Samarbeidsavtale for praksis ved LUI - Student

Samarbeidsavtale for praksis, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Samarbeidsavtale for praksis, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Gjelder Institutt for barnehagelærerutdanning, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning og Institutt for yrkesfaglærerutdanning. Ved avtaleinngåelse sendes avtalen på e-post til ny samarbeidspartner, sammen med følgebrev for signaturer.

Tilleggsinformasjon fra instituttene

Se også spesifikk informasjon om samarbeidsavtalen som gjelder de enkelte instituttene

Samarbeidsavtale

Samarbeidsavtalen inngås mellom praksisstedeier/praksissted og OsloMet - storbyuniversitetet (universitetet) om praksisstudier for universitetets lærerstudenter i perioden januar 2020 - desember 2025.

 • Bakgrunn

  De nasjonale retningslinjene for lærerutdanningene inneholder krav til organisering av praksisstudiene og krav om at praksissamarbeidet mellom utdanningsinstitusjon og praksissted skal være omfattet av avtale(r) som skal dekke følgende områder: formål, varighet, rammer, partenes oppgaver og ansvar, samarbeidsfora, gjensidig kompetanseutvikling, evaluering og godtgjøring.

 • Formål

  Praksisstudiet er en sentral del i utdanningene. Formålet med denne avtalen er å regulere samarbeidet mellom avtalepartene slik at formålet med praksisstudiet fylles. Samarbeidsfokuset skal være kvalitet i utdanningen og læringsutbytte for studentene.

  Formålet med praksisstudiene er å forberede studentene til arbeid som lærere gjennom nødvendig erfaring. Praksisstudiet skal sikre helhet og sammenheng mellom utdanningens læringsarenaer, involvere studenter, praksisstedeiere, praksissteder og fagmiljøer på lærerutdanningsinstitusjonen. Slik skal praksisstudiene danne grunnlaget for utvikling av yrkeskompetansen studentene skal oppnå. Avtalepartene skal bidra til dette gjennom integrering, progresjon, samspill mellom teori og praksis, og praksis som er veiledet, vurdert og variert, som nærmere beskrevet nedenfor.

  Det forventes at alt avtalepartene foretar seg som en del av avtalen holder en høy etisk standard.

  Dokumenter som er henvist til i "Tillegg til avtalen," anses som godkjent av partene og del av den signerte avtalen.

 • Parter og overordnede roller

  Alle avtaleparter er likeverdige aktører i arbeidet med å utdanne best mulig lærere til fremtidens skoler og barnehager.

  1. Praksisstedeier har overordnet ansvar for å legge til rette for praksisstudiet ved sine praksissteder og har signert tilsvarende avtale.
  2. Praksissted v/tjenesteleder har det overordnede ansvaret for gjennomføring av praksisstudier ved sin virksomhet og har signert tilsvarende avtale.
   1. Praksislærer har ansvar for å sette seg inn i praksislærerrollen og utøve de plikter som følger denne.
  3. OsloMet - storbyuniversitetet har overordnet ansvar for utdanningene.
   1. Dekaner har overordnet faglig ansvar for gjeldende fakultet, instituttledere faglig ansvar for gjeldende institutt, og studieledere faglig ansvar for gjeldende utdanning.
   2. Fakultetets seksjon for praksisadministrasjon har administrativt ansvar for studentenes pedagogiske praksis, skal gi oppdatert informasjon til praksislærere og være bindeledd mellom praksisfelt og fagmiljøet ved OsloMet. Praksisadministrasjonen kan kontaktes om innholdet i avtalen: praksis-lui@oslomet.no  

  Skriftlig formidling av informasjon til gjeldende parter skal være å anse som tilstrekkelig orientering i henhold til de aktuelle bestemmelser i denne avtalen. Partene er selv ansvarlige for til enhver tid å holde øvrige parter informert om hvem som skal være å anse som kontaktpersoner, og orientere om deres kontaktinformasjon. Bytte av personell medfører i seg selv ikke endringer i avtalen.

 • Varighet, endringer, oppsigelse og evaluering

  Datert og signert avtale har oppstart nærmeste hele semester og gjelder normalt for seks år, i perioden angitt på avtalens forside. Avtalen har ikke tilbakevirkende kraft.

  Etter avtaleinngåelse kan dens innhold kun endres ved endringer i dokumenter som ligger til grunn for denne avtalen, eller ved enighet mellom praksisstedeier og universitetet v/berørte fakulteters dekaner.

  Dersom noen av partene ser at deres oppgaver vanskelig kan gjennomføres, skal øvrige parter orienteres så snart som mulig. 

  Endringsønsker fremsettes skriftlig for praksis-lui@oslomet.no så snart som mulig.

  Partene kan berostille (deaktivere) avtalen for ett studieår av gangen dersom avtalens vilkår midlertidig ikke er til stede, i henhold til punktet "Oppgaver og ansvar".

  Samarbeidet om praksisstudiet kan avsluttes og avtalen kan sies opp i avtaleperioden, dersom behovet endrer seg eller en av partene ikke oppfyller vilkårene i avtalen.

  Oppsigelse av avtalen fremsettes skriftlig til praksis-lui@oslomet.no. Muntlig oppsigelse er ikke gyldig. Dersom avtalen opphører, har partene et felles ansvar for å legge forholdene til rette for at studentene som ennå ikke har fullført sin praksisperiode, får fullføre denne.

  Dersom det foreligger vesentlig mislighold kan partene, etter å ha gitt skriftlig varsel og rimelig frist til å bringe forholdet i orden, heve avtalen med umiddelbar virkning. Det må i slike tilfeller vurderes om avtalte praksisperioder skal fullføres uavhengig av oppsigelsestidspunkt og oppsigelsestid.

  Avtalens formelle innhold skal evalueres av partene etter seks år. Ved eventuelle større endringer i utdanningene eller praksisfeltet, kan det vurderes å gjennomføre evaluering på et tidligere tidspunkt. Evaluering av praksisstudiene omtales i punkt "Oppgaver og ansvar."

 • Rammer

  Generelle bestemmelser

  Studentene som skal ha praksis kan komme fra ulike studieprogram ved universitetet. Hvert studieprogram har sine bestemmelser. Praksisstudiene skal baseres på, og legges til rette etter, de prinsipper som er nedfelt i gjeldende offentlige og lokale rammer, herunder lov- og regelverk, offentlige styringsdokumenter, tidsplaner, retningslinjer, program- og emneplaner, guider, rapporter, skjemaer etc. Bestemmelsene omhandler blant annet krav til praksisstudiene, studenters tilstedeværelse og fravær, tilpasninger, vurderingsrutiner etc. for praksisperioden.

  Universitetet har ansvar for å gjøre tilgjengelig den til enhver tid gjeldende informasjon om slike bestemmelser, i rimelig tid før praksisperiodens oppstart. Partene plikter å holde seg oppdatert og gjennomføre praksisstudiene i henhold til denne informasjonen. Oversikt over bestemmelsene finnes i punkt "Tillegg og ansvar."

  Informasjonsdeling og taushetsplikt

  Alle parter skal sørge for forsvarlig kommunikasjon samt oppbevaring av dokumenter og annet materiale av betydning for samarbeidet, uansett form.

  Partene er pålagt taushetsplikt etter Forvaltningsloven §§ 13 flg. Studenter er også underlagt gjeldende lov- og regelverk for personalet ved aktuelt praksissted. Praksisstedeier har ansvar for at studenter signerer egen erklæring om taushetsplikt før praksisperioden starter.

 • Oppgaver og ansvar

  Felles oppgaver og ansvar

  Partene skal medvirke lojalt og forplikte seg til et felles ansvar for høy faglig standard og tilrettelegging slik at praksisstudiene gjennomføres som planlagt i henhold til avtalens innhold.

  Partene er ansvarlige for å holde seg oppdatert og følge de til enhver tid gjeldende avtalebestemmelsene. Studentene skal få profesjonsrelevante praksisstudier som belyser alle viktige sider av det å være lærer i barnehage/skole.

  Tilgang til kvalifiserte praksislærere

  Universitetets behov for praksisplasser styrer behovet for praksislærere i det enkelte studieår. Universitetet kan ved behov be praksisstedet utlyse nye praksislærerfunksjoner internt.

  Praksisstedeier skal bidra til at praksisstedet har nødvendig, kvalifisert og egnet personale. Praksisstedets ledelse skal innstille praksislærere.

  I dette ligger følgende:

  • For veiledning av bachelor- og PPU-Y-studenter skal praksislærer ha fagkompetanse i faget / fagene / utdanningen de veileder i.
  • For veiledning av masterstudenter skal praksislærere ha tilfredsstillende faglig fordypning.
  • Det er et mål at praksislærer har 3 års erfaring i læreryrket etter endt lærerutdanning.
  • Praksislærer skal være personlig egnet til oppgaven.
  • I henhold til de ulke studiers nasjonale retningslinjer er det et krav at praksislærer skal ha videreutdanning i pedagogisk veiledning. OsloMet har som mål at alle praksislærere har minimum 15 studiepoeng i pedagogisk veiledning. Partene må sammen legge til rette for å oppfylle dette kravet. Universitetet skal ha et tilbud til praksislærere om videreutdanning i pedagogisk veiledning på minst 30 studiepoeng. Praksisstedeier og praksisstedets ledelse har ansvar for å oppfordre og legg til rette for at praksislærere kan ta videreutdanning i pedagogisk veiledning i henhold til de nasjonale retningslinjene og OsloMet sin målsetting.

  Innmelding/tildeling av praksisplasser

  Praksisstedet skal besvare universitetets henvendelser vedrørende behov for praksisplasser så snart som mulig. Universitetet har fastsatte rutiner og frister for sitt arbeid, se punkt "Tillegg til avtalen."

  Integrering

  Praksisstudiene skal være et samarbeid mellom universitetets lærere, praksisstedets ledelse, praksislærere og studenter, og i henhold til studiets rammer og innhold.

  Praksisstudier ved praksisstedet og undervisning på universitetet er likeverdige læringsarenaer. Praksis har en integrerende funksjon i lærerutdanningen, og skal være relevant og integrert i kunnskapsområder, fordypninger, fag og emner.

  Partene skal sørge for at studentenes erfaringer og problemstillinger fra praksis integreres med teoretiske og faglige perspektiver i de enkelte kunnskapsområdene. Dette kan bidra til å gi studentene både erfarings- og forskningsbasert grunnlag for yrkesutøvelsen.

  Progresjon

  Alle parter skal bidra til progresjonsbaserte praksisstudier, der praksiselementene skal bygge på hverandre slik at studentene får en naturlig utvikling hva gjelder form, innhold og vanskelighetsgrad. Periodene for pedagogisk praksis finnes i instituttets praksiskalender, og periodenes innhold er beskrevet i det enkelte studiets emneplan/praksisguide, se punkt "Tillegg til avtalen."

  Veiledet, vurdert og variert pedagogisk praksis

  Partene skal sikre helhetlig og sammenhengende lærerutdanning, sammenbinding av teori og praksis og samarbeid om variasjon, veiledning og vurdering. Samspillet mellom teori og praksis skal danne grunnlaget for utvikling av kompetansen studentene skal oppnå.

  Praksisstedets ledelse og praksislærere, samt universitetets lærere, har felles ansvar for veiledning og vurdering av studenter i praksisperioder. Dette innebærer at universitetets lærere, praksislærer, praksisstedets ledelse, og studenter, deltar aktivt i planlegging, utvikling, oppfølging, gjennomføring og evaluering av praksisstudiene. Veiledning og vurdering i praksis skal støtte opp om læring og utvikling hos den enkelte student.

  Veiledet praksis betyr at studenten skal ha systematisk pedagogisk veiledning fra kvalifisert praksislærer.

  Vurdert praksis innebærer midtveis- og sluttvurdering i tråd med vurderingskriterier, karakteruttrykk og krav til progresjon.

  Grunnlaget for oppfølging, veiledning og vurdering av studenter i praksis er emneplanenes læringsutbyttebeskrivelser i det enkelte studieår, konkretisert av universitetet i tilhørende dokumenter og rutiner omtalt i punktet "Rammer".

  Dersom det oppstår tvil om studenten kan bestå praksisperioden, jf. forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet, § 5, se pkt. "Tillegg til avtalen," skal praksislærer umiddelbart kontakte universitetet som gir løpende oppfølging til student og praksissted.

  Variert praksis innebærer at praksisstudiene tilrettelegges slik at studentene får variasjon i praksis i samsvar med avtalens rammer, slik at målene med praksisstudiene kan nås. Studentene skal få erfaring med ulike sider av yrket i et felt preget av endring, mangfold og kompleksitet. Studentene skal få anledning til å være både observerende, utforskende og deltakende i pedagogisk virksomhet ved praksisstedet.

  Skikkethetsvurdering

  I tillegg til gjeldende vurderingskriterier for praksisperioder er alle studenter under kontinuerlig skikkethetsvurdering gjennom hele studiet. Det innebærer at samtlige i kontakt med studenten, praksislærer og ansatte ved praksisstedet, også skal vurdere studentens skikkethet for yrket. Tvilsmelding sendes institusjonsansvarlig for skikkethet ved universitetet, jf. forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, se punkt "Tillegg til avtalen."

  Samarbeidsfora

  Universitetet skal utvikle og opprettholde relevante samarbeidsfora med praksisfeltet. Hensikten med slike samarbeidsfora er i første rekke å sikre tett samarbeid mellom avtalepartene, gjennom å tilrettelegge for kvalitetssikring, utvikling og gjennomføring av praksis.

  Universitetet utarbeider planer for slike fora, i samarbeid med praksisfeltet. Planer for kommende studieår gjøres tilgjengelig for avtalepartene, og alle parter plikter å forholde seg til disse. Se punkt "Tillegg til avtalen."

  Praksisstedets ledelse skal sikre at det tilrettelegges for at praksislærere får deltatt på obligatoriske møter om praksisstudiene.

  Kvalitetssikring og evaluering av praksisstudiene

  Alle avtaleparter skal delta i og ta ansvar for evaluering, kvalitetssikring og videreutvikling av praksisstudiene, i henhold til universitetets gjeldene "System for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene ved OsloMet, se punkt "Tillegg til avtalen."

  Som en del av kvalitetssikringssystemet er det utarbeidet retningslinjer for tilbakemelding og klage på praksisstudiene, se punktet "Klager og tvister".

  På initiativ fra universitetet, skal følgende evalueres etter endt praksisperiode:

  • Studentene skal evaluere læringsutbyttet fra praksisstudiene
  • Praksisstedet skal evaluere samarbeidet med universitetet

  I tillegg kan praksisstedeier inngå en intensjonsavtale med universitetet som omfatter ytterligere utvikling av kvalitet i praksis.

  Gjensidig læring og utvikling

  I tillegg til samarbeid om praksisstudiene, forutsettes et nært samarbeid for gjensidig læring og utvikling, der alle parter bidrar med tilrettelegging for slikt arbeid. Samarbeidet skal omfatte utveksling av kunnskap, kompetanse og lærerkrefter på en måte som sikrer gode læringsarenaer for partenes aktører, og sikrer at aktivitets- og utviklingsoppgaver i praksisfeltet trekkes inn i praksisforberedelsene i lærerutdanningsfagene. Partene må være samfunnsorienterte institusjoner med kompetent personale for å sikre slikt samarbeid.

  Praksisstedet skal kunne fungere som arena for universitetets ansatte hva gjelder kvalitetssikring av praksisfeltet samt arbeid med forskning og utvikling (FoU). Dette etter avtale med tjenesteleder. Også studenter skal kunne ta del i FoU-arbeid. I tillegg skal praksisstedet kunne være arena for studenters arbeid utenom organiserte praksisperioder, samt bacheloroppgave, masteroppgave, observasjonsarbeid, utvekslingsstudier o.l. OsloMet skal legge til rette for strukturert samarbeid med praksisstedeier og praksissted om studenters innhenting av data til bachelor- og masteroppgaver m.m.

  Universitetet skal kunne være en samarbeidsressurs for faglig utviklingsarbeid ved praksisstedet, eksempelvis gjennom praksisrelatert FoU-arbeid og utveksling mellom institusjonene.

  Det kan være aktuelt med hel eller delvis overtakelse av praksissted for en kort periode. Dette kan være en del av studiets progresjon i praksis og/eller for å frigjøre deler av praksisstedets personale for utviklingsarbeid.

  Ved slike besøk fra studenter har praksisstedets ledelse ansvar for tilrettelegging. Øvrig organisering avtales i det enkelte tilfelle, i henhold til avtale med partenes ledelse.

  Praksisstedeiers oppgaver og ansvar

  I tillegg til felles oppgaver og ansvarsområder, har praksisstedeier overordnet ansvar for tilrettelegging av praksisstudiene ved sine praksissteder. Dette innebærer å stille til rådighet nødvendig og kvalifisert pedagogisk og administrativt personale, for å realisere samarbeidsavtalen, bidra til faglig kvalitet i praksisstudiene og formidle gjensidig informasjon mellom partene. 

  Praksisstedeier skal foreta fakturering til universitetet og videre avlønne involverte i henhold til punktet "Økonomi."

  Praksisstedets oppgaver og ansvar

  I tillegg til felles oppgaver og ansvarsområder, har praksisstedet et spesielt ansvar for gjennomføring av praksisstudier ved sin virksomhet.

  Tjenesteleder/koordinering

  Praksisstedets leder har overordnet ansvar for samarbeidet med universitetet, og det faglige og administrative ansvaret for å legge til rette for rammevilkårene og gjennomføring av praksisstudier ved sin virksomhet, selv der oppgavene delegeres.

  Tidsplanlegging, kapasitet og tilstedeværelse

  Praksisstedets ledelse har i samarbeid med praksislærer ansvar for å planlegge praksisstudiene og møtedeltakelse i henhold til gjeldende dokumenter og planer for praksisgjennomføring og samarbeidsfora.

  Det forventes at praksisstedet tar imot studenter fra ulike utdanninger i flere praksisperioder gjennom studieåret.

  Praksislærer/team må ha en stillingsstørrelse som er tilstrekkelig for behovet i gjeldende praksisperioder, normalt 100 % stilling i praksisperioden. Praksislærer kan ikke ta ut ferie eller avspasering på studentenes praksistidspunkter.

  Universitetets oppgaver og ansvar

  I tillegg til felles oppgaver og ansvarsområder, har universitetet følgende oppgaver og ansvar:

  Utdanningene

  Universitetet har et overordnet ansvar for utdanningene. Studieledelsen har et overordnet ansvar for studieprogrammenes studenter samt innhold, kvalitet og vurdering i praksis, og for progresjon gjennom og mellom praksisperiodene. Universitetet utarbeider lokale bestemmelser og dokumenter gjeldende for studiet og praksisperiodene, som omtalt i punktet "Rammer."

  Politiattest

  Universitetet har ansvar for å administrere innhenting av gyldig politiattest for studenter som skal gjennomføre obligatoriske praksisstudier jf. Lov om universiteter og høyskoler § 4-9, se punkt "Tillegg til avtalen.". Politiattesten er kun gyldig for gjennomføring av pedagogisk praksis i gjeldende studieløp.

 • Økonomi/godtgjøring

  Universitetet godtgjør for praksisstudiene i henhold til arbeidsmiljøloven og gjeldende øvingslæreravtaler.

  Universitetet har innarbeidede rutiner vedrørende godtgjørelse for praksisstudiene, der godtgjørelse refunderes ved at praksisstedeier sender faktura til universitetet innen gitte frister. Statlig sektor krever 30 dagers betalingsfrist, og fakturaen må inneholde oppgitt referanse/opplysninger.

  Hvis faktura for godtgjørelse ikke betales til avtalt tid, har avsender krav på rente av det beløp som er forfalt til betaling, i henhold til Forsinkelsesrenteloven, se punkt "Tillegg til avtalen."

  For utfyllende beskrivelse av godtgjøringsprosessen, se punkt "Tillegg til avtalen."

 • Forsikring

  I henhold til brev fra departementet, er studenter i pedagogisk praksis forsikringsmessig å betrakte som vanlig arbeidstaker på praksisstedet. De faller dermed inn under Lov om yrkesskadeforsikring og Lov om skadeerstatning. Eventuell skade på praksisstedet dekkes av praksisstedets forsikring. Se punkt "Tillegg til avtalen."

 • Klager og tvister

  Klage på praksisstudiene

  Dersom studenten opplever forhold ved praksisstudiene som gir grunnlag for å klage på praksissted, herunder praksislærer, kan studenten gjøre dette i henhold til universitetets retningslinjer om tilbakemelding og klage på praksisstudier, se punkt "Tillegg til avtalen."

  Tvist om avtalen

  Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvinklingene av avtalen, skal tvisten først søkes løst gjennom forhandlinger eller mekling. Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. Avtalens verneting er Oslo tingrett.

 • Tillegg til avtalen

 • Signatur

  En trepartsavtale inngås ved at praksisstedeier først inngår en signert og datert avtale med universitetet. Deretter inngår praksisstedet en likelydende signert og datert avtale med universitetet. Begge avtalene arkiveres i universitetets arkivsystem. Dersom dere ønsker å samarbeidet med OsloMet skal det signeres i signaturfeltet til denne avtalens følgebrev. Det er kun følgebrevet, med signaturer, som skal returneres når ny avtale inngås.