Droppe til innhold

Retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer ved OsloMet

Fastsatt av studieutvalget 13. juni 2013 med hjemmel i forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) § 7-1 femte ledd.

Kapittel 1 - innledning

1.1 Formålet med retningslinjene

1. Ivareta studentenes rettssikkerhet ved vurdering av deres kunnskaper og ferdigheter.

2. Bidra til kvalitetssikringen av universitetets studietilbud.

3. Skape en felles ramme for bruk av eksamenssensorer og tilsynssensorer ved alle fakulteter og fagområder ved universitetet.

1.2 Ekstern evaluering

Det stilles i universitets- og høyskoleloven § 3-9 første ledd krav om et eksternt blikk, enten på den enkelte eksamen (vurderingen) eller på universitetets gjennomføring av eksamen (vurderingsordningen). Det følger av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet § 7-1 andre ledd at det skal være knyttet ekstern sensor til alle eksamener i henhold til disse retningslinjene.

Fakultetene kan velge forskjellige måter for hvordan ekstern deltakelse kan skje. Det avgjørende for valg av ordning er at alle studenter på den aktuelle eksamen eller et emne blir gjort til gjenstand for ekstern eksamenssensur i samme omfang, eller at valg av tilsynssensorordning innebærer en ekstern kvalitetssikring av det faglige nivået på det aktuelle studiet.

Dersom det ikke benyttes ekstern eksamenssensor ved eksamenssensur skal tilsynssensor benyttes til evaluering av vurderingsordningen, se nærmere om dette under kapittel 3.

Kapittel 2 - eksamenssensor

2.1 Krav til to eksamenssensorer i universitets- og høyskoleloven

Det skal være minst to eksamenssensorer, hvorav minst én skal være ekstern i følgende tilfeller:

 • Ved bedømmelse av kandidaters selvstendige arbeid i høyere grad, som masteroppgaven og tilsvarende arbeid, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-9.
 • Ved ny sensur etter klage på karakterfastsetting, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-9 femte ledd, jf. § 5 -3 fjerde ledd.
 • Ved ny sensur etter klage over formelle feil ved eksamen, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-9 femte ledd, jf. § 5-2 andre ledd.

2.2. Krav til eksamenssensorer i forskrift om studier og eksamen ved OsloMet

Hovedregelen

Hovedregelen er at det skal være to eksamenssensorer ved muntlig og skriftlig eksamen, jf. forskrift om studier og eksamen ved OsloMet -storbyuniversitetet § 7-1 tredje ledd.

Med dette menes at det skal være to eksamenssensorer ved eksamen eller prøve der resultatet inngår på vitnemålet eller innregnes i karakter for vedkommende studium. Det kan enten være to interne eksamenssensorer, en intern eksamenssensor og en ekstern eksamenssensor eller to eksterne eksamenssensorer.

Unntak

Kravet til to eksamenssensorer er ikke ment som et absolutt krav, jf. «normalt», men det bør ikke gjøres unntak om det er stor grad av skjønnsutøvelse i vurdering av besvarelsene. I vurderingen av om det er forsvarlig å gjøre unntak fra hovedregelen kan det legges vekt på følgende forhold (listen er ikke uttømmende):

 • Om det er en eksamen med absolutte svar eller det sensureres etter en på forhånd fastsatt fasit.
 • Om vurderingen lar seg etterprøve.
Bruk av sensor i emneplanen

Beskrivelse av bruk av sensor skal framgå av emnebeskrivelse i programplanen, jf. forskriften § 7-1 tredje ledd. Det må derfor vurderes i forbindelse med utarbeidelsen av emneplanen om det for den aktuelle eksamen kan benyttes én sensor.

2.3 Oppnevning av intern- og ekstern eksamenssensor

Delegasjon

Fakultetsstyret har i forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet § 7-1 første ledd fått delegert myndighet til å oppnevne sensorer i samråd med fagmiljøet. Fakultetsstyret selv kan delegere denne myndigheten videre til for eksempel dekan. Både interne og eksterne sensorer skal oppnevnes.

Oppnevning mv.
 • Oppnevning av eksamenssensorer må skje i god tid før eksamen og før funksjonstiden for tidligere oppnevnte sensorer går ut. Den som oppnevnes som eksamenssensor, oppnevnes normalt samtidig som eksamenssensor ved ny og utsatt eksamen.
 • Dersom ekstern eksamenssensor benyttes ved ordinær eksamen, må også ekstern eksamenssensor benyttes ved ny og utsatt eksamen.
 • Eksamenssensor ved klage over karakterfastsetting etter universitets- og høyskoleloven § 5-3 bør oppnevnes samtidig med oppnevningen av eksamenssensor til ordinær eksamen.
 • Det må gå minst ett år fra tilsetningsforholdet tok slutt før vedkommende kan oppnevnes som ekstern sensor, jf. forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet § 7-1 fjerde ledd.
 • Ekstern eksamenssensor kan i begrenset omfang ha vært gjesteforeleser ved OsloMet.
Funksjonsperiode

Ekstern eksamenssensor skal normalt ikke være sensor sammenhengende i mer enn tre år i samme emne/fag.

Eksamenssensors kvalifikasjoner

 Det er de samme krav til kvalifikasjoner for eksamenssensor som for den som underviser i det aktuelle emnet/faget.

2.4 Felles for sensur mv.

 • Anonymitetsprinsippet skal gjelde for sensur av alle skriftlige eksamener/vurderinger og ellers der det er gjennomførbart.
 • Ved skriftlige eksamener kunngjøres sensors navn normalt først etter at sensuren har falt.
 • Sensor er underlagt taushetsplikt etter forvaltningslovens § 13.
 • Ved bruk av ekstern eksamenssensor skal den eksterne sensuren komme alle kandidatene til gode.
Informasjon til eksamenssensor

Eksamenssensors oppgaver og plikter i forbindelse med sensorarbeidet fastsettes av fakultetet.

Fakultetet må sørge for at eksamenssensors plikter og ansvar i forbindelse med sensorarbeidet gjøres kjent for den enkelte eksamenssensor.

Arkivering

Fakultetene skal arkivere alle sensoroppnevninger på en hensiktsmessig måte.

Kapittel 3 - tilsynssensorordning

3.1. Formålet med bruk av tilsynssensor

Tilsynssensorordningen er en del av kvalitetssikringen av det enkelte studium. Alle studier ved OsloMet - storbyuniversitetet skal være under tilsyn av tilsynssensor, men det er rom for ulike måter å praktisere ordningen på ved det enkelte fakultet.

Bruk av tilsynssensor ved OsloMet - storbyuniversitetet er et ledd i universitetets arbeid for å sikre kontinuerlig ekstern vurdering av våre studier. Tilsynssensor skal bidra til:

 • å sikre at grader oppnådd ved OsloMet holder høy kvalitet og holder høy standard sammenliknet med grader oppnådd ved andre UH-institusjoner
 • å sikre helhet og sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelsene, arbeidsformene og vurderingsformene i studiet
 • å sikre at studentenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvet og vurdert på en upartisk og betryggende måte

3.2 Krav til bruk av tilsynssensor

I henhold til forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storvyuniversitetet § 7-1 andre ledd skal det være knyttet ekstern sensor til alle eksamener. Dersom det ikke benyttes ekstern eksamenssensor på et emne, skal en tilsynssensor evaluere evalueringsordningen av eksamen på dette emnet minst én gang i løpet av tilsynssensors funksjonsperiode på tre år.

3.3 Tilsynssensors arbeidsoppgaver og ansvar

Tilsynssensors arbeidsoppgaver fastsettes i samråd med fakultetet/instituttet. Det skal avtales hvilke deler av evalueringsarbeidet tilsynssensor skal delta i og på hvilken måte.

Tilsynssensors oppgaver kan være:

 • å føre tilsyn med gjennomførte vurderinger og vurderingsprosesser i hele studiet, for et fagområde eller en emnegruppe i studiet
 • å føre tilsyn med standarden på resultatene innenfor et studium, fagområde eller emnegruppe, sammenliknet med standarden på resultatene i tilsvarende studier, fagområder eller emnegrupper ved andre UH-institusjoner
 • å evaluere eksamensoppgaver og vurderingskriterier for karakterfastsettelse i et emne, emnegruppe, fag, eller alle emner i et studium
 • å vurdere sammenhengen mellom programplanens læringsutbyttebeskrivelser, undervisningsopplegg og vurderingsformer
 • å gi fagmiljøene/fakultetene tilbakemeldinger og råd som kan brukes i det videre studiekvalitetsarbeidet

3.4 Felles for tilsynssensor

Oppnevning mv.
 • Fakultetet avgjør om tilsynssensor oppnevnes for, emnegrupper, fagområde, en samling enkeltemner innenfor et studium, eller hele studiet.
 • Fakultetsstyret har i forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - stobyuniversitetet § 7-1 første ledd fått delegert myndighet til å oppnevne interne og eksterne sensorer i samråd med fagmiljøet. Fakultetsstyret selv kan delegere denne myndigheten til for eksempel dekan.
 • Det må gå minst ett år siden vedkommende var tilsatt ved universitetet før vedkommende kan oppnevnes som tilsynssensor. Det må gå minst ett år fra tilsetningsforholdet tok slutt eller fra vedkommende sist mottok honorar fra universitetet før vedkommende kan oppnevnes som tilsynssensor.
 • Tilsynssensor kan ikke samtidig være ekstern eksamenssensor ved OsloMet - storbyuniversitetet.
Funksjonsperiode

Tilsynssensors funksjonsperiode er normalt tre år. Det er anledning til å forlenge oppdraget med én periode.

Tilsynssensors kvalifikasjoner

Tilsynssensor skal ha bred undervisningserfaring og normalt ha kompetanse på minimum høgskolelektornivå.

Det kan gjøres unntak fra kvalifikasjonskravet dersom det er behov for en annen type pedagogisk eller faglig kompetanse.

3.5 Sensorrapport og oppfølging

Tilsynssensor skal ha tilgang til dokumentasjonen vedkommende trenger for å kunne utføre oppgaven.

Tilsynssensor skal årlig levere en tilsynssensorrapport om sitt arbeid til fakultetet/instituttet. Det skal avholdes årlig møte med tilsynssensor og fakultet for å drøfte forhold som blir omtalt i rapporten og andre forhold knyttet til kvaliteten på det aktuelle studiet.

Tilsynsrapporten skal benyttes som grunnlagsmateriale i instituttets programrapporter og i kvalitetssikringsarbeidet.

chatbot-portlet