EPN

TGSP1100 Norsk tegnspråk 1A Emneplan

Engelsk emnenavn
Norwegian Sign Language 1A
Studieprogram
Tegnspråk
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette er det første studieemnet i norsk tegnspråk og har et undervisningsomfang tilsvarende 7 uker. Det omfatter både praktisk ferdighetstrening i norsk tegnspråk og grunnleggende kunnskap om døves kultur og historie.

Emneplan ble godkjent av utdanningsutvalget LUI 29. november 2021 og gjelder fra høsten 2022.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten  

  • Kjenner til deler av grunnleggende grammatikk i norsk tegnspråk 
  • Kjenner til ulike perspektiver på døve og andre tegnspråklige 
  • Kjenner til tegnspråkets status i et historisk perspektiv

Ferdigheter  

Studenten  

  • kan avlese svært enkle tekster med kjent kontekst 
  • kan produsere svært enkle uttrykk knyttet til dagligdagse temaer
  • kan delta i en enkel samtalesituasjon om bestemte temaer

Generell kompetanse  

Studenten 

  • kan enkle strategier for å sikre kommunikasjon og unngå misforståelser 
  • har grunnleggende kunnskap om hva som kjennetegner tegnspråk sammenlignet med talespråk

Innhold

Studentene utvikler et grunnleggende vokabular, grunnleggende forståelse av retninger og plasseringer i tegnrommet. De skal bruke strategier for avlesning og strategier for å sikre kommunikasjon og felles  forståelse, samt tilegne seg grunnleggende kunnskaper om hvordan norsk tegnspråk er bygd opp, og om språkbrukerne. Emnets undervisningsprogresjon er lagt opp til å følge felles europeisk referanseramme for språk (CEFR).

Arbeids- og undervisningsformer

Den praktiske undervisningen foregår gruppevis med faglærer. Det forutsettes aktiv bruk av video ved selvstudium. Det blir gitt fortløpende tilbakemeldinger fra faglærerne på studentenes tegnspråklige produksjon. Undervisningen gis i all hovedsak på norsk tegnspråk. Det forventes at studentene ikke bruker talespråk i disse timene. Det benyttes tolk ved behov. 

Undervisningen gis i form av forelesninger, veiledning og oppgaver. Gjennomføring av praktiske oppgaver skjer på tegnspråk. Tavlebruk, bilder, skrift og video vil også bli benyttet. Utstyr som hørselsvern og ørepropper vil benyttes i perioder. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges: 

  • Arbeidskrav 1: Individuell avlesningsøvelse på universitetets digitale plattform(er) der studentene avleser en tegnspråktekst på video, og besvarer et visst antall spørsmål knyttet til tegnspråkteksten. Studenten må ha minimum 80% korrekte svar i avlesningsøvelsen.
  • Arbeidskrav 2: Gruppeoppgave på video, inntil 2,5 minutter per gruppemedlem. Av praktiske hensyn bør gruppen bestå av to studenter.

Formålet med arbeidskravene er å gi studenten tilstrekkelig veiledning i emnets faglige innhold og praktisk øvelse. Omfang vil spesifiseres i oppgavetekster eller individuelt i samarbeid med faglærer. Tidsfrister gjøres elektronisk tilgjengelig for studentene ved semesterstart.

Se programplan for generelle regler om arbeidskrav.

Krav om deltakelse

Det er krav om 80% tilstedeværelse i emnet. Se programplan for mer informasjon om krav om deltakelse.

Vurdering og eksamen

Eksamen er en individuell muntlig eksamen på norsk tegnspråk. Varighet 5-10 minutter.

Ny/utsatt eksamen foregår som ordinær eksamen. 

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes til bestått / ikke bestått

Sensorordning

Det benyttes to sensorer. Det er knyttet tilsynssensor til utdanningen som evaluerer vurderingsordningene i emnet og studiet som helhet.