EPN

TGSP1200 Norsk tegnspråk 1B Emneplan

Engelsk emnenavn
Norwegian Sign Language 1B
Studieprogram
Tegnspråk
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette er det andre studieemnet i norsk tegnspråk og har et undervisningsomfang tilsvarende 7 uker. Det bygger videre på TGSP1100 og omfatter både praktisk ferdighetstrening i norsk tegnspråk og grunnleggende kunnskap om døves kultur og historie.

Emneplan ble godkjent av utdanningsutvalget LUI 29. november 2021 og gjelder fra høsten 2022.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten  

 • Kjenner til grunnleggende grammatikk i norsk tegnspråk 
 • Kjenner til ulike perspektiver på døve og tegnspråklige 
 • Kjenner til hva som skiller tegnspråk fra talespråk

Ferdigheter  

Studenten  

 • kan avlese enkle tekster med kjent kontekst 
 • kan produsere enkle uttrykk og setninger knyttet til dagligdagse emner 
 • kan delta i en tilpasset samtalesituasjon om dagligdagse emner 

Generell kompetanse  

Studenten 

 • kan fortelle både i monologer og dialoger 
 • kan enkle strategier for å sikre kommunikasjon og unngå misforståelser 

Innhold

Studentene bygger videre på TGSP1100 og lærer et grunnleggende vokabular, håndalfabet, skille mellom ulike setningstyper, uttrykke negasjon og bekreftelse på forskjellige måter, bruk av retninger og plasseringer i tegnrommet, bruke strategier for avlesning og strategier for å sikre kommunikasjon og unngå misforståelser, og grunnleggende kunnskaper om hvordan norsk tegnspråk er bygd opp, og om hvem som bruker det. Emnets undervisningsprogresjon er lagt opp til å følge felles europeisk referanseramme for språk (CEFR).

Arbeids- og undervisningsformer

Den praktiske undervisningen foregår gruppevis med faglærer. Det forutsettes aktiv bruk av video ved selvstudium. Det blir gitt fortløpende tilbakemeldinger fra faglærerne på studentenes tegnspråklige produksjon. Undervisningen gis i all hovedsak på norsk tegnspråk. Det forventes at studentene ikke bruker talespråk i disse timene. Det benyttes tolk ved behov. 

Undervisningen gis i form av forelesninger, veiledning og oppgaver. Gjennomføring av praktiske oppgaver skjer på tegnspråk. Tavlebruk, bilder, skrift og video vil også bli benyttet. Utstyr som hørselsvern og ørepropper vil benyttes i perioder. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges: 

 • Arbeidskrav 1: Individuell avlesningsøvelse på universitetets digitale plattform(er) der studentene avleser en tegnspråktekst på video, og besvarer et visst antall spørsmål knyttet til tegnspråkteksten. Studenten må ha minimum 80% korrekte svar i avlesningsøvelsen.
 • Arbeidskrav 2: Gruppeoppgave på video, inntil 2,5 minutter per gruppemedlem. Av praktiske hensyn bør gruppen bestå av to studenter
 • Arbeidskrav 3: Individuell avlesningsøvelse på universitetets digitale plattform(er) der studentene avleser en tegnspråktekst på video, og besvarer et visst antall spørsmål knyttet til tegnspråkteksten. Studenten må ha minimum 80% korrekte svar i avlesningsøvelsen.
 • Arbeidskrav 4: Individuell flervalgstest på universitetets digitale plattform(er) med spørsmål knyttet til norsk tegnspråk som språk og i historisk perspektiv.  
 • Arbeidskrav 5: Individuell oppgave på video der studenten skal gjenfortelle en historie på norsk tegnspråk

Formålet med arbeidskravene er å gi studenten tilstrekkelig veiledning i emnets faglige innhold og praktisk øvelse. Omfang vil spesifiseres i oppgavetekster eller individuelt i samarbeid med faglærer. Tidsfrister gjøres elektronisk tilgjengelig for studentene ved semesterstart.

For generelle regler om arbeidskrav, se programplan.

Krav om deltakelse

Det er krav om 80% tilstedeværelse i emnet. Se programplan for mer informasjon om krav om deltakelse.

Vurdering og eksamen

Eksamen er en individuell muntlig eksamen hvor studenten skal besvare spørsmål og gjennomføre en samtale med en sensorkommisjon knyttet til et tema. Temaet velges av studenten blant fem temaer studenten får beskjed om på forhånd. Temaene sendes ut 24 timer før første kandidat skal inn til eksaminasjon hos sensorkommisjonen. Varighet 10-15 minutter. 

Eksamen gjennomføres på norsk tegnspråk. 

Ny/utsatt eksamen foregår som ordinær eksamen. 

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes til bestått / ikke bestått

Sensorordning

Det benyttes to sensorer. Det er knyttet tilsynssensor til utdanningen som evaluerer vurderingsordningene i emnet og studiet som helhet.