Retningslinjer for praksisopplæring - Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning - Student

Retningslinjer for praksisopplæring ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

Retningslinjer for praksisopplæring ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

Revidert versjon godkjent på fullmakt av studieutvalgets leder oktober 2018.

Det vises til gjeldende forskrift om rammeplan for de enkelte utdanningene, forskrift om opptak til høyere utdanning, forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet og lokal samarbeidsavtale om praksisopplæring mellom OsloMet og praksisstedene.

 • 1. Informasjon om praksisopplæringen

  Generell informasjon om praksisopplæringen er tilgjengelig på storbyuniversitetets nettsider. Informasjon til studenter om de enkelte praksisperiodene blir lagt i kullets praksisrom i Canvas.

 • 2. Politiattest, MRSA og TUB

  Alle studenter må levere politiattest for å ha rett til å delta i praksisopplæringen (jf. forskrift om opptak til høyere utdanning, kap. 6). Studenter som ikke har levert gyldig politiattest til praksisstart utestenges fra praksis.

  Studenter som ved semesterregistrering har svart "ja" på svarskjema om meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) og tuberkulose (TUB) må levere dokumentasjon på gjennomført medisinsk testing før de kan starte praksisopplæring. Dokumentasjon leveres i resepsjonen/postkassa i LUI infosenter (P42) ved semesterstart, eller sendes per post til:

  OsloMet - storbyuniversitetet, studiested Pilestredet
  Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, praksisadministrasjonen
  Postboks 4, St, Olavs plass
  0130 Oslo

 • 3. Taushetsplikt

  Når studentene er i praksis i skolen, er de underlagt gjeldende lov, reglement og instrukser for personalet i den aktuelle institusjon. Praksisstedene er forpliktet til å sørge for at alle lærerstudenter skriver under en erklæring om taushetsplikt før praksisopplæringen starter.

 • 4. Praksissteder og utplassering

  Studentene kan ikke skaffe praksisplass selv. Plassene er knyttet til de praksisstedene Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) inngår avtale med i Oslo og Akershusregionen.

  Studentene skal ikke ha praksisopplæring på et sted der egne barn går, der foreldre/ektefelle/samboer jobber, eller der de selv har/har hatt et ansettelsesforhold eller vært elev.

  4.1 Reisestøtte i praksisperioden

  Studenter må selv dekke reiseutgifter når praksisstedet er innenfor Ruters sone 1. Studenter får reisestøtte til praksissteder dersom følgende tre kriterier er oppfylt:

  • Praksisstedet ligger utenfor Ruters sone 1
  • Praksisstedet ligger i en annen sone enn der studenten bor
  • Studentens reisevei til studiestedet går ikke gjennom den sonen der praksisstedet ligger

  Informasjon om rutine for søknad om reisestøtte finnes i praksisemnene i Canvas.

 • 5. Tilstedeværelse på praksissted

  5.1 Praksisopplæring i skolen

  Studentene skal ha en tilstedeværelse på praksisstedet tilsvarende 37,5 timer per uke, fortrinnsvis i tidsrommet kl. 08:00-16.00. Studentene skal ha 15 klokketimer øvingsundervisning (tid med elever), og 10-13 klokketimer veiledning per uke.

  5.2 Praksisopplæring i barnehagen

  Studentene skal være i praksisbarnehagen 6,5 timer per dag i praksisperioden. Praksislærer og student inngår avtaler om hvilke vakter studenten skal ha i praksisperioden. Studentene skal ikke regnes som en del av grunnbemanningen, men likevel delta aktivt i alle ulike deler av barnehagedagen. Studentene skal være aktivt deltakende i det pedagogiske arbeidet, og gis mulighet til å utføre oppgaver knyttet til studiet.
  To studenter hos samme praksislærer skal sammenlagt ha 3 klokketimer veiledning hver uke. Studenter som er alene hos praksislærer skal ha 2 klokketimer veiledning hver uke.

  5.3 Studenter som vikarer

  Det er ikke anledning til å bruke studenter som vikarer i praksisperioder. For lærerstudenter innebærer det at praksislærer er til stede ved undervisning. Ved praksislærers fravær kan rektor avtale egenpraksis i 1-2 dager per praksisperiode. Dersom praksislærer i løpet av praksisperioden får innkalling til møter eller invitasjon til etterutdanningsdager ved OsloMet, har studentene egenpraksis som er planlagt og veiledet. Dette kan ikke avtales for observasjonspraksis.

  5.4 Generelt

  Praksislærer kan innvilge permisjon for deler av enkeltdager, men skal ikke gjøre avtale med studenter om å begynne senere eller gå tidligere på fast basis.
  Studentene skal delta på teamarbeid, personalmøter, foreldremøter, utviklingssamtaler m.m. utenfor de skisserte tidsrammene, også på kveldstid. Deltakelse på slike møter skal regnes som del av studentens praksistid. Individuell planlegging, eller planlegging med medstudenter, legges utenfor tidsrammene. Studentene bør normalt ha en halv times pause hver dag, men må likevel tilpasse seg praksisstedets arbeidstidsbestemmelser.
  Før praksisperioden starter kan det arrangeres førpraksismøter ved praksisstedet for studenter og praksislærere. Ved førpraksismøter er det pliktig oppmøte.

 • 6. Fravær fra praksisopplæringen

  Praksisopplæringen er en obligatorisk del av studiet. Omfanget er nedfelt i forskrift om rammeplan/programplan, og det kan normalt ikke lempes på kravet til oppmøte, jf. forskrift om studier og eksamen ved OsloMet, § 5-1, fjerde ledd.

  Det skilles mellom fravær som ikke kan tas igjen, og fravær som skal tas igjen ved utgangen av ordinær praksisperiode:

  6.1 Fravær som ikke kan tas igjen

  Hele praksisperioden må gjennomføres på nytt, og studenten får ett års forsinkelse i studieløpet, dersom studenten har

  • fravær som ikke er dokumentert med egenmelding, legeattest eller innvilget permisjon
  • dokumentert fravær som av ulike årsaken ikke kan tas igjen inneværende studieår

  6.2 Godkjent fravær som skal tas igjen

  Innvilgede permisjoner og egen/egne barns dokumenterte sykdom regnes som godkjent fravær. Alt godkjent fravær må tas igjen i form av forlenget praksisperiode. Fraværet skal tas igjen snarest mulig etter den ordinære praksisperioden, med mindre annet er avtalt med praksisadministrasjonen.

  6.3 Sykefravær - godkjent fravær som skal tas igjen

  Ved sykefravær må studenten omgående varsle praksisstedet. Ved sykefravær inntil 3 dager leveres egenmelding til praksislærer. Dersom det totale fraværet overstiger 3 dager, leveres legeattest/sykemelding til praksislærer. Legeattest/sykemelding skal leveres senest når studenten er frisk og tilbake ved praksisstedet.

  6.4 Permisjon - godkjent fravær som skal tas igjen

  Det kan søkes om permisjon fra praksisopplæringen. Dersom søknaden gjelder minst én dag, må det søkes på skjema til praksisadministrasjonen straks behovet for permisjon er kjent for studenten. Dokumentasjon må være vedlagt søknaden. Innvilgede permisjoner må tas igjen.
  Permisjoner gis bare unntaksvis, for eksempel:

  • ved velferdsgrunner; sykdom, omsorgsoppgaver og død i nærmeste familie
  • ved gjennomføring av eksamener ved OsloMet - storbyuniversitetet
  • når studenter driver toppidrett og omfattes av avtalen mellom Olympiatoppen og OsloMet
  • inntil 2 dager permisjon pr. år i forbindelse med høytider knyttet til religion eller livssyn
  • ved militær verneplikt

  Permisjon kan innvilges dersom studenten skal delta i arrangement eller organisasjonsarbeid på nasjonalt eller internasjonalt nivå, for eksempel representasjon for politisk organisasjon. Det er en forutsetning at det leveres søknad og dokumentasjon så snart studenten vet at arrangementet vil berøre en praksisperiode.

  Praksisadministrasjonen innvilger ikke permisjon i forbindelse med feriereiser, fritidsaktiviteter, deltakelse i tv-program, talentkonkurranser, kurs, seminar, arbeidsforhold, bryllup, diverse familie-/vennesamlinger og lignende.

  6.5 Unntak - godkjent fravær som ikke skal tas igjen

  Ved studentpolitisk tillitsverv ved OsloMet kan en student ha inntil 2 dager permisjon per semester uten at dette må tas igjen. Det må likevel søkes om permisjon for de aktuelle dagene.

 • 7. Ny og utsatt praksisperiode

  Når hele praksisperioden må gjennomføres på nytt, skilles det mellom "ny praksisperiode" og "utsatt praksisperiode":

  7.1 Utsatt praksisperiode - ingen forsøk brukt

  Når innvilget permisjon fra studiet eller dokumentert sykdom innebærer et omfang som ikke kan tas igjen inneværende studieår, må hele praksisperioden tas på nytt. Studenten kan bli et år forsinket i studieløpet, men har ikke brukt av sin ekstratid, og har heller ikke brukt et forsøk på å bestå praksis.

  En ikke gjennomført praksisperiode innebærer stopp i studiet, og studenten kan ikke gå videre i studiet før praksisperioden er gjennomført og vurdert til bestått.

  Utsatt praksisopplæring gjennomføres normalt når praksisperioden arrangeres ordinært for neste årskull.

  Studenter må kontakte praksisadministrasjonen på praksis-lui@oslomet.no så snart de vet at praksisperioden ikke kan gjennomføres.

  7.2 Ny praksisperiode - ett forsøk brukt

  Når studenter har fått praksisperioden vurdert til ikke bestått eller ikke er blitt vurdert på grunn av udokumentert fravær, må normalt hele praksisperioden tas på nytt. Studenten har brukt ett av to mulige forsøk på å bestå praksisperioden, jf. forskrift om studier og eksamen ved OsloMet, § 5-6 Antall forsøk

  Dersom en ikke gjennomført praksisperiode innebærer stopp i studiet, kan studenten fullføre studieåret, men kan deretter ikke gå videre i studiet før praksisperioden er gjennomført og vurdert til bestått. Det vil framgå av programplanen om praksis er progresjonskrav og innebærer stopp i studiet.

  Ny praksisopplæring gjennomføres normalt når praksisperioden arrangeres ordinært for neste årskull. Stopp i studiet vil gå av studentens ekstratid, jf. forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet, § 4-2, annet ledd. 

  7.3 To forsøk brukt - tapt studierett

  Dersom praksisstudiet ikke er bestått og det er brukt to forsøk, må studiet normalt avbrytes, jf. forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet § 4-4, første ledd, bokstav e. Det gjelder også dersom studenten har udokumentert fravær fra praksisopplæringen.

 • 8. Tilpasset praksisperiode ved graviditet og fødsel

  Ved graviditet og fødsel kan studenter ha rett til tilpasset praksisperiode ( jf. lov om universiteter og høyskoler § 4-5). Studenten kontakter praksisadministrasjonen på praksis-lui@oslomet.no for veiledning, og sender søknadsskjema om tilpasset praksisopplæring så snart studenten vet at en praksisperiode ikke kan gjennomføres.

 • 9. Vurdering og vurderingsrutiner

  Det skal avholdes midtveisvurdering og avsluttende vurdering der studentenes prestasjoner vurderes opp mot målene for praksisperioden, jf. forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet, § 5-1, annet ledd. Det skal framgå av programplanen hvem som fastsetter den faglige vurderingen. Praksislærer fastsetter bestått/ikke bestått praksis.

  Ved fare for ikke bestått praksis skal studenten, praksiskoordinator ved universitetet og praksisadministrasjonen varsles i henhold til forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenten skal så snart som mulig innkalles til et møte. Studenten gis skriftlig varsel så snart som mulig, jf. forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet, § 5-2.  

  Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiet. Det skal lages en plan for dette arbeidet i samråd med universitetets lærer og praksisadministrasjon. Praksisperioden kan, etter individuell vurdering, om ønskelig og mulig, forlenges noe.

  Melding om fare for å ikke bestå praksis skal underskrives av praksislærer, rektor og student. På møtet deltar studenten, praksislærer, skoleleder og praksiskoordinator fra OsloMet.

  Forskriftens § 5-3, 2 presiserer at om studenten mot slutten av praksisperioden viser handling eller adferd som utvilsomt gir grunnlag for å ikke bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren "ikke bestått" selv om forutgående varsel ikke er gitt. 

  Skoleleder kan bortvise studenter som viser handling eller atferd som er uforenlig med skolens ordensreglement. En bortvisning medfører ikke bestått praksis.

  Studenter som får praksisperioden vurdert til ikke bestått, har brukt ett av to mulige forsøk for den enkelte praksisperiode (jf. samme forskrift § 5-6). Ved gjennomføring av ny praksisperiode oppnevnes ny praksislærer og ny praksisplass. Den nye praksislæreren informeres om hva studenten spesielt må jobbe med i neste og siste forsøk.

  Det kan klages på eventuelle formelle feil i praksisperioden, ikke på karakter.

  9. 1 Praksisutvalg

  Dersom det foreligger en faglig vurdering med karakteren «ikke bestått», kan et utvalg oppnevnt av fakultet stadfeste eller annullere karakteren, jf. forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet, § 5-3, tredje ledd. 
  Fakultetet stadfester resultatet ikke bestått dersom studenten ikke oppfyller kravene til oppmøte, eller dersom studenten ikke får fullføre  praksisstudiet på grunn av forhold som skyldes studenten selv. Dette teller som ett forsøk, jf. forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet, § 5-3, annet ledd.

 • 10. Skikkethetsvurdering

  Kunnskapsdepartementet fastsatte 1. juli 2006 forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Skikkethetsvurdering skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer. Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas særskilt skikkethetsvurdering.

  § 2 i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning definerer begrepet og formålet med skikkethetsvurdering:

  "Skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve yrket. En student som utgjør en mulig fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til de pasienter, brukere, barnehagebarn, elever, eller andre studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller under fremtidig yrkesutøvelse, er ikke skikket for yrket."

  Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet, og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens forutsetninger for å kunne fungere i yrket.
  Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering.

  De som kan levere tvilsmelding er lærere ved universitetet, praksislærere, administrativt personale og studenter. Tvilsmeldingen sendes til institusjonsansvarlig for skikkethet ved OsloMet. Institusjonsansvarlig for skikkethet vurderer tvilsmeldingen og varsler studentene ved skriftlig innkalling til samtale hvis det foreligger begrunnet tvil om skikkethet.