Forsikring for studenter - Student

Forsikring for studenter

Forsikring for studenter

OsloMet er selvassurerende. Dette innebærer at universitetet ikke kan tegne forsikring for studenter. Som student er du derfor ikke forsikret gjennom OsloMet. I noen situasjoner vil du likevel være yrkesskadeforsikret mot uhell, sykdom og skade.

I noen situasjoner vil du likevel være yrkesskadeforsikret mot uhell, sykdom og skade. For personskadeforsikring, reiseforsikring og eventuelle andre forsikringer må du tegne private forsikringer.

Under følger en oversikt over tilfeller der du som student vil være dekket om du blir skadet i forbindelse med ulike studiesituasjoner.

I undervisningssituasjonen

Etter folketrygdloven § 13-10 kan studenter ved OsloMet under nærmere vilkår kunne ha yrkesskadedekning. Dekningen etter folketrygdloven forutsetter medlemskap av folketrygden.  En yrkesskade er en personskade, sykdom eller et dødsfall som skyldes en arbeidsulykke. Skaden må være forårsaket av en plutselig, uventet og uforutsett ytre hendelse. Som arbeidsulykke regnes også en tidsbegrenset ytre hending som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid.

For at en skade skal kunne være dekket, må skaden ha oppstått:

  • i undervisningssituasjon
  • på undervisningssted
  • i undervisningstiden

Undervisningsstedet er der undervisningen faktisk foregår. Arbeid på lesesal er likestilt med undervisning. Dekning etter folketrygdloven gjelder også for ekskursjoner og lignende utenfor ordinært undervisningssted dersom det skjer i regi av universitetet.
Det er NAV som avgjør om en skade godkjennes etter folketrygdloven.

Reise

I utgangspunktet er man som student ikke dekket på reise til og fra universitetet, eller til og fra praksisstedet. Dette kan være dekket av privat reiseforsikring. På reise mellom campus og praksissted vil du likevel kunne være dekket etter folketrygdloven.

I praksis

Når du er i praksis i en virksomhet vil du som hovedregel regnes som en arbeidstager og være omfattet av yrkesskadeforsikringsloven. Du kan da ha krav på ytelser etter både denne og folketrygdloven. Studenter i praksis vil være å anse som arbeidstager dersom de utfører tilnærmet de samme oppgavene som andre ansatte hos arbeidsgiver. Det er tre vilkår som må være oppfylt:

  • Du må ha utført et arbeid.
  • Arbeidet må ha vært utført for en arbeidsgiver.
  • Det må være i arbeidstiden.

I forbindelse med utenlandsopphold

Skal du reise på utveksling, praksis eller prosjekt utenlands må du som et minimum være dekket av Folketrygden og ha en egen reiseforsikring. For nærmere informasjon om forsikring i forbindelse med utenlandsopphold kan du se her.

Innreisende internasjonale studenter (ikke bofaste i Norge)

Nordiske studenter er forsikret gjennom folketrygden dersom studenten er folkeregistrert i Norge. Dersom studenten ikke er medlem gir folketrygdloven rett til å få dekket medisinske utgifter.

Studenter fra EØS land og Sveits vil dersom de har medlemskap i trygdeordning i hjemlandet mens de studerer i Norge ha rett til å få dekket kostnader til øyeblikkelig og nødvendig behandling etter norske regler. Det er viktig at studenten har helsetrygdkort fra hjemlandet?

Studenter fra land utenfor EØS vil ikke automatisk være medlem av folketrygden. Dette innebærer at de ikke har yrkesskadedekning.

For nærmere informasjon anbefales det å ta kontakt med NAV, se også her for nærmere informasjon om regelverk for utenlandske studenter.

Privatforsikring

For å ha fullgod forsikring på lik linje med ansatte, bør du ha privat forsikring som dekker personskade, reise og eventuelt annet. Private forsikringer må dekkes selv.

Se også Universitets- og høgskolerådets veiledning vedrørende forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter.