Retningslinjer for sensorveiledninger ved OsloMet - Student

Retningslinjer for sensorveiledninger ved OsloMet

Retningslinjer for sensorveiledninger ved OsloMet

Fastsatt av utdanningsutvalget 14.11.2018

1. Generelt

a) Det skal utarbeides skriftlig sensorveiledning ved alle eksamener ved OsloMet. Med eksamen menes i disse retningslinjene en avsluttende prøve som inngår i avsluttende vurdering av studenten, der resultatet vil inngå som en del av sluttvurderingen på vitnemålet.
b) Sensorveiledningen skal sikre at sensorene legger de samme retningslinjer til grunn ved sensuren, og at dette gjøres opp mot det fastsatt læringsutbytte for emnet og programmet.
c) Sensorveiledninger kan utformes for hver enkelt eksamen eller mer generelt, der dette er naturlig ut fra eksamensformen og emnet.
d) Emneansvarlig er ansvarlig for at det utarbeides sensorveiledning.

2. Sensorveiledningen

a) Ved eksamener med gitte oppgaver skal sensorveiledningen inneholde følgende:

  • Læringsutbytte i emnet.
  • En oversikt over pensum i emnet, og hvordan spørsmålene oppgaven reiser er behandlet i pensum.
  • Informasjon om karakterskalaen og hvordan den skal brukes.
  • Informasjon om undervisningen i emnet og om hvordan spørsmålene oppgaven reiser er behandlet.
  • Alle spørsmål som oppgaven reiser skal gjennomgås. Det bør gis informasjon om minstekrav til besvarelse av det enkelte spørsmål, hva som kjennetegner en middels besvarelse og hva som kjennetegner en god besvarelse.
  • Forventninger til besvarelsen som helhet. Sensorveiledningen skal gi informasjon om hva som kjennetegner en god, middels og under middels besvarelse.

b) Ved eksamener med åpne problemstillinger skal sensorveiledningen inneholde følgende:

  • Læringsutbytte i emnet.
  • Forventninger til besvarelsen. Informasjon om hva som kjennetegner en god, middels og under middels besvarelse.
  • Informasjon om karakterskalaen og hvordan den skal brukes.

c) Informasjon om pensum, læringsutbytte og informasjon om karakterskalaen kan følge sensorveiledningen som vedlegg, og trenger ikke fremgå av selve sensorveiledningen.

3. Tilgjengelighet

a) Sensorveiledningen skal gjøres tilgjengelig for studentene, i utgangspunktet samtidig som sensuren foreligger. Der det følger av eksamensformen kan sensorveiledningen gjøres tilgjengelig tidligere.
b) Instituttet avgjør hvordan sensorveiledningen gjøres tilgjengelig for studentene ved den enkelte eksamen.