EPN

TGSP1300 Norsk tegnspråk 2A Emneplan

Engelsk emnenavn
Norwegian Sign Language 2A
Studieprogram
Tegnspråk
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Studentene skal videreutvikle sine språklige ferdigheter slik at de kan forstå og selv delta i samtaler om flere av dagliglivets hendelser og gjøremål, og slik at de kan forstå videotekster om ulike emner fortalt av ulike tegnspråkbrukere. 

Studentene skal også videreutvikle sine kunnskaper om norsk tegnspråk og dets utvikling gjennom årene. 

Emneplan ble godkjent av utdanningsutvalget LUI 29. november 2021 og gjelder fra høsten 2022.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • Har kunnskap om morfologiske prosesser
 • Har videreutviklet sin kunnskap rundt norsk tegnspråk og dets grammatikk
 • Har kjennskap til ulike tegnspråklige varianter hos tegnspråkbrukere i ulike aldre og med ulik bakgrunn

Ferdigheter

Studenten

 • Kan gjøre seg forstått overfor ulike tegnspråkbrukere
 • Kan forstå tekster om ulike temaer fortalt av ulike tegnspråkbrukere
 • Kan delta i og bidra aktivt under enkle samtaler om dagligdagse temaer

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan redegjøre for hva norsk tegnspråk er
 • Kan beskrive døve og tegnspråklige som språklig minoritet i Norge

Innhold

Studentene fortsetter å utvikle et grunnleggende vokabular og øker samtalekompetansen sin. Utdyping av språkferdigheter, både gjennom monolog og dialoger. Økt kompetanse rundt tegnspråkets utvikling, i tillegg til samfunnsutviklingen og hvordan ulike syn gjennom tidene har satt sitt preg på tegnspråket.  Emnets undervisningsprogresjon er lagt opp til å følge felles europeisk referanseramme for språk (CEFR). 

Arbeids- og undervisningsformer

Den praktiske undervisningen foregår gruppevis med faglærer. Det forutsettes aktiv bruk av video ved selvstudium. Det blir gitt fortløpende tilbakemeldinger fra faglærerne på studentenes tegnspråklige produksjon. Undervisningen gis i all hovedsak på norsk tegnspråk, med noe bruk av norsk, for eksempel i undervisningsmateriell. Det forventes at studentene ikke bruker talespråk i disse timene. Det benyttes tolk ved behov. 

Undervisningen gis i form av forelesninger, veiledning og oppgaver. Gjennomføring av praktiske oppgaver skjer på tegnspråk. Tavlebruk, bilder, skrift, video og håndalfabet vil også bli benyttet. Utstyr som hørselsvern og ørepropper vil benyttes i perioder. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges: 

 • Arbeidskrav 1: Individuell avlesningsøvelse på universitetets digitale plattform(er) der studentene avleser en tegnspråktekst på video, og besvarer et visst antall spørsmål knyttet til tegnspråkteksten. Studenten må ha minimum 80% korrekte svar i avlesningsøvelsen.
 • Arbeidskrav 2: Individuell avlesningsøvelse på universitetets digitale plattform(er) der studentene avleser en tegnspråktekst på video, og besvarer et visst antall spørsmål knyttet til tegnspråkteksten. Studenten må ha minimum 80% korrekte svar i avlesningsøvelsen.
 • Arbeidskrav 3: Gruppeoppgave på video, inntil 2,5 minutter per gruppemedlem. Av praktiske hensyn bør gruppen bestå av tre studenter

Formålet med arbeidskravene er å gi studenten tilstrekkelig veiledning i emnets faglige innhold og praktisk øvelse. Omfang vil spesifiseres i oppgavetekster eller individuelt i samarbeid med faglærer. Tidsfrister gjøres elektronisk tilgjengelig for studentene ved semesterstart.

For generelle regler om arbeidskrav, se programplan. 

Krav om deltakelse

Det er krav om 80% tilstedeværelse i emnet. Se programplan for mer informasjon om krav om deltakelse.

Vurdering og eksamen

Eksamen er en muntlig gruppeeksamen med 3-4 studenter som gjennomføres på norsk tegnspråk. Varighet 5-10 minutter. Studentene får utdelt en liste med 10 mulige samtaletemaer 24 timer før gruppeeksamenens oppstart. Sensor trekker tema ved oppstart av samtalen. Studentenes prestasjon vurderes individuelt.

Ny/utsatt eksamen foregår som ordinær eksamen. 

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt. 

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes til bestått / ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes to sensorer. Det er knyttet tilsynssensor til utdanningen som evaluerer vurderingsordningene i emnet og studiet som helhet.