Uønskede hendelser (HMS) - Student

Uønskede hendelser (HMS)

Uønskede hendelser (HMS)

OsloMet skal ivareta læringsmiljøet samt helse, miljø og sikkerhet (HMS) for studentene. Vi hjelper deg dersom du skader deg eller opplever uønskede hendelser i undervisningssituasjonen eller i praksis.

Personskade

Skade i forbindelse med undervisning

Dersom du skader deg i undervisning eller på campus er det viktig at du tar kontakt med fakultetet ditt. Om skaden skjer i en undervisningssituasjon vil du kunne har rett på ytelser etter folketrygdloven. Det er NAV som avgjør om du har rett på ytelse eller ikke. Det er derfor viktig at du tar kontakt med fakultetet ditt og NAV for å få rapportert skaden til NAV.

Du må være medlem av folketrygden for å ha yrkesskadedekning.

Skade i laboratorium eller verksted

I noen tilfeller vil du ha de samme rettighetene og pliktene som ansatte. Det gjelder når du har undervisning under forhold som kan innebære fare for liv og helse, som for eksempel arbeid med kjemiske stoffer og farlige maskiner i laboratorier og i verksteder. I disse tilfellene gjelder arbeidsmiljølovens krav til sikkert arbeidsmiljø.

Hvis du skader deg i et laboratorium eller verksted skal lærer, veileder eller fagansvarlig hjelpe til med rapporteringen av hendelsen etter de retningslinjene som gjelder for melding og håndtering av avvik ved OsloMet. Studieseksjonen på fakultetet vil melde fra til NAV dersom du har pådratt deg en skade som krever medisinsk behandling, eller som medfører fravær.

Skade i forbindelse med praksis

Blir du skadet eller utsatt for mulig smitte mens du er i praksis skal du melde fra på praksisstedet etter praksisstedets rutiner. Når du er i praksis i en virksomhet anses du som arbeidstaker. Praksisstedet skal følge opp avviket, og håndterer eventuelle skader du har pådratt deg. Skaden skal også meldes til studieseksjonen ved ditt fakultet. De vil videre registrere det i OsloMets avvikssystem.

Dersom du skulle havne i en situasjon på praksisstedet som innebærer personskade, smitte, trusler, utagering, stikkskader eller trakassering eller lignende, ber vi deg lese mer på praksissiden der du finner utfyllende informasjon om skade og smitte som gjelder spesielt for helsefagstudenter.

Skade i forbindelse med utvekslingsopphold

Forberedelse før oppholdet:

Sørg for at du er godt forberedt før utvekslingsoppholdet ditt. Alle som reiser på utveksling, praksis eller prosjekt må som et minimum være dekket av folketrygden og ha egen reiseforsikring. Er du på praksisopphold må du også sørge for at du er forsikret når du er på jobb/praksissted. Du må selv sørge for å ta nødvendige vaksiner før du reiser. Sjekk hva du trenger av vaskiner og medisin i god tid før du reiser på utveksling. Finn ut mer om hvordan du forbereder utenlandsoppholdet ditt

Under oppholdet:

Det er viktig at du er trygg når du er på utveksling, og godt forberedt på oppholdet. Finn ut mer om forholdsregler vi anbefaler deg å ta, og hva du gjør hvis du trenger hjelp.

Huskeliste for hva du må gjøre ved alle typer skader

Som student rapporter du skaden din i følgende kanaler:

  • Alltid til studieseksjonen på fakultetet ditt via avviksskjemaet.
  • Til praksissted dersom skaden skjedde i forbindelse med praksis.
  • Til din fastlege eller legevakt ved behov.
  • Studieseksjonen ved ditt fakultet eller arbeidsgiver dersom du var i praksis vil melde inn skade til Nav.
  • Husk også å melde fra om skaden til ditt private forsikringsselskap om du har tegnet privat forsikring.
  • Ta kontakt med Lånekassen ved skade som medfører langvarig fravær for å få informasjon om regler for stipend/lån.
  • Ved stikkskader fra sprøytespiss må du passe på at du blir fulgt opp etter gjeldende rutiner for dette.

Uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering

Opplever du mobbing, uønsket seksuell oppmerksomhet eller trakassering, eller observerer andre kritikkverdige forhold i undervisning eller praksis ber vi deg lese mer om våre rutiner i forbindelse med slike uønskede hendelser.

Kritikkverdige forhold på OsloMet

Dersom du mener at du er vitne til kritikkverdige forhold ved OsloMet ber vi deg lese mer om varslingsrutiner ved OsloMet. Både ansatte, studenter og eksterne kan varsle på egne eller andres vegne om forhold som trakassering, diskriminering og feil eller mangler som kan medføre fare for liv og helse. Du finner mer informasjon om rutiner for varsling på våre nettsider.

  • Forsikring for studenter

    OsloMet som statlig institusjon er selvassurandør og har dermed ikke lov til å tegne forsikringer for sine studenter.

Kontakt

Kontakt