Skikkethetsvurdering | Rettigheter og plikter - Student

Skikkethetsvurdering

Skikkethetsvurdering

Universitetet skal i henhold til Lov om universiteter og høyskoler § 4.10 foreta en helhetsvurdering av en students faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere i yrket. Hensikten er å sikre at barnehagebarn, elever, pasienter og andre brukere møter ansatte som er skikket for det yrket de utøver.

Når anses en student for ikke å være skikket?

En student som utgjør en mulig fare for barnehagebarn, elever, pasienter, klienter og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet vil ikke bli ansett som skikket for yrket.

Løpende skikkethetsvurdering

Løpende skikkethetsvurdering av den enkelte student foregår kontinuerlig gjennom hele studieløpet, både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet. Dette innebærer at lærere, praksislærere, veiledere og andre som har med studenten å gjøre i utdanningssituasjonen har et ansvar for å følge med og foreta løpende vurderinger.

Særskilt skikkethetsvurdering

Særskilt skikkethetsvurdering starter med innlevert tvilsmelding som behandles av institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering. Tvilsmeldingen må begrunnes og knyttes til minst ett av vurderingskriteriene i forskrift om skikkethetsvurdering. Ferdig utfylt skjema for tvilsmelding lastes opp i nettskjema eller sendes per post. Saken undersøkes og studenten innkalles til vurderingssamtale. I de fleste tilfeller vil utvidet veiledning og oppfølging av studenten igangsettes. Forvaltningslovens regler om saksbehandling kommer til anvendelse.

Hvem kan levere begrunnet tvilsmelding?

Alle kan levere tvilsmelding, både faglig personale som for eksempel øvingslærere og faglærere, samt medstudenter og administrativt personale. Den som leverer tvilsmelding er ikke part i saken, og har ikke krav på tilbakemelding.

De som melder en sak vil få beskjed om at meldingen er mottatt. Hvis det trengs flere opplysninger vil institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering ta kontakt. Tvilsmeldinger som er åpenbart ubegrunnet skal ikke behandles av institusjonsansvarlig. 

Skjemaer

Les mer

Institusjonsansvarlig

Institusjonsansvarlig