EPN

TGSP1400 Norsk tegnspråk 2B Emneplan

Engelsk emnenavn
Norwegian Sign Language 2B
Studieprogram
Tegnspråk
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Studentene skal videreutvikle sine språklige ferdigheter slik at de kan forstå og selv delta i samtaler om de fleste av dagliglivets hendelser og gjøremål, og slik at de kan forstå videotekster om ulike emner fortalt av tegnspråkbrukere i ulike aldre og med ulik bakgrunn. Studentene skal også videreutvikle sine kunnskaper om norsk tegnspråk og dets utvikling gjennom årene. 

Emneplan ble godkjent av utdanningsutvalget LUI 29. november 2021 og gjelder fra høsten 2022.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav. 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om ulike tegnspråklige varianter hos tegnspråkbrukere i ulike aldre og med ulik bakgrunn 
 • har videreutviklet sin kunnskap rundt norsk tegnspråk og dets grammatikk, også i internasjonalt perspektiv  
 • har kunnskap om ulike tegnspråklige sjangre 

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjøre seg forstått og forstå tekster om ulike temaer fortalt av tegnspråkbrukere i ulike aldre og med ulik bakgrunn 
 • kan delta i og bidra aktivt under samtaler om ulike dagligdagse temaer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan redegjøre for ulike syn på kommunikasjon og språk  
 • kan redegjøre for hva norsk tegnspråk er
 • har grunnleggende forståelse av døve og tegnspråklige i et internasjonalt perspektiv

Innhold

Studentene fortsetter å utvikle et grunnleggende vokabular og øker samtalekompetansen sin. Utdyping av språkferdigheter, både gjennom monolog og dialoger. Økt kompetanse rundt tegnspråkets utvikling, i tillegg til samfunnsutviklingen og hvordan ulike syn gjennom tidene har satt sitt preg på tegnspråket.  Emnets undervisningsprogresjon er lagt opp til å følge felles europeisk referanseramme for språk (CEFR). 

Arbeids- og undervisningsformer

Den praktiske undervisningen foregår gruppevis med faglærer. Det forutsettes aktiv bruk av video ved selvstudium. Det blir gitt fortløpende tilbakemeldinger fra faglærerne på studentenes tegnspråklige produksjon. Undervisningen gis i all hovedsak på norsk tegnspråk med noe bruk av norsk, for eksempel i undervisningsmateriell. Det forventes at studentene ikke bruker talespråk i disse timene. Det benyttes tolk ved behov. 

Undervisningen gis i form av forelesninger, veiledning og oppgaver. Gjennomføring av praktiske oppgaver skjer på tegnspråk. Tavlebruk, bilder, skrift, video og håndalfabet vil også bli benyttet. Utstyr som hørselsvern og ørepropper vil benyttes i perioder. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges: 

 • Arbeidskrav 1: Gruppeoppgave på video, inntil 2,5 minutter per gruppemedlem. Av praktiske hensyn bør gruppen bestå av tre studenter
 • Arbeidskrav 2: Individuell avlesningsøvelse på universitetets digitale plattform(er) der studentene avleser en tegnspråktekst på video, og besvarer et visst antall spørsmål knyttet til tegnspråkteksten. Studenten må ha minimum 80% korrekte svar i avlesningsøvelsen.
 • Arbeidskrav 3: Individuell flervalgstest på universitetets digitale plattform(er) med spørsmål knyttet til norsk døvehistorie
 • Arbeidskrav 4: Individuell oppgave på video der studenten skal gjenfortelle en historie på norsk tegnspråk

Formålet med arbeidskravene er å gi studenten tilstrekkelig veiledning i emnets faglige innhold og praktisk øvelse. Omfang vil spesifiseres i oppgavetekster eller individuelt i samarbeid med faglærer. Tidsfrister gjøres elektronisk tilgjengelig for studentene ved semesterstart.

For generelle regler om arbeidskrav, se programplan.

Krav om deltakelse

Det er krav om 80% tilstedeværelse i emnet. Se programplan for mer informasjon om krav om deltakelse.

Vurdering og eksamen

Eksamen er en individuell praktisk eksamen som består av to eksamensdeler. Det vil bli gitt én karakter på eksamen etter at begge eksamensdeler er gjennomført.

Del 1 gis i form av en video, hvor studenten får en tekst presentert på video av en tegnspråkmodell. Studenten skal avlese modellen og så svare på et gitt antall spørsmål i etterkant, knyttet til innholdet i teksten. Varighet 30 minutter.  Del 1 utgjør 1/3 av samlet karakter.

Del 2 er en muntlig eksamen hvor studenten skal besvare spørsmål og gjennomføre en samtale med sensorer knyttet til et tema. Temaet trekkes når eksamen starter, og er ett av fem temaer studenten får beskjed om på forhånd. Varighet 10-15 minutter.  Del 2 utgjør 2/3 av samlet karakter. 

Eksamen gjennomføres på norsk tegnspråk. 

Ny/utsatt eksamen foregår som ordinær eksamen. 

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes to sensorer. Det er knyttet tilsynssensor til utdanningen som evaluerer vurderingsordningene i emnet og studiet som helhet.