg klage på?
   • Du kan klage på en delkarakter som fremkommer i StudentWeb. Vær oppmerksom på at du ikke kan klage på delkarakterer som ikke kan etterprøves (for eksempel muntlig eksamen). Hvis alle delkarakterer kan påklages, kan du også klage på samlet karakter. 
  • Jeg vil klage på en del av en mappeinnlevering, er dette mulig?
   • Klager du på en mappeinnlevering må du klage på hele mappen, og du kan ikke velge hvilke deler du ønsker å klage på. En mappeinnlevering er en helhetlig vurdering av alle arbeidene som mappen består av. 
  • Jeg har fullført studiet, men jeg har nå klaget på karakter. Hva skjer med vitnemålet i denne situasjonen?
   • Du vil ikke få vitnemålet før klagen på karakter er ferdigbehandlet. Har vitnemålet allerede blitt sendt til deg, må du sende det tilbake for at klagen skal behandles. For digitale vitnemål blir dette sperret inntil klagen er ferdigbehandlet. 
  • Jeg har fullført studiet etter ny og utsatt eksamen, eller høstens ordinære eksamen. Når får jeg vitnemålet? Må jeg gjøre noe for å få vitnemålet?
   • Du må selv be om vitnemål/karakterutskrift så snart du har bestått alle emner, for å unngå forsinkelser. Dersom du ikke tar kontakt, blir vitnemålet utstedt samtidig med neste kull som fullfører studiet. 

Kontakt oss

Kontakt oss