Programplan forMasterstudium i økonomi og administrasjon

Innledning

Masterstudiet i økonomi og administrasjon (siviløkonomstudiet) er et toårig studium (120 studiepoeng). Studiet leder både frem til graden siviløkonom og til graden master i økonomi og administrasjon. Masterstudiet følger Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) sin anbefalte plan for toårig masterstudium i økonomi og administrasjon. Studiet består av en kursdel på 90 studiepoeng og et selvstendig arbeid (masteroppgave) på 30 studiepoeng.

Masterstudiet kvalifiserer til å utføre økonomiske og administrative oppgaver og utredningsarbeid på høyt nivå i næringsliv og offentlig forvaltning. En stor del av kandidatene fra masterstudiet i økonomi og administrasjon (siviløkonomer) går inn i ledende stillinger eller stillinger med personalansvar. Studiet kvalifiserer også til doktorgradsstudier og forskerkarriere.

I henhold til NRØA sin anbefalte plan for toårig masterstudium gir studiet både en fordypning og bredde, og er organisert i ett spesialiseringsområde (hovedprofil) og ett støtteområde (støtteprofil) innenfor økonomiske og administrative fag. Studentene velger mellom hovedprofilene Finansiell økonomi og Strategi, organisasjon og ledelse. I tillegg er det mulig å ta valgfrie emner som faller utenfor hovedprofilene for å gi ytterligere bredde til studiet. De valgfrie emnene må likevel være relevante for studiet. Valgt profil vil framkomme på vitnemålet. 

Studentene kan ta emner ved andre institusjoner og ved andre masterstudier ved OsloMet for ytterligere å styrke studentenes muligheter for å skaffe seg både fordypning og bredde i sin mastergrad. Studenten undersøker i så fall selv med aktuell høgskole/universitet om det er muligheter for å få tatt emnet/emnene hos dem. I forkant må studenten også ha fått godkjent emnene ved Handelshøyskolen, samt fått vurdert om emnene kan brukes i hovedprofil eller støtteprofil, eller om det/de vil regnes blant de valgfrie emnene.

Målgruppe

Studiets målgruppe er personer med bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller bachelorgrad i regnskap og revisjon, som ønsker å kvalifisere seg til jobber i næringsliv, offentlig forvaltning og andre organisasjoner; som spesialister, rådgivere eller ledere, eller ønsker å kvalifisere seg til videre studier på doktorgradsnivå.

Opptakskrav

Opptakskravet er fullført bachelorutdanning i økonomi og administrasjon (180 studiepoeng) eller bachelorutdanning i regnskap og revisjon (180 studiepoeng). Bachelorutdanningen må tilfredsstille de spesifikke kravene i Plan for bachelor i økonomi og administrasjon, fastsatt og anbefalt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA). Også personer med en annen bachelorgrad som tilsvarer bachelorgraden i økonomi og administrasjon, kvalifiserer for å søke opptak, dersom graden tilfredsstiller NRØAs krav om minst 120 studiepoeng i økonomisk-administrative fag og kravene til fagsammensetning for øvrig er oppfylt. Bachelorgraden må tilfredsstille kravet om generell bredde og dybde innen økonomi og administrasjon for å betraktes som tilsvarende en bachelorgrad i økonomi og administrasjon. Se NRØA-planen for nærmere informasjon om kravene.

Det er en forutsetning at de økonomisk-administrative emnene som kreves for å oppfylle fagkravene, inngår i selve graden søkeren har tatt. Maksimalt ett av emnene som inngår i fagkravene, tillates å være tatt utenom bachelorgraden.

De 120 studiepoengene skal bestå av obligatoriske emner (90 studiepoeng) og videreføringsemner (30 studiepoeng). I de obligatoriske emnene skal det inngå minst 30 studiepoeng i bedriftsøkonomisk analyse, 25 studiepoeng i administrasjonsfag, 15 studiepoeng i samfunnsøkonomi og 20 studiepoeng i metode.

Gjennomsnittskarakteren for de eksamener som inngår i det faglige grunnlaget på 180 studiepoeng, må være C eller bedre.

Enkelte emner på masterstudiet kan bli undervist på engelsk. Gode engelskkunnskaper vil derfor være en fordel.

Bachelorgrad tatt i land utenfor Norge må være på minimum tre år utover kravet for å oppnå generell studiekompetanse i Norge. For søkere med bachelorgrad som er tatt utenfor Norden kreves det bestått enten GMAT- eller GRE-test. Testen må være avlagt innenfor de siste fire årene. Det kreves minimum 600 poeng på GMAT-testen. Ved GRE-testen kreves det minimum 152 poeng på den kvantitative delen (ny skala).

Rangeringsregler

80 prosent av studieplassene er forbeholdt søkere som konkurrerer kun på grunnlag av karakterpoeng. Søkere som ikke når opp i denne kvoten, konkurrerer videre sammen med øvrige søkere på grunnlag av karakterpoeng og tilleggspoeng.

Tilleggspoeng

Det gis inntil to poeng for relevant praksis, 0,5 poeng pr. halvår i inntil to år. Praksis må være opparbeidet etter endt grunnutdanning. Relevant praksis kan være arbeidserfaring innen personal- eller økonomifunksjonen i privat eller offentlig virksomhet. Det forutsettes dokumentasjonen på selvstendig arbeid, samt type arbeidsoppgaver.

Det gis inntil to poeng for relevant tilleggsutdanning utover opptaksgrunnlaget, 0,5 poeng per 30 studiepoeng. Som relevant tilleggsutdanning regnes juridiske fag, samfunnsvitenskapelige fag, språkfag og økonomisk-administrative fag.

For øvrig vises det til Forskrift om opptak til studier ved OsloMet - storbyuniversitetet.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter, og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har spesialisert innsikt og avansert kunnskap i emnene innenfor ett av studiets to hovedprofiler: finansiell økonomi eller strategi, organisasjon og ledelse
 • har inngående kunnskap om statistisk metode, bruk av modeller, validitetsformer, kausalitet, og kvantitative data i forskningsprosessen. Kandidaten kan relatere problemstilling, kontekst og data til metodevalg, og har anvendt dette i sitt arbeid med masteroppgaven
 • kan anvende kunnskap på nye områder innenfor studiets to fagprofiler, finansiell økonomi eller strategi, organisasjon og ledelse og kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagenes historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Innenfor profilen finansiell økonomi skal kandidaten oppnå

 • avansert kunnskap om hvordan verdiskapingen i en virksomhet skal måles, analyseres og styres på en best mulig måte
 • spesialisert innsikt i forskjellige styringsverktøy, hva som styrer prisdannelse, verdsettelse og bedrifters finansieringsvalg og ulike perspektiver og modeller for bedrifters beslutningsgrunnlag og hva som er dets økonomiske konsekvenser
 • inngående kunnskap og teoretisk forståelse av en rekke økonometriske analysemetoder tilpasset problemstillinger i finans og forståelse for deres sterke og svake sider
 • inngående kunnskap om metoder for måling og kvantifisering av risiko, og sette opp strategier for å nøytralisere risiko

Innenfor profilen strategi, organisasjon og ledelse skal kandidaten oppnå

 • kunnskap om kartlegging og analyse av organisasjoner med vekt på arbeidsmiljø og ledelse, samt kunnskap om sentral forskning innen fagfeltet både nasjonalt og internasjonalt
 • avansert og forskningsbasert kunnskap om bedrifters konkurransearenaer, strategiutvikling, og forskningsbasert kunnskap om strategier for internasjonalisering i en globalisert økonomi
 • inngående kunnskap om teorier relatert til strategisk ledelsesteori, strategiutvikling og endring i bedrifter
 • inngående kunnskap om samfunnsvitenskapelig teori og metode, forståelse for bruk av modeller i samfunnsvitenskapene, og hva som kreves for å gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • inngående kunnskap om kvantitativ data (surveymetoden, bruk av sekundærdata), kvantitative analyser og kvalitativ metode (utvalg, intervjuer, analyse og validitet.)

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende eksisterende teorier, statistiske, økonometriske og samfunnsvitenskapelige metoder og fortolkninger innenfor finansiell økonomi eller strategi, organisasjon og ledelse
 • kan arbeide selvstendig med analyse av komplekse og omfattende strategiske problemstillinger for selskaper og deler av selskaper
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder (som tilgjengelig statistikk, finansregnskap, børsdata), modeller og metoder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning, knyttet til aktuelle faglige problemstillinger innenfor et av studiets fagprofiler, finansiell økonomi eller strategi, organisasjon og ledelse, i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Innenfor profilen finansiell økonomi kan kandidaten

 • på en selvstendig måte analysere og drøfte kjerneområder i finansiell økonomi ved hjelp av kvantitative data
 • foreta økonometriske analyser tilpasset problemstillinger i finans
 • foreta verdsetting av ulike aktiva og foreta investeringsbeslutninger, inkludert salg, oppkjøp og fusjoner
 • estimere verdi på derivater, og bruke statistiske metoder og simulering for å kartlegge og avdekke ulike former for risiko og deres størrelse

Innenfor profilen strategi, organisasjon og ledelse kan kandidaten

 • analysere og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning innenfor personalarbeid, arbeidsmiljø, ledelse, strategiske prosesser i virksomheter, og internasjonale utfordringer for bedrifter i et globalt marked
 • bruke relevante metoder (kvalitativ og kvantitativ), for faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte innenfor ulike felt i organisasjon og ledelse
 • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, herunder forskningsbasert litteratur, ulike undersøkelser, statistikk og annet datagrunnlag, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • analysere økonomisk-administrative problemstillinger
 • anvende økonomisk-administrative kunnskaper og ferdigheter på nye områder
 • gjennomføre avanserte økonomisk-administrative arbeidsoppgaver og prosjekter
 • takle ledelsesmessige utfordringer på alle nivåer og lede krevende utviklingsprosesser
 • formidle omfattende selvstendig arbeid både skriftlig og muntlig og behersker økonomisk-administrative uttrykksformer
 • kommunisere økonomisk-administrative problemstillinger, analyser og konklusjoner både til spesialister og til allmennheten
 • ha en aktiv rolle i å bidra til nytenkning i innovasjonsprosesser, organisasjonsmessig design og endringsprosesser i bedrifter og foretak
 • søke på ph.d. studier i inn- og utland

Innhold og oppbygging

Studentene kan velge enten hovedprofil i Finansiell økonomi eller hovedprofil i Strategi, organisasjon og ledelse. Emneporteføljen er sammensatt slik at studentene gis mulighet til å fordype seg innen sin valgte hovedprofil, slik at de vil være i stand til å løse praktiske problemstillinger innen dette området i arbeidslivet. For å ivareta kravet om bredde i graden, velger studentene også en støtteprofil. Her kan de enten velge den andre profilen som sin støtteprofil eller de kan velge samfunnsøkonomi som støtteprofil. En oppbygging av hovedprofil og støtteprofil sikrer at studentene utvikler seg både som spesialister og generalister, noe som er kjennetegnet på en siviløkonom.

Profilemner/valgfrie emner ved andre masterstudier

Studentene kan velge å ta enkelte profilemner utover de obligatoriske emnene i profilen ved masterstudier ved andre høgskoler/universitet i Norge eller ved andre masterstudier ved OsloMet. Tilsvarende gjelder for de valgfrie emnene. Det er en forutsetning at emnene studenten totalt har tatt i studieløpet, tilfredsstiller kravene til minst 40 studiepoeng innen valgt hovedprofil og minst 20 studiepoeng innen støtteprofilen. Studenter som ønsker å ta emner ved andre institusjoner, kontakter selv aktuell institusjon og undersøker mulighetene. Dessuten må de avklare med Handelshøyskolen ved OsloMet hvorvidt emnet/emnene kan inngå i hovedprofil, støtteprofil eller må regnes inn i de 20 studiepoengene med valgfrie emner. De valgfrie emnene trenger ikke være innenfor fagområdet økonomi og administrasjon, men må likevel være relevant for et masterstudium i økonomi og administrasjon.

Emner ved andre studier er normalt ikke samordnet med time- og eksamensplan for masterstudiet i økonomi og administrasjon, og studenten må selv undersøke om det lar seg praktisk gjennomføre.

For studieåret 2018-2019 er følgende emner forhåndsgodkjent:

 • OLA4000 Organisering og ledelse i det nye arbeidslivet (UiO). 

 • OAS4300 Ledelse (masterstudium i offentlig administrasjon og styring - OsloMet) . Studenter som ikke har mulighet til å ta vårt emne ØAADM4500 Ledelse i høstsemesteret, kan ta OAS4300 i vårsemesteret. Ett av de to emnene kan inngå i SOL hovedprofil eller støtteprofil.

 • MSLV4700 Arbeidsrettslige perspektiver i endringsprosesser (masterstudium i styring og ledelse - OsloMet). Emnet kan ha avvikende semesterordning. Emnet kan inngå i SOL hovedprofil eller støtteprofil.

Det er begrenset antall plasser i emnene som er forhåndsgodkjente, og studenter som ønsker disse emnene, må kontakte studieadministrasjonen for mer informasjon om frist for bindende påmelding.

Andre emner i OLA-studiet er aktuelt etter avtale med UiO og godkjenning av Handelshøyskolen.

Her finner du nettsiden med informasjon om hospitantmuligheter ved UiO

Tilbudet av emner ved Handelshøyskolen vil bli vesentlig utvidet i studieåret 2019-2020.

Progresjon

Den faglige progresjonen i studiet er ivaretatt gjennom emnenes plassering i studieløpet. De obligatoriske emnene er lagt tidlig i studieløpet, og dette er emner som ofte er helt nødvendige forkunnskaper for å kunne gjennomføre profilemner senere i studieløpet. Det tillates normalt ikke at studenten fraviker fra studiemodellen. Det vil fremgå av den enkelte emneplan hvilke forkunnskaper emnet bygger på.

I 3. semester får studentene tildelt veileder til arbeidet med masteroppgaven. Veileder tildeles på bakgrunn av tema studenten har valgt å skrive om. For å få tildelt veileder må studenten minimum ha bestått 50 studiepoeng.   

Det toårige masterprogrammet består av:

 •          Felles metodeemne (statistiske metoder, 10 studiepoeng)

 •          Emner i hovedprofil - minimum 40 studiepoeng                                         

 •          Emner i støtteprofil - minimum 20 studiepoeng  

 •          Valgemner, 20 studiepoeng

 •          Masteroppgave knyttet til hovedprofil, 30 studiepoeng

 

Emner innenfor hovedprofilene:

Finansiell økonomi:

 • Finansstyring (obligatorisk), 1. semester

 • Finansiell økonometri (obligatorisk), 2. semester

 • Finansielle markeder (obligatorisk), 2. semester

 • Internstyring, 2. semester

 • Verdsettelse, 3. semester

 • Derivater, 3. semester

 • Eierstyring og selskapsledelse, 3. semester

 • Risikostyring (tilbys trolig ikke 2018/2019), 3. semester

 • Advanced Corporate Finance, 3. semester

 

Strategi, organisasjon og ledelse:

 • Strategisk personalledelse (obligatorisk), 1. semester

 • Samfunnsvitenskapelig metode (obligatorisk), 2. semester

 • Strategiutvikling, 2. semester

 • Arbeidsmiljø og ledelse, 2. semester

 • Internasjonale strategier i en global økonomi, 3. semester

 • Kunnskapsstrategi, 3. semester

 • Ledelse, 3. semester

Emner som tilbys under støtteprofilen Samfunnsøkonomi:

 • Makroøkonomisk politikk, 1. semester

 • Microeconomics, 2. semester

 • Environmental Economics, 3. semester

 • Næringsøkonomi, 3. semester

Etikk og bedriftenes samfunnsansvar (10 sp) er et emne som tilbys i 3. semester, og kan brukes i kategorien valgfrie emner. Det regnes ikke inn i hoved- eller støtteprofil.

Alle emner er på 10 studiepoeng, mens masteroppgaven er på 30 studiepoeng.

Normalt tilbys alle emner hvert studieår, men vi tar forbehold om at det kan være forhold som gjør at enkelte emner ikke blir tilbudt enkelte studieår, f.eks. at det er for lav påmelding til emnet eller at det er endringer i fagstaben.

I 4. semester arbeides det for fullt med masteroppgaven, men allerede i 3. semester blir studentene knyttet til en veileder. Masteroppgaven skrives innenfor valgt hovedprofil. Nærmere informasjon om gjennomføring og innlevering er beskrevet i emneplanen.

Løper over flere semestre Obligatorisk emne Valgfritt emne
1. studieår
Veivalg: Hovedprofil: Økonomisk analyse, Støtte: Finansiell økonomi
1. semester
2. semester
Veivalg: Hovedprofil: Økonomisk analyse, Støtte: Strategi, org. og ledelse
1. semester
2. semester
Veivalg: Hovedprofil: Strategi, org. og ledelse, Støtte: Finansiell økonomi
1. semester
2. semester
Veivalg: Hovedprofil: Strategi, org. og ledelse, Støtte: Økonomisk analyse
1. semester
2. semester
Veivalg: Hovedprofil: Finansiell økonomi, Støtte: Strategi, org. og ledelse
1. semester
2. semester
Veivalg: Hovedprofil: Finansiell økonomi, Støtte: Økonomisk analyse
1. semester
2. semester
2. studieår
Veivalg: Hovedprofil: Økonomisk analyse, Støtte: Finansiell økonomi
1. semester
2. semester
Veivalg: Hovedprofil: Økonomisk analyse, Støtte: Strategi, org. og ledelse
1. semester
2. semester
Veivalg: Hovedprofil: Strategi, org. og ledelse, Støtte: Finansiell økonomi
1. semester
2. semester
Veivalg: Hovedprofil: Strategi, org. og ledelse, Støtte: Økonomisk analyse
1. semester
2. semester
Veivalg: Hovedprofil: Finansiell økonomi, Støtte: Strategi, org. og ledelse
1. semester
2. semester
Veivalg: Hovedprofil: Finansiell økonomi, Støtte: Økonomisk analyse
1. semester
2. semester

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningsformen i de fleste emner er en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, ulike skriftlige arbeider og presentasjoner. Det må påregnes betydelig grad av selvstudium og egeninnsats.

Pensum er hovedsakelig på engelsk. Emnene undervises normalt på norsk. Enkelte emner vil kunne bli undervist på engelsk, og gode engelskkunnskaper vil derfor være en fordel.

Internasjonalisering

Det vil være muligheter for utenlandsopphold i 3. semester. Emnene ved den utenlandske utdanningsinstitusjonen må forhåndsgodkjennes av Handelshøyskolen, slik at man sikrer at studentene oppfyller kravene til hovedprofil/støtteprofil etter endt utdanning.

Studentene har også anledning til å gjennomføre andre former for utenlandsopphold gitt at det forøvrig passer inn i studiemodellen. Studentene oppfordres til å følge med på tilbud som blir annonsert og selv undersøke faglig relevante ordninger.

Flere av våre masteremner vil kunne undervises på engelsk, og det er dermed lagt til rette for å kunne ta imot utenlandske studenter fra våre samarbeidsinstitusjoner i utlandet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

I en rekke emner inngår arbeidskrav som må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen i emnet. Dette kan f.eks. være tester, innleveringer, prosjektoppgaver, muntlige presentasjoner, gruppearbeid mm. Arbeidskrav er nærmere beskrevet i hver emneplan. Arbeidskravene er med på å støtte opp om emnets læringsutbytte, både ved at studentene blir trenet gjennom selve arbeidet med disse oppgavene og ved at arbeidskravene ofte sørger for at studentene tilegner seg ferdigheter og kunnskaper som ikke blir testet under selve eksamenen.

Vurdering og sensur

Vurderingsformene i studiet varierer fra emne til emne og omfatter blant annet skriftlige arbeider (oppgaver), mappevurderinger, muntlige presentasjoner, hjemmeeksamen og skriftlig eksamen under tilsyn (skoleeksamen).

Det gis enten graderte karakterer fra A til E for bestått og F for ikke bestått, eller karakteruttrykket bestått/ikke bestått. Vurderingsuttrykk og vurderingsform er nærmere omtalt i hver emneplan.

Eksamensoppgaven utarbeides normalt på norsk, og eksamen besvares på norsk (eventuelt dansk eller svensk). Dersom undervisningen foregår på engelsk, vil oppgaven bli utarbeidet på engelsk. Studentene vil normalt kunne velge om de da ønsker å besvare på norsk (eventuelt dansk eller svensk) eller engelsk. Unntaksvis kan det bli bestemt at studentene i enkelte emner må besvare eksamen på engelsk.

Når det gjelder klage på karakter, vises det til § 5-3 i Lov om universiteter og høgskoler, samt til OsloMet sin nettside om klagebehandling.

Ved mappevurdering kan man normalt kun klage på endelig karakter på mappen, og kun dersom ikke mappen inneholder deler som ikke kan etterprøves. Dersom det er oppgitt konkret hvor mange prosent den enkelte del i mappen utgjør, og det blir gitt karakter for hver gjennomført del, kan det klages på delkarakterer som kan etterprøves. Klagefrist gjelder i så fall fra dato for kunngjøring av sensur på den aktuelle del. Tilsvarende vil gjelde i emner hvor vurderingen består av for eksempel mappe og skriftlig eksamen under tilsyn. I emner der det oppgis delkarakterer som det kan klages på, kan det ikke klages på totalkarakteren dersom frist for å klage på én av delene er utløpt. Dersom det kun gis en samlet karakter i emnet, gjelder klagefristen i forhold til kunngjøringsdato for samlet karakter.

Hjelpemidler ved eksamen

Hjelpemidler som tillattes brukt under eksamen fremgår av den enkelte emneplan. I emner hvor kalkulator er oppgitt som tillatt hjelpemiddel, gjelder følgende regler:

 • Kalkulatoren skal utgjøre en enkelt gjenstand og ha lommeformat.

 • Kalkulatoren må ikke ha mulighet for kommunikasjon med andre dataenheter.

 • Kalkulatoren tillates ikke koblet til strømnett.

 • Kalkulatoren skal ikke avgi lyd.

 • Kalkulatoren skal ikke kunne utføre symbolske beregninger, så som derivasjon av funksjonsuttrykk osv.

Det er studentens ansvar å påse at minnet er tømt før eksamen. Dette kan bli kontrollert på eksamen, og hvis minnet ikke er tømt blir dette å regne som fusk eller forsøk på fusk. Se universitetets regler om fusk/forsøk på fusk.

Studenter som har behov for å bruke tospråklige ordbøker ved eksamen, må søke fakultetet om dette dersom ordbok ikke er oppført i den aktuelle emneplanen som et generelt hjelpemiddel ved eksamen. Søknadsskjema og informasjon om frister med mer vil finnes på fakultetets nettsider.

Bruk av kilder/kildehenvisninger

Det forventes at masterstudentene allerede har grunnleggende kunnskaper om bruk av kilder/ kildehenvisninger og sitatbruk. OsloMet ser svært alvorlig på fusk, og det er viktig at studentene er fortrolig med hvilke regler som gjelder for å unngå å bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk i forbindelse med oppgaveskriving. Det vil derfor bli gitt en gjennomgang av reglene i løpet av første semester.  På denne nettsiden finner du også viktig informasjon om fusk.

Sensur og bruk av tilsynssensor

Handelshøyskolen benytter normalt ekstern sensor på alle emner. Det betyr at det er en ekstern sensor som sammen med faglærer retter besvarelsene. Bruk av sensor er nærmere beskrevet i den enkelte emneplan.

I tillegg til eksterne sensorer benytter Handelshøyskolen en tilsynssensor som vurderer konkrete forhold ved studiet, som f.eks. veiledningsprosessen ved masteroppgaven, graden av studentinvolvering i forskningen, karaktersetting mm. På denne måten vil kvalitetssikringen av studietilbudet være godt ivaretatt.

Øvrig informasjon

Det tas forbehold om endringer i programplanen, som følge av f.eks. forskriftsendringer. Endringer i pensum forekommer også, og vi anbefaler at studentene venter med å kjøpe lærebøker til de har snakket med den enkelte foreleser. Emneplanene vedtas for ett studieår om gangen, slik at det vil være den nyeste emneplanen som gjelder ved førstkommende ordinære eksamen og påfølgende kontinuasjonseksamen (ny/utsatt eksamen).

Om programmet

Engelsk programnavn
Master Programme in Business Administration
Gjelder fra
2018 HØST
Studiepoeng og omfang
120 studiepoeng, 4 semestre
Timeplan
timeplan