EPN

Tegnspråk Programplan

Engelsk programnavn
Sign Language
Gjelder fra
2022 HØST
Studiepoeng
60 studiepoeng
Varighet
2 semestre
Programhistorikk

Innledning

Årsstudiet i tegnspråk er en grunnleggende innføring i norsk tegnspråk, som er et av de eldste og største minoritetsspråkene i Norge. Studiet er hovedsakelig praktisk rettet, med stor vekt på praktisk språkinnlæring. Studentene skal lære å bruke tegnspråk i samtale og å forstå enkle tegnspråktekster. I tillegg får de en teoretisk innføring i hvordan norsk tegnspråk er bygget opp og brukes, og en orientering om samfunnsmessige, kulturelle, historiske og kommunikative sider ved språket.

Studiet kan brukes som videreutdanning, eller som et tillegg til annen utdanning for at studenten skal kunne kommunisere direkte med mennesker som bruker norsk tegnspråk. Mye av det faglige innholdet og undervisningen på programmet er felles med fagplanen i norsk tegnspråk i grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og for 5.-10. trinn (emnene MGNT3100 Norsk tegnspråk 1 og MGNT3200 Norsk tegnspråk 2).

Gjennom dette studiet kan det være mulig å oppnå den tegnspråkkompetansen som er nødvendig for å være kvalifisert for opptaksprøve til bachelorprogrammet i norsk tegnspråk, eller masterfordypningsemner i Norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk ved OsloMet. 

Målgruppe

Årsstudiet i tegnspråk retter seg mot

 • søkere som ønsker et utgangspunkt for videre studier der det er nødvendig med grunnleggende ferdigheter i norsk tegnspråk 
 • søkere som ønsker å lære seg grunnleggende ferdigheter i norsk tegnspråk, uavhengig av videre studier

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

Læringsutbytte

Etter fullført studium har kandidaten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 

 

Kunnskap 

Studenten  

 • har kunnskap om ulike tegnspråklige varianter hos tegnspråkbrukere i ulike aldre og med ulik bakgrunn  
 • har videreutviklet sin kunnskap rundt norsk tegnspråk og dets grammatikk, også i internasjonalt perspektiv   
 • har kunnskap om ulike tegnspråklige sjangre  

 

Ferdigheter  

Studenten  

 • kan gjøre seg forstått og forstå tekster om ulike temaer fortalt av tegnspråkbrukere i ulike aldre og med ulik bakgrunn  
 • kan delta i og bidra aktivt under samtaler om ulike dagligdagse temaer 
 • kan selvstendig følge undervisning som gis på tegnspråk på relevante fagområder  

 

Generell kompetanse  

Studenten 

 • kan redegjøre for ulike syn på kommunikasjon og språk   
 • kan redegjøre for hva norsk tegnspråk er  
 • har grunnleggende forståelse av døve og tegnspråklige i et internasjonalt perspektiv 

Innhold og oppbygging

Organisering av studiet 

Studiet er i utgangspunktet på 60 studiepoeng, hvor alle de fire emnene Norsk tegnspråk 1A, 1B, 2A og 2B bygger på hverandre og hvor emnene følger hverandre i fastsatt progresjon. Etter søknad og dokumenterte forkunnskaper (prøve) kan studenter innpasses i studiet på sitt nivå. 

Studiet er organisert som et heltidsstudium over ett studieår. Det legges vekt på studie- og progresjonsfellesskap for å fremme en inkluderende forsknings- og studiekultur.

 

1. år

Høstsemester

 • TGSP1100 Norsk tegnspråk 1A – 15 studiepoeng
 • TGSP1200 Norsk tegnspråk 1B – 15 studiepoeng

Vårsemester

 • TGSP1300 Norsk tegnspråk 2A – 15 studiepoeng
 • TGSP1400 Norsk tegnspråk 2B – 15 studiepoeng

 

Valgfritt emne Løper over flere semestre

1. studieår

1. semester

2. semester

Arbeids- og undervisningsformer

Det faglige innholdet er inndelt i emner. Hvert emne avsluttes med godkjente arbeidskrav og avsluttende vurdering. 

Undervisningen er organisert slik at det både gis felles undervisning og gruppevis. Studentene må regne med å utføre mye praktisk arbeid i grupper og individuelt.

Mer detaljert beskrivelse av organisering og arbeidsmåter finnes under hvert emne. Undervisningen foregår i all hovedsak på norsk tegnspråk, og det vil ved noen tilfeller brukes tolk i undervisningen. 

Internasjonalisering

Studentene skal bli kjent med at det er likheter og forskjeller mellom de ulike tegnspråkene i verden. Studentene skal også gis anledning til å reflektere over ulike måter de enkelte storsamfunn i verden hanskes med relasjonen mellom tegnspråkmiljø og storsamfunn. Døvesamfunnets transnasjonale karakter skal også være kjent og forstått for studentene. Deler av pensum i tegnspråkfaget er på engelsk. Det kan legges til rette for at utenlandske studenter med gode ferdigheter i andre tegnspråk enn norsk tegnspråk kan komme til OsloMet på utveksling og følge emner som er relevante for dem. Deler av pensum er på engelsk.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Alle arbeidskrav i et emne må være godkjent for å kunne gå opp til avsluttende vurdering. 

Hvor mange arbeidskrav som knytter seg til de enkelte emner, fremgår under beskrivelsen av hvert emne. 

Arbeidskrav skal være levert/utført innen fastsatt(e) frist(er). Gyldig fravær dokumentert med for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for å innfri arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist. Ny frist for å innfri arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med ansvarlig faglærer. 

Arbeidskrav vurderes til "Godkjent" eller "Ikke godkjent". Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen "Ikke godkjent", har anledning til to nye innleveringer/utførelser. Studenten må da selv avtale ny innlevering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. Studenter som ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen og som ikke har dokumentert gyldig årsak, får ingen nye forsøk. Studentene er selv ansvarlige for å holde seg orientert om de ulike tidsfristene.  

Krav om deltakelse 

Studiet har krav om 80 prosent tilstedeværelse i all undervisning. Studiet er bygget opp rundt arbeids- og undervisningsformer, med kollektive læringsprosesser som ikke kan erstattes med individuelle studieformer. 

Sykdom og dokumentert fravær fritar ikke for kravet om deltakelse. Ved helt spesielle omstendigheter kan det etter avtale med faglærer gis kompensatoriske oppgaver ved overskridelse av fraværet 

Vurdering og sensur

Det er avsluttende vurdering av hvert emne. 

Ved avsluttende vurdering av hvert emne benyttes vurderingsuttrykk bestått/ikke bestått eller en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Hvilken vurderingsform og hvilket vurderingsuttrykk som benyttes, framgår av beskrivelsen av hvert emne.

 1. Norsk tegnspråk 1A, TGSP1100 (15 studiepoeng) 1. semester – Individuell muntlig eksamen
 2. Norsk tegnspråk 1B, TGSP1200 (15 studiepoeng) 1. semester – Individuell muntlig eksamen
 3. Norsk tegnspråk 2A, TGSP1300 (15 studiepoeng) 2. semester – Muntlig gruppepresentasjon, med individuell karakter
 4. Norsk tegnspråk 2B, TGSP1400 (15 studiepoeng) 2. semester – Individuell muntlig eksamen og oppgave

Rettigheter og plikter ved eksamen

Eksamenskandidatens rettigheter og plikter framgår av Forskrift for studier og eksamen ved OsloMet. Forskriften beskriver blant annet vilkår for ny/utsatt eksamen, klageadgang og hva som regnes som fusk ved eksamen. Kandidaten har plikt til å gjøre seg kjent med bestemmelsene i forskriften.

Øvrig informasjon

Programplan fastsatt av Det utdanningsvitenskaplige fakultet, Universitetet i Oslo 11. april 2005 Revisjon godkjent på fullmakt av leder i studieutvalget ved LUI 30. juni 2015. Revisjon godkjent av studieutvalget 11. mai 2017. Revisjon godkjent av utdanningsutvalget 29. januar 2018. Redaksjonelle endringer foretatt 9. juni 2017 og 30. april 2018. Revisjon godkjent av utdanningsutvalget 14. februar 2019. Revisjon godkjent av utdanningsutvalget 29. november 2021.

Programplanen gjelder fra høstsemesteret 2022

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet.