Praksisinformasjon for studenter, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning - Student

Praksisinformasjon for studenter, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

Praksisinformasjon for studenter, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

Her finner studenter ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning informasjon om praksisstudiene.
 • Organiseringen av praksis

  Praksisstudiene er en obligatorisk og viktig del av lærerutdanningene ved OsloMet. Praksiskalenderen for GFU gir oversikt over praksisuker, skoletrinn og eventuelle fagkombinasjoner for hvert kull, og publiseres på nettsidene for praksis i vårsemesteret forut for et studieår.

  Praksis arrangeres ved skoler fakultetet har inngått samarbeidsavtale med i Oslo og Akershus. Studenter kan ikke skaffe praksisplasser selv. 

  I grunnskolepraksis er det normalt en gruppe på fire studenter hos hver praksislærer. Praksisadministrasjonen har ansvaret for fordelingen av praksisplassene. Prosessen kan variere fra kull til kull, og klassenes fagutvalgsrepresentanter kan bli spurt om å bistå i fordelingen. Det er utarbeidet fastsatte kriterier for fordelingen av praksisplasser.

  Nærmere informasjon om tildeling av praksisplasser finner du i praksisemnene i Canvas.

 • Tilstedeværelse i praksis

  Praksisopplæringen er en obligatorisk del av studiet, og det kreves 100% oppmøte. Vi gjør oppmerksom på at studenter skal ha en tilstedeværelse på praksisstedet tilsvarende 37,5 timer per uke i praksisperioden, fortrinnsvis i tidsrommet 08.00 -16.00. 

  Alle studenter må gjøre seg kjent med instituttets retningslinjer for praksisopplæring. Her omtales blant annet tilstedeværelse og fraværsreglement.

  Retningslinjer for praksisopplæring

 • Permisjon fra dager i praksis og tilpasset praksisperiode

  Det kan søkes om tilpasset praksisperiode ved graviditet og fødsel, verneplikt og toppidrett. 

  Hvis du får behov for permisjon fra dager i praksisperioden, må du søke om dette hos praksisadministrasjonen. Vi gjør oppmerksom på at innvilgede permisjonsdager må tas igjen, og at permisjon bare gis unntaksvis, jf. Retningslinjer for praksisopplæring pkt. 6.4.

  Skjema for søknad om permisjon eller tilpasset praksisperiode finner du i praksisemnet i Canvas.

 • Reisevei

  Du må være forberedt på noe reisevei i praksisperioden, i enkelte tilfeller inntil 1,5 time reise én vei. Studenter som av helsemessige årsaker har behov for kort reisevei, kan melde behov for særskilt tildelt praksissted til praksisadministrasjonen innen en gitt frist. Informasjon om dette finner du i praksisemnet i Canvas.

  Reisestøtte

  Det kan gis reisestøtte i praksis etter søknad hvis følgende kriterier er oppfylt:

  • praksisstedet ligger utenfor ruters sone 1
  • praksisstedet ligger i en annen sone enn der studenten bor
  • studentens reisevei til studiestedet går ikke gjennom den sonen der praksisstedet ligger

  Du kan søke om reisestøtte først når en praksisperiode er fullført, ved todelte praksisperioder i vårsemesteret. Søknadsfrist og lenke til søknadsskjema finner du i praksisemnene i Canvas.

 • Læringsutbytte og vurdering i praksis

  Læringsutbyttebeskrivelser finnes i de enkelte fagplanene for praksis. Ved slutten av en praksisperiode skriver praksislærerne en vurderingsrapport per student. Maler for vurderingsrapporter og fagplaner for praksisstudiene finner du her.

 • Skikkethetsvurdering

  En student som utgjør en mulig fare for elevers fysiske og psykiske helse, deres sikkerhet eller rettigheter, vil ikke anses som skikket for læreryrket. Skikkethetsvurdering foregår kontinuerlig i alle deler av studiet, også i praksisperiodene. Tvilsmelding kan leveres av praksislærere, faglærere, studenter og administrativt personale. Du kan lese mer om skikkethetsvurdering her.

 • Politiattest

  Husk at du må ha levert gyldig politiattest før du kan gå ut i praksis. Søk om politiattest så raskt som mulig etter at du har fått tilbud om studieplass. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder når den leveres, og er normalt gyldig så lenge du går på samme studieprogram.

  Informasjon om politiattest

 • Ofte stilte spørsmål

  Vi har samlet et utvalg vanlige spørsmål fra lærerstudenter som er i praksis, og besvart dem på nettsiden ofte stilte spørsmål om praksis.

 • Tilbakemelding og klage på praksisopplæringen

  Instituttet gjennomfører årlige evalueringer som gir mulighet for tilbakemelding. Når en praksisperiode er slutt, vil du få tilsendt en lenke for evaluering av praksis. Hvis du opplever utfordringer underveis i praksisperioden, finner du informasjon om hva du kan gjøre på nettsiden utfordringer ved praksisstedet.

  Dersom du ønsker å levere formell klage på praksisstedet etter å ha gått gjennom siden om utfordringer ved praksisstedet, er det viktig at du setter deg inn i instituttets rutine for klage på praksissted. Der finner du informasjon om hvordan du kan gå frem for å levere klagen. 

 • Kontakt praksisadministrasjonen ved LUI