Retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer ved OsloMet | Regelverk - Student

Retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer ved OsloMet

Retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer ved OsloMet

Fastsatt av utdanningsutvalget 18. november 2020 med hjemmel i forskrift om studier og eksamen ved OsloMet § 7-1 fjerde ledd.

KAPITTEL 1 - INNLEDNING

1.1 Formålet med retningslinjene

1. Ivareta studentenes rettssikkerhet ved vurdering av deres kunnskaper og ferdigheter.

2. Bidra til kvalitetssikringen av universitetets studietilbud.

3. Skape en felles ramme for bruk av sensorer ved alle fakulteter og fagområder ved OsloMet.

1.2 Ekstern vurdering

Det stilles i universitets- og høyskoleloven § 3-9 første ledd krav om et eksternt blikk, enten på den enkelte eksamen (vurderingen) eller på universitetets gjennomføring av eksamen (vurderingsordningen). Det følger av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet § 7-1 andre ledd at det skal være knyttet ekstern sensor til alle eksamener i henhold til disse retningslinjene.

Ekstern deltakelse kan sikres på ulike måter. Avgjørende for valg av ordning er at alle studenter på den aktuelle eksamen blir gjort til gjenstand for ekstern eksamenssensur i samme omfang, eller at man har en tilsynssensorordning som innebærer en ekstern kvalitetssikring av vurderingsordningen. 

Dersom det ikke benyttes ekstern eksamenssensor ved eksamenssensur skal tilsynssensor benyttes til evaluering av vurderingsordningen, se nærmere om dette under kapittel 2.3.

KAPITTEL 2 - KRAV TIL BRUK AV SENSOR

2.1 Krav til to eksamenssensorer i universitets- og høyskoleloven

Det skal være minst to eksamenssensorer, hvorav minst én skal være ekstern i følgende tilfeller:

 • Ved bedømmelse av kandidaters selvstendige arbeid i høyere grad, som masteroppgaven og tilsvarende arbeid, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-9.
 • Ved ny sensur etter klage på karakterfastsetting, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-9 femte ledd, jf. § 5 -3 fjerde ledd.
 • Ved ny sensur etter klage over formelle feil ved eksamen, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-9 femte ledd, jf. § 5-2 andre ledd.

2.2. Krav til eksamenssensorer i forskrift om studier og eksamen ved OsloMet

Hovedregelen

Hovedregelen er at det skal være to eksamenssensorer ved muntlig og skriftlig eksamen, jf. forskrift om studier og eksamen ved OsloMet § 7-1 tredje ledd.

Det kan enten være to interne eksamenssensorer, en intern eksamenssensor og en ekstern eksamenssensor eller to eksterne eksamenssensorer. 

Unntak

Kravet til to eksamenssensorer er ikke ment som et absolutt krav, jf. «normalt», men det bør ikke gjøres unntak om det er stor grad av skjønnsutøvelse i vurdering av besvarelsene. I vurderingen av om det er forsvarlig å gjøre unntak fra hovedregelen kan det legges vekt på følgende forhold:

 • Om det er en eksamen med absolutte svar eller det sensureres etter en på forhånd fastsatt fasit.
 • Om vurderingen lar seg etterprøve.

Emneplanen - bruke av sensor

Beskrivelse av bruk av sensor skal framgå av emnebeskrivelse i programplanen, jf. forskriften § 7-1 tredje ledd. Det må derfor vurderes i forbindelse med utarbeidelsen av emneplanen om det for den aktuelle eksamen kan benyttes én sensor.

2.3 Tilsynssensor knyttet til eksamener ved OsloMet

Tilsynssensor kan erstatte ekstern eksamenssensor ved eksamener ved OsloMet med unntak av de tre tilfellene som er nevnt i kapittel 2.1. Tilsynssensors ansvar er da å evaluere eksamensordningene. Også ved bruk av tilsynssensor gjelder at det normalt skal være to eksamenssensorer, jf. kap. 2.2. I emner der det ikke benyttes ekstern eksamenssensor skal tilsynssensors evaluering av vurderingsordningen gjennomføres minimum hvert tredje år. Tilsynssensors arbeidsoppgaver fastsettes i samråd med fakultetet/instituttet. Tilsynssensors oppgaver kan være:

 • å føre tilsyn med gjennomførte vurderinger og vurderingsprosesser i et studieprogram eller deler av ett eller flere studieprogram
 • å evaluere eksamensoppgaver og vurderingskriterier for karakterfastsettelse i et emne, emnegruppe, fag, eller alle emner i et studieprogram

2.4 Sensur mv.

 • Anonymitetsprinsippet skal gjelde for sensur av alle skriftlige eksamener/vurderinger og ellers der det er gjennomførbart.
 • Ved skriftlige eksamener kunngjøres sensors navn normalt først etter at sensuren har falt.
 • Sensor er underlagt taushetsplikt etter forvaltningslovens § 13.
 • Ved bruk av ekstern eksamenssensor skal den eksterne sensuren komme alle kandidatene til gode.
 • For store kull kan ekstern sensor benyttes på en fastsatt del av besvarelsene. Denne vurderingen skal da være grunnlag for vurdering av de øvrige besvarelsene.

Informasjon til sensor

Eksamens- og tilsynssensors oppgaver og plikter i forbindelse med sensorarbeidet fastsettes av fakultetet. Fakultetet må sørge for at eksamenssensors plikter og ansvar i forbindelse med sensorarbeidet gjøres kjent for den enkelte eksamens- og tilsynssensor.

Dokumentasjon av tilsynssensors arbeid

Tilsynssensor skal levere en tilsynssensorrapport om sitt arbeid, til fakultetet/instituttet. Tilsynsrapporten skal benyttes som grunnlagsmateriale i instituttets programrapporter og i kvalitetssikringsarbeidet.

KAPITTEL 3 - FELLES FOR SENSORER

3.1. Oppnevning av sensorer

Delegasjon 

Fakultetene skal, iht. forskrift om studier og eksamen ved OsloMet § 7-1 første ledd oppnevne sensorer i samråd med fagmiljøet. Både eksterne sensorer og tilsynssensorer skal oppnevnes.

Oppnevning mv. 

 • Oppnevning av sensorer må skje i god tid før eksamen og før funksjonstiden for tidligere oppnevnte sensorer går ut. Den som oppnevnes som eksamenssensor, oppnevnes normalt samtidig som eksamenssensor ved ny og utsatt eksamen.
 • Dersom ekstern eksamenssensor benyttes ved ordinær eksamen, må også ekstern eksamenssensor benyttes ved ny og utsatt eksamen.
 • Eksamenssensor ved klage over karakterfastsetting etter universitets- og høyskoleloven § 5-3 bør oppnevnes samtidig med oppnevningen av eksamenssensor til ordinær eksamen.
 • Fakultetet avgjør om tilsynssensor oppnevnes for, emnegrupper, fagområde, en samling enkeltemner innenfor et studieprogram, eller ett eller flere studieprogram.
 • Ekstern sensor eller tilsynssensor kan ikke ha vært ansatt/student ved OsloMet i løpet av de siste 12 månedene.
 • Ekstern eksamenssensor og tilsynssensor kan i begrenset omfang ha vært gjesteforeleser ved OsloMet.
 • Tilsynssensor kan ikke samtidig være ekstern eksamenssensor ved samme studieprogram.

Funksjonsperiode 

Ekstern eksamenssensor skal normalt ikke være sensor sammenhengende i mer enn seks studieår i samme emne/fag. 

Tilsynssensors funksjonsperiode er normalt tre år. Det er anledning til å forlenge oppdraget med én periode.

Sensors kvalifikasjoner 

Krav til kvalifikasjoner for eksamens- og tilsynssensorer er de samme som for dem som underviser i det aktuelle emnet/faget.

Arkivering 

Fakultetene skal arkivere alle sensoroppnevninger i gjeldende arkivsystem.