Retningslinjer for praksisopplæring - Institutt for yrkesfaglærerutdanning - Student

Retningslinjer for praksisopplæring ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Retningslinjer for praksisopplæring ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Retningslinjene er utarbeidet for praksisopplæring ved yrkesfaglærerutdanningen (bachelor YFL) og praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y). Godkjent i utdanningsutvalget ved fakultetet for lærerutdanning og internasjonale studier 04.11.19.

Det vises til studienes gjeldende forskrift om rammeplan for yrkesfaglærerutdanning for trinn 8-13, forskrift om rammeplan for praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13,  forskrift om opptak til høyere utdanning, forskrift om studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet, og til lokale samarbeidsavtaler om praksisopplæring mellom OsloMet – storbyuniversitetet og praksisstedene. 

Her følger innholdsoversikt. For utfyllende informasjon må du gå til trekkspillmenyen under oversikten og klikke på plusstegnet ved aktuelle hovedoverskrift.

Innhold

1. Informasjon om praksisopplæringen

2. Viktig ved studiestart

 • 2.1. Politiattest
 • 2.2. MRSA og TUB
 • 2.3. Taushetsplikt

3. Praksissteder og utplassering

 • 3.1. Tildeling av praksisplass
 • 3.2. Tilrettelegging (særskilt tildeling / tilrettelegging av periode)

4. Tilstedeværelse på praksissted

 • 4.1. Førpraksismøte
 • 4.2. Ved praksislærers fravær
 • 4.3. Reisestøtte i praksisperioden
 • 4.4. Forsikring – Skade i praksis
 • 4.5. Klage på praksissted

5. Fravær fra praksisopplæringen

 • 5.1. Fravær som ikke kan tas igjen
 • 5.2. Godkjent fravær som skal tas igjen
 • 5.3. Sykefravær
 • 5.4. Permisjon - godkjent fravær som skal tas igjen
 • 5.5. Unntak – godkjent fravær som ikke må tas igjen

6. Ny og utsatt praksisperiode

 • 6.1. Utsatt praksisperiode – ingen forsøk brukt
 • 6.2. Ny praksisperiode – ett forsøk brukt
 • 6.3. To forsøk brukt – tap av studierett

7. Vurdering og vurderingsrutiner

 • 7.1. Midtveisvurdering og avsluttende vurdering
 • 7.2. Varsel om fare for ikke bestått praksis 
  • 7.2.1. Skriftlig melding
  • 7.2.2. Møte
 • 7.3. Andre grunner til ikke bestått praksis
 • 7.4. Ikke bestått praksis
 • 7.5. Praksisutvalg

8. Skikkethetsvurdering

 • 1. Informasjon om praksisopplæringen 

  Generell informasjon om praksisopplæringen er tilgjengelig på instituttets nettsider for praksis.

  Studentene har selv ansvar for å gjøre seg kjent med innholdet i praksisguiden som er utarbeidet spesielt for deres utdanning. Praksisguiden omhandler viktig informasjon om de enkelte praksisperioder. 

  Fordeling av praksissteder blir kunngjort i Canvas eller sendt på e-post. Studenter har selv ansvar for å følge med i Canvas og lese sin student-e-post. 

 • 2. Viktig ved studiestart (politiattest, MRSA/TUB, taushetsplikt)

  2.1. Politiattest

  Alle studenter må levere politiattest til universitetet ved studiestart for å ha rett til å delta i praksisopplæringen jf. forskrift om opptak til høyere utdanning, kap. 6. Studenter som ikke har levert gyldig politiattest til praksisstart utestenges fra praksis. Mer informasjon om politiattest

  2.2. MRSA og TUB

  Studenter som ved semesterregistrering har svart «ja» på svarskjema om meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) og tuberkulose (TUB), må levere dokumentasjon på gjennomført medisinsk testing før de kan starte praksisopplæring.

  Denne dokumentasjonen sendes per post til: 
  OsloMet – storbyuniversitetet, studiested Kjeller, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, praksisadministrasjonen, Postboks 4, St. Olavs plass 0130 Oslo. 

  2.3. Taushetsplikt

  Når studentene er i praksis, er de underlagt gjeldende lover, reglementer og instrukser for personalet i den aktuelle institusjonen. Praksisstedene er forpliktet til å sørge for at alle lærerstudentene skriver under en erklæring om taushetsplikt før praksisopplæringen starter. Studenter må være oppmerksomme på dette ved praksisoppsummeringer og erfaringsutveksling med andre studenter. 

 • 3. Praksissteder og utplassering (tildeling og tilrettelegging)

  3.1. Tildeling av praksisplass 

  Studenter kan ikke skaffe praksisplass selv. Plassene er knyttet til de praksisstedene Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) inngår avtale med. Studenter skal normalt ikke ha praksisopplæring på et sted der egne barn går, eller der foreldre/ektefelle/samboer jobber. Søknader om bytte av praksissted eller praksislærer vil normalt ikke bli innvilget. 

  3.2. Tilrettelegging

  I henhold til Lov om universiteter og høgskoler § 4-3 c og § 4-3 d, kan studenter ha rett til tilrettelegging av praksisopplæringen. 

  • Særskilt tildeling av praksisplass: Studenter som av helsemessige årsaker, egen helse eller barns helse, har behov for særskilt tildeling av praksisplass, melder dette via et eget nettskjema. Behovet må dokumenteres med legeattest. Skjema ligger på nettsiden for informasjon om praksis, og leveres normalt hvert studieår. 
  • Tilpasset praksisperiode ved graviditet og fødsel: ved graviditet og fødsel kan studenter ha rett til tilpasset praksisperiode. Studenten kontakter praksisadministrasjonen for veiledning, og sender inn søknad via nettskjema så snart studenten vet at en praksisperiode ikke kan gjennomføres som normalt. Skjema ligger på nettsiden for informasjon om praksis.
 • 4. Tilstedeværelse på praksissted (formøte, praksislærers fravær, reisestøtte, forsikring, skade, klage)

  Studentene skal ha en tilstedeværelse på praksisdagene som tilsvarer lærer på praksisstedet i 100 % stilling. 

  Studentene skal gjøre seg kjent med skole-hjem-samarbeid, og om mulig delta på teamarbeid, personalmøter, foreldremøter, utviklingssamtaler m.m. utenfor de skisserte tidsrammene, også på kveldstid. Deltakelse på slike møter skal regnes som en del av studentens praksistid. 

  4.1. Førpraksismøte

  Så snart studentene har fått tildelt praksisplass, skal studenten kontakte praksisstedet for å avtale og oppstart og gjennomføring av praksisperioden. Hensikten er å avklare forventninger, dele relevant informasjon og legge en plan for praksisperioden. 

  4.2. Ved praksislærers fravær

  Dersom praksislærer har uforutsett fravær, har rektor ansvar for studentenes praksis. Ved lengre fravær må rektor kontakte praksisadministrasjonen

  Studentene har egenpraksis dersom praksislærer i løpet av praksisperioden får innkalling til møter eller invitasjon til etterutdanningsdager på universitetet. Studentene får veiledning i for- og etterkant. 

  4.3. Reisestøtte i praksisperioden 

  Studenter må normalt selv dekke reise- og eventuelle boutgifter i forbindelse med praksisopplæringen, som beskrevet på nettsiden for hver enkelt utdanning. 

  4.4. Forsikring – Skade i praksis

  Studenter i praksis er på samme måte som ansatte på skolen (praksisstedet) dekket av skolens yrkesskadeforsikring: https://student.oslomet.no/forsikring-for-studenter 

  Studenter som skader seg i praksis, skal melde dette på eget skjema til OsloMet:  https://student.oslomet.no/uonskede-hendelser

  4.5. Klage på praksissted

  Det er utarbeidet egne retningslinjer for å klage på praksissted eller praksisopplæring. Disse finnes på følgende nettside: https://student.oslomet.no/tilbakemelding-klage-praksisopplering-ylu.

 • 5. Fravær fra praksisopplæringen (sykdom, permisjon, øvrig fravær)

  Praksisopplæringen er en obligatorisk del av studiet. Omfanget er nedfelt i forskrift om rammeplan, og det kan normalt ikke lempes på kravet til oppmøte jf. forskrift om studier og eksamen ved OsloMet § 5-1 fjerde ledd.

  Det skilles mellom fravær som ikke kan tas igjen og fravær som skal tas igjen ved utgangen av ordinær praksisperiode. 

  5.1. Fravær som ikke kan tas igjen 

  • Fravær som ikke er dokumentert med egenmelding, legeattest eller innvilget permisjon 
  • Fravær over 30 % (også godkjent fravær) 
  • Konsekvensen av manglende dokumentasjon eller fravær over 30 %, er at hele praksisperioden må gjennomføres på nytt.

  5.2. Godkjent fravær som skal tas igjen 

  • Innvilgede permisjoner og egen/egne barns dokumenterte sykdom regnes som godkjent fravær (hvis fraværet ikke overstiger 30 %). 
  • Alt godkjent fravær (under 30 %) skal tas igjen i form av forlenget praksisperiode.
  • Ved utgangen av ordinær praksisperiode avgjør praksislærer i samarbeid med praksisadministrasjonen hvordan et slikt fravær tas igjen. Studenten skal ta igjen fraværet snarest mulig, og senest innen utgangen av studieåret.

  5.3. Sykefravær

  • Ved sykefravær må studenten omgående varsle praksisstedet. Ved sykefravær inntil 3 dager leveres egenmelding til praksislærer. Dersom det totale fraværet i praksisperioden overstiger 3 dager, leveres legeattest/sykemelding til praksislærer. Legeattest/sykemelding skal leveres senest når studenten er frisk og tilbake ved praksisstedet. 

  5.4. Permisjon - godkjent fravær som skal tas igjen 

  • Det kan søkes om permisjon fra praksisopplæringen. Dersom søknaden gjelder minst én dag, skal studenten kontakte praksisadministrasjonen for veiledning og sende inn søknad via nettskjema, straks behovet for permisjon er kjent for studenten. Dokumentasjon må være vedlagt søknaden. Skjema ligger på nettsiden for informasjon om praksis.
  • Permisjoner gis bare unntaksvis:
   • Ved velferdsgrunner: omsorgsoppgaver og sykdom, samt død i nærmeste familie.
   • Ved gjennomføring av eksamener ved OsloMet.
   • For studenter som driver toppidrett og omfattes av avtalen mellom Olympiatoppen og OsloMet.
   • For inntil to dager permisjon pr. år i forbindelse med høytider knyttet til religion eller livssyn.
   • Ved militær verneplikt.
   • For å delta i arrangement eller organisasjonsarbeid på nasjonalt eller internasjonalt nivå.
  • Det er en forutsetning at organisasjon eller arrangør garanterer at de refunderer universitetets utgifter til eventuelt forlenget praksisperiode.
  • Praksisadministrasjonen innvilger ikke permisjon i forbindelse med feriereiser, fritidsaktiviteter, deltakelse i tv-programmer, talentkonkurranser, kurs, seminar, arbeidsforhold, bryllup, diverse familie-/vennesamlinger o.l. 
  • Praksislærere kan innvilge permisjon for deler av enkeltdager, men skal ikke gjøre avtale med studenter om å begynne senere eller gå tidligere på fast basis.

  5.5. Unntak – godkjent fravær som ikke må tas igjen 

  • Ved studentpolitisk tillitsverv ved OsloMet kan en student ha inntil to dagers permisjon per semester uten at dette må tas igjen. Det må likevel søkes om permisjon for de aktuelle dagene.
 • 6. Ny og utsatt praksisperiode (antall forsøk, evt. tap av studierett)

  Når hele praksisperioden må gjennomføres på nytt, skilles det mellom «ny praksisperiode» og «utsatt praksisperiode». I begge tilfeller oppnevnes normalt ny praksislærer og ny praksisplass. 

  Dersom en ikke gjennomført praksisperiode innebærer stopp i studiet, kan studenten ikke gå videre i studiet før praksisperioden er gjennomført og vurdert til bestått. Det vil fremgå av programplanen om praksis er et progresjonskrav og innebærer stopp i studiet.

  6.1. Utsatt praksisperiode – ingen forsøk brukt 

  Når innvilget permisjon fra studiet eller dokumentert sykdom innebærer fravær over 30 %, må hele praksisperioden tas på nytt. Studenten kan bli et år forsinket i studieløpet, men har ikke brukt av sin ekstratid, og har heller ikke brukt et forsøk på å bestå praksis. 

  Studenter må kontakte praksisadministrasjonen så snart de vet at praksisperioden ikke kan gjennomføres som normalt.

  6.2. Ny praksisperiode – ett forsøk brukt 

  Når studenter har fått praksisperioden vurdert til ikke bestått eller ikke er blitt vurdert på grunn av udokumentert fravær, må normalt hele praksisperioden tas på nytt. Studenten har brukt ett av to mulige forsøk på å bestå praksisperioden jf. forskrift om studier og eksamen ved OsloMet § 5-3, første og annet ledd, og § 5-6, første ledd.  

  Stopp i studiet vil gå av studentens ekstratid jf. forskrift om studier og eksamen ved OsloMet, kapittel 4 "Studierett og permisjon".

  6.3. To forsøk brukt – tap av studierett 

  Dersom praksisperioden ikke er bestått, og det er brukt to forsøk, må studiet normalt avbrytes jf. forskrift om studier og eksamen ved OsloMet § 4-4. Det gjelder også dersom studenter har udokumentert fravær fra praksisopplæringen.

 • 7. Vurdering og vurderingsrutiner (midtveis, avsluttende, fare for-/ikke bestått praksis)

  7.1. Midtveisvurdering og avsluttende vurdering

  Det skal avholdes midtveisvurdering og avsluttende vurdering der studentens prestasjoner vurderes i forhold til målene for praksisperioden jf. forskrift om studier og eksamen ved OsloMet § 5-1, annet ledd. Det fremkommer av programplanen hvem som fastsetter karakteren bestått / ikke bestått. 

  7.2. Varsel om fare for ikke bestått praksis

  Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet sier i § 5-2, første ledd ledd: Dersom det er tvil om studenten vil bestå praksisperioden skal fakultet skriftlig varsle studenten om det så tidlig som mulig. [...] Studenten skal samtidig med varselet tilbys en samtale. 

  7.2.1. Skriftlig melding

  Melding om fare for å ikke bestå praksis skal underskrives av representant fra OsloMet, praksislærer, skoleleder og student.

  Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiet. Det skal lages en plan for dette arbeidet i samråd med universitetets lærer og praksisadministrasjonen. Praksisperioden kan etter individuell vurdering, om ønskelig og mulig, forlenges noe.

  7.2.2. Møte

  Praksislærer innkaller til møte snarlig etter skriftlig melding er gitt. Student, praksislærer, faglærer og skoleleder skal delta på møtet.

  7.3. Andre grunner til ikke bestått praksis

  Forskriftens § 5-3, annet ledd, presiserer at studenten kan få resultatet "ikke bestått", uten at det er gitt skriftlig varsel på forhånd dersom: a. studenten ikke oppfyller kravet til tilstedeværelse eller oppmøte, b. der studenten ikke får mulighet til å fullføre praksisperioden på grunn av forhold som skyldes studenten selv, c. studenten mot slutten av praksisperioden viser handling eller atferd som utvilsomt gir grunnlag for å ikke bestå praksisstudiet, d. studentens praksisperiode er av kortere varighet, jf. § 5-1 (3).  

  7.4. Ikke bestått praksis

  Studenter som får praksisperioden vurdert til ikke bestått, har brukt ett av to mulige forsøk på den enkelte praksisperiode jf. forskriftens § 5-6. Det kan klages på eventuelle formelle feil i en praksisperiode, ikke på karakteren. 
  Ved gjennomføring av ny praksisperiode oppnevnes ny praksislærer og normalt nytt praksissted. Den nye praksislæreren informeres om hva studenten spesielt må jobbe med i neste og siste forsøk.

  7.5. Praksisutvalg 

  Jf. forskrift og eksamen ved OsloMet, § 5-3, tredje ledd: Dersom det foreligger en faglig vurdering med karakteren "ikke bestått", kan et utvalg oppnevnt av fakultetet stadfeste eller annullere karakteren. 

 • 8. Skikkethetsvurdering (tvilsmelding og skikkethet)

  Kunnskapsdepartementet fastsatte 1. juli 2016 forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

  Skikkethetsvurdering skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer. Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering i h. t. universitetets retningslinjer for skikkethetsvurdering.

  Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning definerer begrepet og formålet med skikkethetsvurdering: 

  § 2. Definisjon og formålet med skikkethetsvurdering 

  "Skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve yrket. En student som utgjør en mulig fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til de pasienter, brukere, barnehagebarn, elever, eller andre studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller under fremtidig yrkesutøvelse, er ikke skikket for yrket. Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens forutsetninger for å kunne fungere i yrket. Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering. (...)".

  Tvilsmelding

  Alle kan levere tvilsmelding, som lærere ved universitetet, praksislærere, administrativt personale og medstudenter. Tvilsmeldingen sendes til institusjonsansvarlig for skikkethet ved OsloMet. Institusjonsansvarlig for skikkethet vurderer tvilsmeldingen og varsler studenten ved skriftlig innkalling til samtale hvis det foreligger begrunnet tvil om studentens skikkethet.