EPN

Ph.d.-program i samfunnsvitenskap Programplan

Engelsk programnavn
PhD Programme in Social Sciences
Gjelder fra
2024 HØST
Studiepoeng
180 studiepoeng
Varighet
6 semestre
Programhistorikk

Innledning

Ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap er et heltidsstudium på 180 studiepoeng ved Fakultet for samfunnsvitenskap (heretter SAM). Ph.d.-programmet har som mål å kvalifisere kandidater til forskning, undervisning, utviklingsarbeid og annet høyt kvalifisert arbeid innenfor det samfunnsvitenskapelige området.

Ph.d.-programmet er preget av tverrfaglighet og av teoretisk og metodisk pluralisme. Programmet har fire spesialiseringer:

 • Informasjons-, bibliotek- og arkivstudier (IBA)

 • Journalistikk og mediefag (JMF)

 • Sosialt arbeid og sosialpolitikk (SASP)

 • Virksomhetsledelse, innovasjon og samfunnsstyring (BIG)

De ulike studieretningene har et bredt spekter av disiplinære, teoretiske, epistemologiske og metodologiske tilnærminger, og inkluderer humanistiske og teknologiske perspektiver. Ph.d.-kandidatene vil få sin forankring i samfunnsvitenskapelige tradisjoner og paradigmer innenfor programmets felleskomponenter. Organiseringen rundt ulike fagfelt vil bidra til å bygge ned disiplinære barrierer og muliggjøre innovativ tverrfaglig forskning. Nærhet til fagfeltene er vesentlig for å forberede kandidater til karrierer både innen og utenfor akademia. Ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap tar dermed sikte på å forberede kandidater for behovene til et arbeidsmarked både innenfor og utenfor akademia.

Ph.d.-programmet består av en opplæringskomponent (30 studiepoeng) og en forskningskomponent/ doktorgradsoppgave (150 studiepoeng). Programmet gjennomføres innen en forskeropplæringsperiode på tre år, alternativt fire år inkludert pliktarbeid.

Etter fullført og bestått program tildeles kandidaten graden ph.d. i samfunnsvitenskap. Kandidatens spesialisering vil bli oppgitt på karakterutskrift og vitnemål.

Kravene til ph.d.-graden er fastsatt Forskrift om graden phiosophiae doctor (ph.d.) ved OsloMet – storbyuniversitetet.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-08-28-841

 

 

Målgruppe

Målgruppen for programmet består av de som ønsker å oppnå forskningskompetanse i samfunnsvitenskap innenfor de fire ulike spesialiseringene.  

Opptakskrav

Det vises til avsnitt 2 i Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved OsloMet – storbyuniversitetet (heretter kalt ph.d.-forskriften ved OsloMet).

Opptakskrav til programmet

Fullført mastergrad (120 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning innen samfunnsvitenskap, humaniora og/eller felt som er relevante for spesialiseringene i ph.d.- programmet. Fullført mastergrad på 90 studiepoeng kan vurderes som opptaksgrunnlag dersom masterprogrammet inneholder et selvstendig arbeid med masteroppgave på minst 30 stp. I tillegg må ett av følgende tre kriterier være oppfylt: 

Avanserte metodiske kunnskaper i form av gjennomført masteremne eller dokumentert undervisning i metode/vitenskapsteori på masternivå

Vitenskapelig artikkel antatt i fagfellevurdert tidsskrift og eller bokartikkel i fagfellevurdert bok

Relevant forskningserfaring

Karakterkrav

Søker må ha B eller bedre på masteroppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. I særskilte tilfeller kan søkere med karakteren C vurderes for opptak. I slike tilfeller vil særlig relevant erfaring knyttet til eget forskningsprosjekt og/eller vitenskapeligpublisering kunne bidra til å styrke søknaden.

Opptak er basert på en helhetlig vurdering av søknaden, inkludert relevansen og kvaliteten på prosjektbeskrivelsen og avklart finansiering.

Søknad om opptak må dokumentere følgende: 

Prosjektbeskrivelse som redegjør for tema, problemstilling, teoretisk grunnlag og valg av metode.

Plan for doktorgradsprosjektet og opplæringskomponenten

Dokumentasjon av tidligere utdanning og gjennomført forskningsarbeid

Finansieringsplan

Forslag til faglig veileder(e).

I tillegg skal søkeren oppgi hvilket språk de ønsker å skrive doktorgradsavhandlingen på, og oppgi eventuelle behov for infrastruktur. Søkeren kan også bli bedt om å gi informasjon om mulige utfordringer i forhold til åndsverkrettigheter. Ved omfattende datainnsamling må finansiering av dette avklares. Søknadsskjema er tilgjengelig på fakultetets nettsider. 

Opptak er basert på en helhetlig vurdering av søknaden, prosjektbeskrivelsen og finansiering. Kvaliteten på søkerens masteroppgave/avhandling på andregradsnivå og annet skriftlig arbeid kan også tas i betraktning. 

Vedtak om opptak tas av doktorgradsutvalget ved SAM. Ved opptak til programmet vil doktorgradsutvalget oppnevne veileder(e) for kandidaten. Fortrinnsvis skal hovedveileder, men minst en av veilederne være tilknyttet fakultetet. 

Ph.d.-programmet er en organisert forskerutdanning, og alle kandidater skal være med i en forskningsgruppe. Eksternt finansierte kandidater med ekstern arbeidsplass, deltar i forskningsgrupper på sin egen arbeidsplass eller i en av fakultetets forskningsgrupper.Opptakskrav finner du også i programplanen, ph.d. i samfunnsvitenskap (student.oslomet.no).

Generell informasjon om opptak og finansiering ved OsloMet (ansatt.oslomet.no).

Opptak til enkeltemner

Emnene er forbeholdt kandidater som er tatt opp til et doktorgradsprogram. Alle emner vil kunne tilbys eksterne kandidater, dersom det er ledige plasser. 

Eksterne kandidater søker via Søknadsweb. De må må sende inn et sammendrag på omtrent en A4-side som inneholder informasjon om ph.d.-prosjektet eller tilsvarende annet prosjekt, og beskrive tema, metode, teoretisk tilnærming, hvor langt de har kommet i doktorgradsstudiene og hvorfor de anser det aktuelle kurset som relevant for sitt eget prosjekt.

Interne kandidater registrerer seg via Studentweb. De må også sende inn et sammendrag av sitt prosjekt, maks én side.

Avslag på søknad om opptak på både enkeltemner og program kan påklages i henhold til forskrift om studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Læringsutbytte

Etter fullført doktorgradsprogram forventes kandidatene å ha oppnådd følgende kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse:

Kunnskap 

Kandidaten

 • er i forkant av kunnskapsfronten innen sitt spesialiseringsfelt og kan knytte fagområdet til vitenskapsteori (K1)

 • kan evaluere hensiktsmessigheten og anvendelsen av forskjellige metodiske tilnærminger og prosesser for utvikling av forskningsspørsmål innen fagområdet (K2)

 • kan bidra til utvikling og produksjon av ny kunnskap, teori og metoder innen studieretningen (K3)

Ferdigheter 

Kandidaten

 • kan drive uavhengig forskningsarbeid, planlegge og utføre forskning innen sitt felt, inkludert formulering av problemer og forskningsspørsmål, samt vurdering av hensiktsmessigheten av ulike teorier og metoder (F1)

 • kan utføre forskning med høy internasjonal standard (F2)

 • kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre eksisterende kunnskap og praksis innen studieretningen og / eller i det profesjonelle feltet (F3)

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan identifisere og reflektere over etiske spørsmål i egen og andres forskning og utføre sin forskning med vitenskapelig integritet (GK1)

 • kan påta seg eller bidra til komplekse tverrfaglige oppgaver og prosjekter (GK2)

 • kan formidle forskning gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale vitenskapelige og/eller profesjonelle publikasjonskanaler, fagfeltet og i populærvitenskapelig form (GK3)

 • kan delta i debatter innen feltet i internasjonale fora og presentere forskning på nasjonale og internasjonale forskningskonferanser (GK4)

 • kan vurdere behovet for, sette i gang og utøve innovasjon (G5)

I tillegg vil programmet ha læringsutbytte knyttet til bruk av referanser og riktig siteringspraksis.

Referanser 

Riktig bruk av kildereferanser og verifiserbarhet er nødvendig i all forskning. Kandidaten må overholde retningslinjene for korrekt referanse og bruk av sitater i både opplæringskomponent og forskningskomponent. Mangelfulle referanser kan anses å utgjøre plagiering og juks, og kan utgjøre et brudd på forskningsetiske retningslinjer, jfr. lov om universiteter og høyskoler § 4-13. (R1)

Innhold og oppbygging

Ph.d.-programmet består av en opplæringskomponent (30 studiepoeng) og en forskningskomponent (150 studiepoeng).

Opplæringskomponenten

Opplæringskomponenten skal understøtte doktorgradskandidatens forskning. Opplæringskomponenten omfatter en blanding av obligatoriske og felles emner, og en valgfri komponent. Opplæringskomponenten må være gjennomført og godkjent før doktorgradsavhandlingen leveres, jf. ph.d.-forskriften ved OsloMet – storbyuniversitetet.

I. Felles obligatoriske fagområder, 20 studiepoeng

 • Forskningsetikk, 5 studiepoeng  Forskningsetikk handler om etiske spørsmål som oppstår i forskning, og hvordan forskere kan opptre forsvarlig på basis av retningslinjer, normer og regler.Emnet tilbys ved Senter for profesjonsstudier (SPS) ved OsloMet - storbyuniversitetet https://www.oslomet.no/studier/sps/forskningsetikk  

 • Vitenskapsteori, 5 studiepoeng  Emnet vil gi kandidatene en dypere forståelse av grunnleggende filosofiske spørsmål i kunnskapsproduksjon og gjøre dem i stand til å problematisere og analysere de underliggende premissene og forutsetningene for egne og andres forskningsprosjekter. Emnet tilbys ved Senter for profesjonsstudier (SPS) ved OsloMet - storbyuniversitetet. https://www.oslomet.no/studier/sps/vitenskapsteori-phd

 • Metode, 10 studiepoeng Et metodeemne på 10 studiepoeng er obligatorisk. Doktorgradskandidaten står fritt til å velge hvilket eller hvilke metodiske emner som er relevante for prosjektet deres. Emnet/emnene kan tas på OsloMet eller ved andre universiteter i Norge og i utlandet, med forbehold om godkjenning fra doktorgradsutvalget. For kandidater i IBA-spesialiseringen, kan 5 av studiepoengene i metode avvikes dersom det vurderes som hensiktsmessig utfra doktorgradsoppgaven. Dette avviket vil kunne imøtekomme prosjekter med tyngdepunktet i humaniora, dersom grensen mellom metode og teori er uklare. I slike tilfeller vil dispensasjon bli gitt av doktorgradsutvalget, etter søknad og med støtte og godkjenning fra kandidatens veileder

II. Obligatorisk emne innen studieretningen, 5 studiepoeng

Utdanningskomponenten består også av et spesialiseringsspesifikt krav på 5 studiepoeng. Målet med det obligatoriske emnet på spesialiseringsnivå er å gi kandidatene forståelse for grunnleggende teorier, begreper og tilnærminger innenfor fagområdet, samt metode. Gjennom deltakelse vil kandidatene også inkluderes i forskningsmiljøet ved SAM og legge til rette for kontakt med doktorgradsstudenter ved OsloMet og andre institusjoner.

Nedenfor følger korte beskrivelser av de spesialiseringsspesifikke kravene. Kandidaten må avlegges emnene i doktorgradsprogrammet, med mindre unntak er gitt av doktorgradsutvalget. Vurderingsformen for hvert enkelt emne består av et essay som vil bli vurdert til bestått/ikke bestått.

BIG: Grunnleggende konsepter og diskurser i virksomhetsledelse, innovasjon og samfunnsstyring, PS9100 Emnet innen spesialiseringen BIG redegjør for grunnleggende konsepter og diskurser innen bedriftsøkonomi, innovasjon og styring, og tar en konseptuell og idéhistorisk tilnærming til forretningsadministrasjon, innovasjon og styring som felt av forskning og undervisning. Emnet introduserer grunnleggende samfunnsvitenskapelige og økonomiske begreper som ligger til grunn for nåværende forskning om bedriftsadministrasjon, innovasjon og styring, med vekt på å gi en oversikt over mangfoldet så vel som et felles grunnlag. Emnet består av tre hovedkomponenter: metodiske utfordringer, sentrale teoretiske tilnærminger som spenner over flere forskningsfelt, og eksemplariske klassiske og banebrytende bidrag til hvert felt.

JMF: Medieutvikling og medieproduksjon, PS922 Emnet innen spesialiseringen JMF introduserer sentrale teorier og forskningstradisjoner i medieproduksjon, og undersøker den politiske, økonomiske, sosiale, teknologiske og kulturelle utviklingen i mediefeltet i norsk og internasjonal sammenheng. Mediefeltet omfatter journalistikk, sakprosaskriving og andre former for medieproduksjon og -bruk, inkludert i kommunikasjonsarbeid.

IBA: Teorier i bibliotek- og informasjonsvitenskap, PS9300 eller PS9350   Det tverrfaglige emnet i spesialiseringen PIBA skal gi en forståelse av de teoretiske tilnærmingene og konseptuelle rammene innen informasjons- bibliotek- og arkivvitenskap generelt, og til kandidatens eget avhandlingstema spesielt. Emnet bidrar til å skape synergi og kommunikasjon mellom feltfeltet og kandidatens eget arbeid.

SASP: Idéer og begreper i sosialt arbeid og sosialpolitikk, PS9400 Emnet innen spesialiseringen SASP gir innsikt i sentrale begreper innen sosialt arbeid og sosialpolitikk og vil gi en oversikt og et felles grunnlag for å forstå de forskjellige og gjensidig berikende feltene i sosialt arbeid og sosialpolitikk, og koblingene mellom dem.

III. Valgfrie emner, inntil 5 studiepoeng

Valgfrie emner kan tas på OsloMet eller ved andre universiteter i Norge og i utlandet, med forbehold om godkjenning fra doktorgradsutvalget. Det samfunnsvitenskapelige fakultet har en portefølje av valgfag og metodeemner. Nye emner utvikles, følgende emner ligger nå i programmet:

 • Aksjonsforskning og praksisforsning SP9250 (5 studiepoeng)

 • Aktuell forskning i biblioteks- og informasjonsvitenskap, PBIB9300 (3 studiepoeng)

 • Barn og unge i velferdsstaten: forståelser og forskningstilnærminger, SP9260 (5 studiepoeng)

 • Interseksjonalitet: Sosiale kategoriers samspillsdynamikk, SP9230 (5 studiepoeng)

 • Kritisk samhandling - samfunnvitenskapen i et samfunn i endring, PS9001 (5 studiepoeng)

 • Kunnskapsdialoger i forskning, PS9700 (5 studiepoeng), undervisningsspråk spansk

 • Kvalitativ metode, SP9100 (10 studiepoeng)

 • Safety of journalists, PS9500 (5 studiepoeng)

 • Sosial ulikhet, helse- og arbeidsinkludering: teori, forskningstilnærming og empiriske funn (SP9300)

 • Formidling (inntil 2 studiepoeng). Formidling kan være følgende:

  • Paperpresentasjon på internasjonale konferanser.

  • Formidling med egen original forelesning, fire undervisningstimer (eksklusiv faktor) gir 1 studiepoeng (gjelder ikke ved pliktarbeid).

  • Forskningsopphold ved et universitet eller forskningsinstitusjon i utlandet. To ukers opphold gir 1 studiepoeng

  • Annen bruk av innovative formidlingsmetoder.

Studiepoeng for formidlingsaktiviteter tildeles etter søknad til doktorgradsutvalget.

Forskningskomponenten (doktorgradsavhandlingen)

Det sentrale ledd i doktorgraden er arbeidet med en vitenskapelig avhandling, som utgjør 150 studiepoeng. Avhandlingen kan bestå av en sammenhengende tekst (monografi) eller av flere enkelte, men tematisk relaterte artikler. Sammenstillinger av flere, mindre arbeider godtas som avhandling i den grad doktorandens selvstendige innsats kan identifiseres og dokumenteres, og dersom det er en sammenheng mellom delene og det redegjøres for denne sammenhengen i en kappe (jf. ph.d.-forskriften ved OsloMet). Ved artikkelskriving skal avhandlingen bestå av minst tre artikler. Ved innlevering skal artiklene som danner grunnlaget for avhandlingen være innsendt og tatt til vurdering i fagfellevurdert tidsskrift.  Minst én av artiklene skal være antatt for publisering. Kandidat kan ha med medforfattere på alle artikler, men må være førsteforfatter på minst tre. Hvis veileder er av den oppfatning at flere enn tre artikler må til for å sikre avhandlingens kvalitet, kan det kreves flere (jf. retningslinjer for artikkelskriving på fakultetets nettsider). Kapitler i fagfellevurderte bøker betraktes som en artikkel, men kapitler bør ikke utgjøre mer enn halvparten av det totale antallet artikler.

Bedømmelse reguleres av ph.d.-forskriften ved OsloMet §§ 6-7. Forskriften gir utfyllende bestemmelser og nærmere retningslinjer om prosedyre for bedømmelse av innlevert avhandling.

Valgfritt emne Løper over flere semestre

Arbeids- og undervisningsformer

De fleste emner vil være seminarpreget med varierte undervisningsformer som veksler mellom forelesninger, diskusjoner, fremlegg av kandidater muntlig eller skriftlig og individuelle tilbakemeldinger. Deltakelse er obligatorisk og forventet alle undervisningsdager. Kun i spesielle tilfeller kan et mindre fravær fra undervisning (inntil 20 %) godtas etter søknad. Vurderingsform i alle emner vil være essay. Ved ikke godkjent fravær vil deltaker miste retten til å få essayet vurdert.

Dersom færre enn seks melder seg på et annonsert emne kan undervisningen bli gitt som et veiledet leseemne.

Arbeidet med doktorgradsoppgaven består av aktiv forskning under veiledning. Veiledernes oppgaver er regulert i forskriften om ph.d.-graden ved OsloMet avsnitt 3.

Hovedveilederen skal normalt komme fra programmet/fakultetet. Hvis hovedveilederen ikke er fra programmet, tildeles en medveileder fra fakultetet ved opptak. Den totale tid veileder bruker på kandidat er anslått til å være 210 timer, inkludert direkte kontakt med kandidaten, forberedelse, lesing, etterarbeid. Normal fordeling mellom hovedveileder og en medveileder er henholdsvis 140 og 70 timer. Dersom det er flere medveiledere, vil en annen fordeling gjelde. Kandidaten har rett til totalt 70 timer direkte veiledning i løpet av programmet. Ved oppstart til ph.d.-utdanning ved OsloMet formaliseres en skriftlig arbeidsavtale (B-avtalen) om veilederes og kandidatens plikter og rettigheter i opptaksperioden, jfr. ph.d.-forskriften ved OsloMet, § 2-6. Ved oppstart skal også en fremdriftsplan utarbeides mellom kandidat og veileder. 

Kandidaten og hovedveileden skal årlig levere fremdriftsrapport, jf. ph.d.-forskriften ved OsloMet, § 3-3.       

Midtveisseminar arrangeres for hver kandidat. Her presenterer kandidaten avhandlingsprosjektet sitt og mottar kommentarer fra en opponent. Veiledere og forskere i programmets forskningsmiljøer er invitert til å delta. Midtveisseminaret er en sentral arena for presentasjon av kandidatens progresjon og faglige utvikling, og representerer en viktig milepæl for kandidaten.

Programmet vil ha et årlig informasjonsseminar om innlevering og avhandling. Seminar om kappe-skriving avholdes årlig i regi av OsloMet og/eller fakultetet.  Regelmessige forskningsseminar vil bli organisert på program-, institutt- eller forskningsgruppenivå, hvor kandidaten kan delta og presentere sin egen forskning.  

Internasjonalisering

Det forventes at kandidatene holder seg oppdatert om internasjonal forskning innen fagområdet og samarbeider med utenlandske kolleger i feltet. Det vil bli lagt til rette for studier i utlandet, og fakultetet vil invitere forskere fra utenlandske institusjoner til å holde forelesninger.

Studentene forventes å presentere minst en artikkel på en internasjonal konferanse. Kandidater oppfordres også til å kommunisere om prosjektene sine via relevante fora og kanaler.

Vurdering og sensur

Grunnlaget for doktorgraden er et selvstendig forskningsarbeid. Kandidater må ta en selvstendig og aktiv rolle i læringsprosessen, både i doktorgradsoppgaven og i opplæringsdelen / emnene. Alle emner i opplæringsdelen er ment å understøtte doktorgradskandidatenes egen forskning.

Emnene er/vil være seminarbaserte. Det forventes at kandidatene deltar aktivt. Deltakelse er obligatorisk og regnes som et arbeidskrav. Kun i spesielle tilfeller kan et mindre fravær fra undervisning godtas etter søknad. Vurderingsform i alle emner vil være essay. Ved ikke godkjent fravær vil deltaker miste retten til å få essayet vurdert. Arbeidskrav/deltakelse blir vurdert som godkjent eller ikke godkjent.

Vurdering av eksamen i opplæringskomponenten vil bli gjennomført i samsvar med bestemmelsene om eksamen og juks i forskrift om studier og eksamen ved OsloMet; se PhD-forskriften, kapittel 4.

Vurderingsformen for alle emner vil være bestått eller ikke bestått. I alle emner må doktorgradskandidatene levere inn en oppgave/essay basert på eget forskningsprosjekt, vanligvis 5-8 sider (5 studiepoeng) eller 8-12 sider (10 studiepoeng), se de enkelte emnene. Arbeidskrav må være godkjent for å få essayet vurdert.

Vurderingsformen for doktorgradsavhandlingen  

Bedømmelse av avhandlingen vil skje etter OsloMets ph.d.-forskrift, kapittel 6, og etter fakultetets retningslinjer for bedømmelse av avhandlingen, jf. Retningslinjer for avhandlingen i ph.d.-programmene ved SAM - Ansatt - minside (oslomet.no)

Tildeling av doktorgrad skjer på følgende grunnlag:

Godkjenning av utdanningskomponenten

Godkjenning av doktorgradsoppgaven

Godkjenning av prøveforelesningen over et gitt emne

Godkjenning av disputas